Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009893 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHѬѪNG 1
GIӞI THIӊU
1.1 ĈҺT VҨN Ĉӄ NGHIÊN CӬU
Quá trình chuyӇn ÿәi sang nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng cӫa ViӋt Nam ÿã kéo
theo sӵ thay ÿәi vӅ tѭ duy cӫa các doanh nghiӋp nhҩt là trong phѭѫng thӭc
quҧn lý. Ĉһc biӋt trong ÿLӅu kiӋn ngày nay khi mà ÿҩt nѭӟc gia nhұp vào tә
chӭc Thѭѫng mai thӃ giӟi WTO thì tҩt yӃu các doanh nghiӋp phҧi ÿӕi mһt vӟi
nhӳng khó khăn thӱ thách và phҧi chҩp nhұn quy luұt ÿào thҧi cӫa thӏ trѭӡng.
Vì vұy, ÿòi hӓi các nhà quҧn lý phҧi có nhӳng thông tin quan trӑng, chính xác,
Nӏp thӡi ÿӇ lӵa chӑn, ÿӏnh hѭӟng và ÿѭa ra nhӳng quyӃt ÿӏnh ÿúng ÿҳn. Do ÿó
Kҥch toán kӃ toán là công cө sҳc bén không thӇ thiӃu ÿѭӧc trong quҧn lý cӫa
doanh nghiӋp.
Quá trình sҧn xuҩt kinh doanh trong bҩt kǤ doanh nghiӋp nào cNJng là
Pӝt quá trình kӃt hӧp và tiêu hao các yӃu tӕ sҧn xuҩt ÿӇ thu hút ÿѭӧc sҧn
phҭm. Tәng hӧp toàn bӝ các hao phí mà doanh nghiӋp bӓ ra liên quan ÿӃn
hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt kinh doanh trong kǤ tҥo nên chӍ tiêu chi phí sҧn xuҩt. Sӵ
Wӗn tҥi và phát triӇn cӫa doanh nghiӋp có ÿҧm bҧo tӵ bù ÿҳp chi phí mình ÿã
Eӓ ra trong quá trình sҧn xuҩt kinh doanh và bҧo ÿҧm có lãi hay không. Vì
Yұy, viӋc hҥch toán ÿҫy ÿӫ chính xác chi phí sҧn xuҩt và tính giá thành cӫa sҧn
phҭm là viӋc làm cҩp thiӃt, khách quan và có ý nghƭa rҩt quan trӑng.
NhiӋm vө cѫ bҧn cӫa kӃ toán là không nhӳng hҥch toán ÿҫy ÿӫ chi phí
Vҧn xuҩt, mà còn phҧi làm thӃ nào ÿӇ kiӇm soát chһt chӁ viӋc thӵc hiӋn tiӃt
kiӋm chi phí sҧn xuҩt phөc vө tӕt cho viӋc hҥ giá thành sҧn phҭm, ÿáp ӭng yêu
Fҫu cӫa chӃÿӝ hҥch toán kinh doanh. Riêng công tác hҥch toán giá thành sҧn
phҭm là khâu phӭc tҥp trong công tác kӃ toán cӫa doanh nghiӋp, nó ÿòi hӓi
ngѭӡi kӃ toán phҧi có ÿҫy ÿӫ kinh nghiӋm ÿӇ xác ÿӏnh ÿúng ÿҳn các loҥi chi
phí, chi phí nào ÿѭӧc tính vào giá thành sҧn phҭm, chi phí nào không ÿѭӧc
tính vào giá thành sҧn phҭm. Ĉӗng thӡi cung cҩp thông tin hӳu ích, kӏp thӡi
cho viӋc ra quyӃt ÿӏnh. ĈӇ giҧi quyӃt ÿѭӧc nhӳng vҩn ÿӅ này thì cҫn phҧi hoàn
thiӋn công tác kӃ toán tұp hӧp chi phí sҧn xuҩt và tính giá thành sҧn phҭm.
Nhұn thӭc ÿѭӧc tҫm quan trӑng cӫa vҩn ÿӅ, em quyӃt ÿӏnh chӑn ÿӅ tài:
"KӃ toán chi phí và tính giá thành sҧn phҭm ĈLӋn tҥi Công ty ĈLӋn lӵc
'ҫu khí Cà Mau" làm luұn văn tӕt nghiӋp cho mình.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement