Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009477 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Tìm hiểu thực trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Kinh Môn- Hải
Dƣơng, từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Các số liệu về lƣợng chất thải rắn y tế ,chất thải rắn sinh hoạt, chất thải
rắn công nghiệp phát sinh và đƣợc phân loại, thu gom, tiêu hủy, xử lý tại huyện
Kinh Môn trong những tháng, năm qua.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
- Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Kinh Môn- Hải Dƣơng.
1.1. Cơ sở lý luận........................................ ..........................................................1
1.1.1. Lý luận về chất thải rắn......................................................... ......................1
1.1.1.1. Khái niệm chất thải rắn..................................................................... .......1
1.1.1.2.Nguồn gốc hình thành chất thải rắn....................... ........ ...........................1
1.1.1.3. Phân loại chất thải rắn........................................... ...................................1
1.1.1.4. Ảnh hƣởng của chất thải rắn tới môi trƣờng và sức khoẻ cộng đồng…..4
1.1.2. Lý luận về quản lý chất thải rắn.................................................. ................6
1.1.2.1. Lý luận về quản lý chất thải rắn................................. ..............................6
1.1.2.2. Các công cụ trong quản lý môi trƣờng và quản lý chất thải rắn......... .....9
1.2. Cơ sở thực tiễn................................... ............. ...............................................9
1.2.1. Thực trạng chất thải rắn và cơ chế quản lý chất thải rắn trên thế giới...... ..9
1.2.1.1. Thực trạng chất thải rắn trên thế giới................................... ....................9
1.2.1.2. Cơ chế quản lý chất thải rắn ở một số nƣớc trên thế giới........... ... ........10
1.2.2.Thực trạng chất thải rắn và cơ chế quản lý chất thải rắn tại Việt Nam.....12
1.2.2.1. Thực trạng chất thải rắn ở Vịêt Nam………………… ..... ……………12
1.2.2.2. Cơ chế quản lý chất thải rắn tại Việt Nam………………..... …………15
1.3. Tổng quan một số phƣơng pháp xử lý chất thải rắn……… ………………17
1.3.1. Các phƣơng pháp xử lý chất thải rắn của một số nƣớc trên thế giới…… 17
1.3.2. Các phƣơng pháp xử lý chất thải rắn ở Việt Nam…………....………….19
CHƢƠNG II. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…20
2.1. Nội dung nghiên cứu……………………………………....... …………….20
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………… ..... ………………20
2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp…………………....... ……………20
2.2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp……………………… ... ………….20
2.2.2.1. Phƣơng pháp điều tra phỏng vấn……………………… ..... …………..20
2.2.2.2. Phƣơng pháp quan sát……………………………….... ………………21
2.2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu……………………………………………….21
CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………… ……………….22
3.1. Điều kiện tự nhiên- kinh tế- xã hội của huyện Kinh Môn…… ...... ……….22
3.1.1. Điều kiện tự nhiên…………………………………………..... …………22
3.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội………………………....... ……………………25
3.2. Thực trạng phát sinh chất thải rắn…………..................... ..……………….28
3.2.1.Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt……… ......... ……………….28
3.2.1.1. Nguồn phát sinh và thành phần rác thải…………….... ……………….28
3.2.1.2. Khối lƣợng CTRSH phát sinh………………………...... ……………..30
3.2.2.Thực trạng phát sinh chất thải rắn công nghiệp…………. ………………31
3.2.3. Thực trạng phát sinh chất thải rắn y tế………………….. ………………33
3.3. Thực trạng quản lý chất thải rắn tại huyện Kinh Môn…….. ……………...36
3.3.1. Quản lý về mặt hành chính………………………………………………36
3.3.1.1. Các văn bản pháp luật về chất thải rắn đƣợc áp dụng và tổ chức quản
lý……………………..............................................................................................36
3.3.1.2. Hệ thống quản lý chất thải rắn tại địa phƣơng…… …………………...39
3.3.2. Quản lý về mặt kỹ thuật…………………………….... …………………41
3.3.2.1. Đối với CTRSH………………………………… .... ………………….41
3.3.2.2. Đối với CTRCN…………………………………....... ………………..44
3.3.2.3. Đối với CTRYT…………………………………… ... ………………..45
3.4. Đánh giá công tác quản lý CTR…………………...... …………………….47
3.4.1. Đánh giá tính hiệu quả của công tác quản lý……… .......... ……………..47
3.4.2.Những tồn tại của công tác quản lý CTR………….......... ……………….48
3.5. Đề xuất một số biện pháp quản lý và xử lý…………............. …………….49
3.5.1. Giải pháp quản lý………………………………….......... ………………49
3.5.2. Giải pháp xử lý……………………………………………............ ……..51

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement