Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005764 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Danh mục các từ viết tắt ......................................................................................... ix
PHẦN I. ðẶT VẤN ðỀ......................................................................................... 1
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài ................................................................................. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................... 3
1.2.1 Mục tiêu tổng quát................................................................................... 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể........................................................................................ 3
1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 4
1.3.1 ðối tượng nghiên cứu .............................................................................. 4
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................. 4
PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC THI CHÍNH
SÁCH HỖ TRỢ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ........................................................ 5
2.1 Cơ sở lý luận về thực thi chính sách hỗ trợ vật tư nông nghiệp....................... 5
2.1.1 Các khái niệm cơ bản .............................................................................. 5
2.1.2 Nội dung và ý nghĩa của thực thi chính sách.......................................... 12
2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến tình hình thực thi chính sách hỗ trợ vật tư
nông nghiệp cho nông dân..................................................................... 17
2.2 Cơ sở thực tiễn về thực thi chính sách hỗ trợ vật tư nông nghiệp.................. 19
2.2.1 Chính sách hỗ trợ vật tư nông nghiệp ở một số nước trên thế giới......... 19
2.2.2 Chính sách hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho nông dân Việt Nam............... 26
2.2.3 Bài học kinh nghiệm.............................................................................. 31
PHẦN III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 33
3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu ....................................................................... 33
3.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên.................................................................................. 33
3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội....................................................................... 34
3.2 Phương pháp nghiên cứu.............................................................................. 44
3.2.1 Phương pháp tiếp cận ............................................................................ 44
3.2.2 Phương pháp chọn mẫu ........................................................................ 45
3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin ................................................ 45
3.2.4 Phương pháp phân tích ......................................................................... 47
3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu sử dụng trong ñề tài........................................ 47
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN................................. 49
4.1 Các chính sách hỗ trợ vật tư nông nghiệp trên ñịa bàn quận Kiến An
trong giai ñoạn 2010 – 2012........................................................................ 49
4.1.1 Khái quát về các chính sách................................................................... 49
4.1.2 Thủ tục hỗ trợ........................................................................................ 55
4.2 Tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vật tư nông nghiệp
trên ñịa bàn quận Kiến An .......................................................................... 61
4.2.1 Tình hình phân công, phối hợp thực hiện chính sách ............................. 61
4.2.2 Huy ñộng nguồn kinh phí thực hiện chính sách...................................... 63
4.2.3 Tình hình phổ biến, tuyên truyền chính sách.......................................... 66
4.2.4 Tình hình theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện chính sách ............ 68
4.3 Kết quả thực thi chính sách .......................................................................... 71
4.3.1 Kết quả chương trình bán vật tư trả chậm .............................................. 72
4.3.2 Kết quả hỗ trợ chi phí mua giống cây vụ ñông....................................... 77
4.3.3 Kết quả hỗ trợ thuốc thú y ..................................................................... 81
4.3.4 Hỗ trợ vay vốn mua máy nông nghiệp ................................................... 86
4.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến tỉnh hình thực thi chính sách............................... 88
4.4.1 Nguồn kinh phí thực hiện ...................................................................... 88
4.4.2 Năng lực của cán bộ thực thi chính sách ................................................ 90
4.4.3 Trình ñộ của chủ hộ............................................................................... 91
4.5 Giải pháp tăng cường thực thi chính sách hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho
các hộ nông dân trên ñịa bàn quận Kiến An ................................................ 93
4.5.1 Căn cứ ñề xuất giải pháp........................................................................ 93
4.5.2 Giải pháp ñề xuất................................................................................... 95
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................... 100
5.1 Kết luận .....................................................................................................100
5.2 Khuyến nghị............................................................................................... 104
5.2.1 ðối với Nhà nước và thành phố Hải Phòng.......................................... 104
5.2.2 ðối với các hộ nông dân ...................................................................... 104
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................. 105
PHỤ LỤC........................................................................................................... 107
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement