Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009171 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. MỞ ðẦU
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
Nông nghiệp giữ một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của một quốc
gia, ñặc biệt ñối với các nước ñang phát triển như nước ta. Hiện nay, nông nghiệp
Việt Nam ñóng góp khoảng 18,14% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thu hút
48,87% lực lượng lao ñộng của cả nước, 90% tài nguyên ñất, nước và rừng (Tổng cục
thống kê, niên gián thống kê, 2008), lao ñộng nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn mà
năng suất thường không cao. Trong khi ñó, ñất nông nghiệp ñang dần bị thu hẹp ñể
nhường chỗ cho các ngành CN-DV. Vì vậy, ñể phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi
cho nhân dân, Chính phủ cần có chính sách tác ñộng vào khu vực nông nghiệp. Nhất
là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ñối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc
liệt và ñảm bảo phát triển bền vững thì yêu cầu của việc tăng trưởng theo chiều sâu,
chú trọng ñến chất lượng của tăng trưởng ñược ñặt ra ngày càng bức thiết.
Khoa học kỹ thuật và công nghệ (KHKT&CN) là nhân tố hàng ñầu ñảm bảo
cho sự tăng trưởng, chính vì vậy, ñã ñược xác ñịnh là giải pháp then chốt ñối với sự
phát triển của nông nghiệp nước ta trong thời gian tới. Chuyển giao và ứng dụng tiến
bộ kỹ thuật ngày càng trở thành yếu tố quyết ñịnh chất lượng và giá trị của phát triển
nông nghiệp, có vai trò quan trọng ñối với công nghiệp hóa và hiện ñại hóa nông
nghiệp cũng như ñóng góp quan trọng vào việc ña dạng hóa và chuyển dịch cơ cấu
ngành nông nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp.
Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học - kỹ thuật, nhiều tiến bộ
mới ñược ra ñời và cần thiết ñược áp dụng ngay vào thực tế cuộc sống. Vì vậy, công
tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới hộ nông dân có vai trò vô cùng quan trọng. Qua
ñây người nông dân sẽ nhanh chóng có thể tiếp nhận ñược những kiến thức mới,
công nghệ mới ñể ứng dụng ngay vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây
trồng, vật nuôi, cải thiện ñời sống của nông dân, nông thôn, góp phần thúc ñẩy nền
nông nghiệp của ñất nước.
Ân Thi là một huyện của Hưng Yên, có tiềm năng về ñất ñai, lao ñộng và
ñiều kiện tự nhiên cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Là một huyện thuần nông
với nền kinh tế nông nghiệp ñóng vai trò chủ ñạo, do vậy sản xuất nông nghiệp
ñược ñặc biệt quan tâm. Những năm qua, nhiều cơ quan ñã tích cực chuyển giao
các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chủ lực là hoạt ñộng của Trạm
Khuyến nông huyện ñã góp phần tích cực vào thành công của ngành nông nghiệp
với việc ñưa những tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp ñến với hộ nông dân. Tuy
nhiên, trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật còn không ít vấn ñề ñáng lưu
tâm. ðó là hiệu quả hoạt ñộng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển nông nghiệp của vùng
do còn nhiều bất cập trong cách chuyển giao; công tác chuyển giao tiến
bộ kỹ thuật trong nông nghiệp còn nặng ñưa từ trên xuống chưa phù hợp với ñiều
kiện, hoàn cảnh kinh tế xã hội của vùng; mô hình chuyển giao còn thiếu, chưa
ñáp ứng ñược hết nhu cầu thực tiễn; nhiều tiến bộ kỹ thuật ñã ñược chuyển giao
nhưng phát triển không bền vững: Một số tiến bộ kỹ thuật không ñược người dân
chấp nhận hay chỉ chấp nhận lúc ñầu khi có dự án hỗ trợ; một số tiến bộ kỹ
thuật ñược chấp nhận nhưng không ñược nhân rộng và vì thế, các tiến bộ kỹ
thuật trong nông nghiệp thường không bền vững.
Xuất phát từ thự tế ñó, các vấn ñề hiện nay ñang ñặt ra cho các nhà quản lý
của Ân Thi là các giải pháp chuyển giao kỹ thuật tới hộ thế nào trên cơ sở thực tế
của ñịa phương? Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới hộ cần chú ý tới vấn ñề
gì, cần tập trung theo hướng nào ñể phù hợp với xu thế hiện nay? Từ ñó ñề xuất các
giải pháp nào nhằm tăng cường hiệu quả chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp
tới hộ trong thời gian tới.... ðể góp phần giải quyết những vấn ñề bất cập nêu trên,
chúng tui chọn nghiên cứu ñề tài “Công tác chuyển giao TBKT nông nghiệp tới
nông hộ ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở ñánh giá thực trạng chuyển giao kỹ thuật, các yếu tố ảnh hưởng ñến
công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp tới hộ, nghiên cứu ñề xuất một số
giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt ñộng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông
nghiệp tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Góp phần hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về chuyển giao kỹ thuật tiến bộ
nông nghiệp tới các hộ nông dân.
- ðánh giá thực trạng công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp cho
nông hộ tại huyện Ân Thi trong những năm qua.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến các công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật
nông nghiệp cho hộ nông dân.
- ðề xuất ñịnh hướng và thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện
các giải pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp trong những năm tới.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
ðể thực hiện các mục tiêu nghiên cứu nêu trên, các câu hỏi nghiên cứu trong
ñề tài này là:
1. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật là gì, vai trò, nội dung của nó; Có các yếu tố
nào ảnh hưởng tới việc chuyển giao kỹ thuật tiến bộ tới nông hộ?
2. Có các bài học thành công/thất bại nào cần ñược hệ thống trong chuyển giao
tiến bộ kỹ thuật tới nông hộ ở nông thôn một số các nước trên thế giới và một số ñịa
phương ở Việt Nam?
3. Thực trạng công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp tới nông hộ ở Ân
Thi hiện nay ñang diễn ra như thế nào? Mức ñộ thành công của việc chuyển giao?
4. Có các yếu tố nào ảnh hưởng ñến việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, có
những thuận lợi gì và các các khó khăn, hạn chế nào trong việc chuyển giao tiến bộ
kỹ thuật nông nghiệp tới các nông hộ?
5. cần làm thế nào ñể tăng hiệu quả công tác khuyến nông và chuyển giao
thành công các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp tới nông hộ?
1.4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. ðối tượng nghiên cứu
ðối tượng nghiên cứu là các vấn ñề kinh tế quản lý trong triển khai thực hiện
công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.
ðối tượng khảo sát là các Hộ nông dân tham gia vào hoạt ñộng chuyển giao TBKT;
Cán bộ khuyến nông cấp huyện, xã, thôn; Các tổ chức có liên quan ñến hoạt ñộng chuyển
giao TBKT: Hội nông dân, phòng nông nghiệp, công ty doanh nghiệp,...
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement