Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010537 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN 1. ðẶT VẤN ðỀ
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
Việt Nam ñang ñẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện ñại hoá ñất
nước. Trong nông nghiệp, quá trình chuyển dịch kinh tế ñang diễn ra tích cực
theo hướng phát triển, tăng giá trị và tỷ trọng ngành chăn nuôi. Hiện nay, tỷ
trọng chăn nuôi trong nông nghiệp ở nước ta chiếm trên 32% và ñịnh hướng
sẽ tăng lên ñạt 38% vào năm 2015 và 42% vào năm 2020. Với mục tiêu phát
triển ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hóa với quy mô trang
trại, công nghiệp, ñáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm ñảm bảo chất lượng
cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Trong những năm qua, bên cạnh những thành quả to lớn trong quá
trình phát triển, ngành chăn nuôi vẫn phải ñối mặt với rất nhiều khó khăn,
thách thức và rủi ro, ñặc biệt là những rủi ro về dịch bệnh. Các bệnh Tai
xanh ở lợn, bệnh Long móng lở mồm ở gia súc hay dịch H5N1 ở gia cầm...
không những làm cho người chăn nuôi thiệt hại lớn về kinh tế mà còn làm
cho con người và môi trường bị ảnh hưởng rất lớn. Trước thực trạng ñó, yêu
cầu về phát triển bền vững cũng như an toàn sinh học trong chăn nuôi ñang
dần trở nên bức thiết.
Phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học ñã ñược
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia triển khai thành công tại
nhiều ñịa phương trong cả nước. cách chăn nuôi này giúp người chăn
nuôi quản lý tốt các bệnh dịch trong quá trình chăn nuôi, giảm thiểu thiệt hại
do dịch bệnh gây ra. ðây là hướng chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế và bền
vững cho người chăn nuôi.
Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là ñịa phương có chăn nuôi phát triển.
Với lợi thế là ñịa phương có diện tích mặt nước ao hồ lớn, chăn nuôi thủy cầm
nói chung và chăn nuôi vịt thịt nói riêng ñã trở thành thế mạnh trong phát triển
chăn nuôi của vùng. Nhằm phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng hàng hóa,
an toàn và bền vững, nhất là trong giai ñoạn dịch bệnh thường xuyên bùng
phát, năm 2010, huyện Tứ Kỳ ñã ñược Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải
Dương chọn là một trong những ñiểm triển khai mô hình “Phát triển chăn nuôi
vịt thịt an toàn sinh học”. ðến nay, trên ñịa bàn Huyện mô hình chăn nuôi vịt
thịt theo hướng an toàn sinh học ñã ñược áp dụng rộng rãi và thu ñược những
thành công ñáng kể.
ðể nắm bắt rõ ñược tình hình phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng
an toàn sinh học tại ñịa phương trong thời gian qua như thế nào? Những thuận
lợi, khó khăn và các yếu tố nào ảnh hưởng ñến phát triển chăn nuôi vịt thịt
theo hướng an toàn sinh học tại ñịa phương? Cần giải pháp nào ñể phát triển
chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học tại ñịa phương trong thời gian
tới? chúng tui tiến hành nghiên cứu ñề tài “Phát triển chăn nuôi vịt thịt theo
hướng an toàn sinh học tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương”.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Nghiên cứu tình hình phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn
sinh học tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; phân tích những yếu thuận lợi và
khó khăn, từ ñó ñề xuất các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi vịt thịt theo
hướng an toàn sinh học trên ñịa bàn Huyện.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
(1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi theo
hướng an toàn sinh học;
(2) ðánh giá thực trạng và các yếu tố thuận lợi, khó khăn trong phát
triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học tại huyện Tứ Kỳ;

(3) ðề xuất các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an
toàn sinh học tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
1.3 ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
- ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là lý luận và thực tiễn về phát triển
chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học theo quy mô hộ gia ñình tại
huyện Tứ Kỳ.
- ðối tượng khảo sát bao gồm:
(1) Các hộ chăn nuôi vịt thịt trên ñịa bàn huyện Tứ Kỳ, bao gồm hộ
chăn nuôi vịt thịt theo mô hình an toàn sinh học và hộ chăn nuôi vịt thịt
theo cách truyền thống;
(2) Cán bộ Khuyến nông: là những người hướng dẫn quy trình, mô
hình chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học cho các hộ chăn
nuôi;
(3) Cán bộ chính quyền ñịa phương: tìm hiểu các chính sách về phát
triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học tại ñịa phương;
(4) Thị trường tiêu thụ sản phẩm vịt thịt an toàn sinh học.
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
1.3.2.1 Phạm vi nội dung
ðề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính:
(1) Tình hình chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học theo quy
mô hộ gia ñình tại huyện Tứ Kỳ;
(2) Các giải pháp phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh
học trên ñịa bàn Huyện.
1.3.2.2 Phạm vi thời gian
Thời gian nghiên cứu ñề tài: Số liệu phục vụ cho nghiên cứu ñược thu
thập trong khoảng 3 năm từ 2011 – 2013.
1.3.2.3 Phạm vi không gian
- ðề tài ñược nghiên cứu trên ñịa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
- Vì sao cần phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học?
- Phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học bao gồm
những nội dung gì?
- Tình hình phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học
trên ñịa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương diễn ra như thế nào?
- Những yếu tố nào ảnh hưởng ñến phát triển chăn nuôi vịt thịt theo
hướng an toàn sinh học tại ñịa phương?
- Giải pháp nào ñể phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh
học tại ñịa phương trong thời gian tới?
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement