Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005564 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Gần 80 năm lãnh đạo cách mạng, đặc biệt sau Đại hội đổi mới (Đại hội
VI năm 1986) đến nay; công tác cán bộ, công chức luôn được Đảng và Nhà
nước ta chú trọng và quan tâm. Hội nghị trưng ương 3-khóa VIII, Đảng đã
khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng,
gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt
trong việc xây dựng Đảng”.
Ở nước ta, cấp xã (xã, phường, thị trấn) là một trong bốn cấp hành
chính. Cấp xã là thấp nhất, gần dân nhất, là cấp trực tiếp tổ chức và vận động
nhân thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc
sống của cộng đồng dân cư. Thực tiễn cho thấy nơi đâu có quan tâm đầy đủ
và làm tốt công tác cán bộ, công chức ở cơ sở, có đội ngũ cơ sở vững mạnh
thì nơi đó tình hình chính trị-xã hội ổn định, kinh tế, văn hóa phát triển, quốc
phòng an ninh được giữ vững. Ngược lại, ở đâu công tác cán bộ không được
quan tâm, đội ngũ cán bộ, công chức không có đủ phẩm chất, năng lực và uy
tín thì sẽ gặp khó khăn, có nhiều nơi còn tạo sơ hở cho kẻ địch lợi dụng, gây
nên điểm nóng về chính trị. Điều đó cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã có vai trò rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng và củng cố
hệ thống chính trị ở cơ sở, tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng và đổi
mới của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
Đảng ta quan tâm đối với cán bộ, công chức là sự quan tâm toàn diện,
không chỉ cán bộ, công chức cấp cao, lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức ở
cấp trung ương, tỉnh, huyện mà cả cán bộ công chức bình thường, đặc biệt là
cán bộ, công chức ở cơ sở, xã, phường, thị trấn; Văn kiện Đại hội IX của
Đảng đã nhấn mạnh việc nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ,
công chức, trong đó xác định: “Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức với chương trình nội dung sát hợp; chú trọng đội ngũ cán bộ xã,
phường”, Nghị quyết Trung ương 5 - khoá IX khẳng định: “Xây dựng đội ngũ
cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm thạo việc, tận tụy với dân, biết
phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp; trẻ hoá đội ngũ, chăm lo
đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ
sở”. Tổ chức thực hiện chủ trương trên, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức cấp xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh
đó công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vẫn gặp phải nhiều
khó khăn như: nội dung chương trình đào tạo còn bất cập; quy hoạch còn bị
động, chắp vá; chế độ, chính sách chưa thật sự thoả đáng… Chính điều này
dẫn đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức cơ sở phai nhạt lý tưởng,
giảm sút ý chí chiến đấu, suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham
nhũng, lãng phí… Hơn lúc nào hết, việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững
mạnh đang là một vấn đề cấp thiết, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Thuận Thành là một huyện nằm ở phía Nam tỉnh Bắc Ninh, giáp với
thủ đô Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương. Ngay từ khi tái lập tỉnh,
tỉnh Bắc Ninh nói chung và huyện Thuận Thành nói riêng có nhiều thuận lợi
và khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là sự thiếu hụt trầm trọng và sự yếu
kém của đội ngũ CBCC cấp xã nên hiệu quả kinh tế - xã hội của huyện chưa
tương xứng với tiềm năng vốn có của mình.
Trong những năm gần đây, cấp uỷ và chính quyền huyện Thuận Thành
đã quan tâm tới công tác cán bộ, nhưng thực tế năng lực quản lý nhà nước của
đội ngũ CBCC cấp xã đang còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển
của huyện nhà, do huyện Thuận Thành còn thiếu hệ thống giải pháp đồng bộ
về nâng cao năng lực quản lý nhà nước của CBCC cấp xã.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement