Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005307 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế
Phần 1 MỞ ðẦU
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
Phần 2 CÁC VẤN ðỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
SẢN XUẤT NGHỀ TRUYỀN THỐNG
2.1 Cơ sở lý luận về phát triển sản xuất nghề truyền thống
2.1.1 Một số khái niệm về phát triển sản xuất nghề truyền thống
2.1.2 ðặc ñiểm và vai trò của phát triển sản xuất nghề truyền thống
2.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển sản xuất nghề truyền
thống trong các làng nghề.
2.2 Tình hình phát triển sản xuất nghề truyền thống ở một số nước
trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam
2.2.1 Phát triển sản xuất nghề truyền thống ở một số nước trên thế giới
2.2.2 Kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
2.2.3 Tình hình phát triển ngành nghề, làng nghề ở Việt Nam
2.2.4 Tình hình phát triển ngành nghề, làng nghề ở Hà Nam
Phần 3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu
3.1.1 ðiều kiện tự nhiên của huyện
3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Phương pháp tiếp cận
3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin
3.2.3 Phương pháp xử lý thông tin
3.2.4 Phương pháp phân tích
3.2.5 Chỉ tiêu phân tích
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Thực trạng phát triển sản xuất nghề truyền thống trong các làng
nghề huyện Duy Tiên
4.1.1 Khái quát sự hình thành các LNTT huyện Duy Tiên
4.1.2 Thực trạng về quy mô sản xuất
4.1.3 Thực trạng về chủng loại và chất lượng sản phẩm
4.1.4 Thực trạng về kỹ thuật và công nghệ sản xuất
4.1.5 Thực trạng về hình thức tổ chức sản xuất tại các LNTT của
huyện
4.1.6 Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các LNTT.
4.1.7 Tác ñộng của phát triển sản xuất LNTT ñối với kinh tế, xã hội và
môi trường
4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến sản xuất nghề truyền thống của huyện
Duy Tiên
4.2.1 Yếu tố về cơ chế chính sách và công tác quy hoạch
4.2.2 Yếu tố về cơ sở hạ tầng và ñất ñai
4.2.3 Yếu tố về lao ñộng
4.2.4 Yếu tố về vốn sản xuất
4.2.5 Yếu tố về cơ sở vật chất và trang thiết bị sản xuất
4.2.6 Yếu tố về nguyên vật liệu sản xuất
4.2.7 Yếu tố về thị trường và tiêu thụ sản phẩm
4.2.8 Phân tích SWOT trong phát triển sản xuất nghề truyền thống
trong các làng nghề huyện Duy Tiên
4.3 ðịnh hướng và giải pháp phát triển sản xuất nghề truyền thống
trong các làng nghề huyện Duy Tiên
4.3.1 ðịnh hướng phát triển kinh tế và phát triển công nghiệp, thủ công
nghiệp tại huyện Duy Tiên
4.3.2 Giải pháp phát triển sản xuất nghề truyền thống trong các làng
nghề huyện Duy Tiên
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Kiến nghị
5.2.1 ðối với Nhà nước
5.2.2 ðối với tỉnh, huyện
5.2.3 ðối với các chủ cơ sở, hộ sản xuất
Phần 1. MỞ ðẦU
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
Với 70% dân số là nông dân, sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông
nghiệp và tập trung chủ yếu ở các vùng nông thôn, vì vậy, vấn ñề nông nghiệp,
nông dân và nông thôn luôn ñược ðảng, Nhà nước hết sức coi trọng xuyên suốt
qua các giai ñoạn phát triển của cách mạng Việt Nam. Sau 25 năm ñổi mới, tại
Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7 (Khóa X) lần ñầu tiên ðảng ñã thông qua
Nghị quyết chuyên ñề số 26-NQ/TW về vấn ñề nông nghiệp, nông dân, nông
thôn. Tại Nghị quyết ðại hội lần thứ IX, ðảng ta cũng ñã ñề ra ñịnh hướng
phát triển kinh tế nông thôn: Mở mang các làng nghề, phát triển các ñiểm công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.
Phát triển nghề truyền thống nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập ở nông
thôn, góp phần xóa ñói giảm cùng kiệt và thực hiện mục tiêu ly nông bất ly
hương ở nông thôn. Làng nghề ở Việt Nam, trong ñó bộ phận quan trọng là
làng nghề thủ công truyền thống với sản phẩm ñặc trưng là hàng thủ công mỹ
nghệ tinh xảo. Các sản phẩm này vừa mang giá trị kinh tế, vừa hàm chứa
nghệ thuật văn hóa dân tộc. Từ thế kỷ 16, các sản phẩm thủ công truyền thống
như lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, khảm trai Chuyên Mỹ… ñã xuất khẩu
ra nhiều nước trên thế giới. Phát triển làng nghề nói chung và làng nghề
truyền thống nói riêng còn mang ý nghĩa giữ gìn, quảng bá bản sắc văn hóa
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Huyện Duy Tiên nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Nam, là cửa ngõ phía Nam
thủ ñô Hà Nội. ðây là một trong những huyện có thế mạnh về làng nghề
truyền thống (LNTT) với nhiều nghề thủ công ñã có từ lâu ñời như: Ươm tơ,
dệt lụa, mây giang ñan, nấu rượu, bưng trống… Trải qua bao biến cố thăng
trầm của lịch sử, ñặc biệt là sự tác ñộng của quy luật cung cầu, sự thay ñổi
của thị hiếu tiêu dùng, ñến nay nhiều làng nghề ñã mai một, chỉ còn lại dấu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement