Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005289 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. MỞ ðẦU
1.1. ðặt vấn ñề
1.2. Mục ñích và yêu cầu
1.2.1. Mục ñích
1.2.2. Yêu cầu
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
1.4. Phạm vi nghiên cứu
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Nguồn gốc, phân loại và ñặc ñiểm thực vật học
2.2. Yêu cầu ñiều kiện ngoại cảnh của cây Dạ hiến
2.2.1. Yêu cầu về nhiệt ñộ
2.2.2. Yêu cầu về ánh sáng
2.2.3. Yêu cầu về ẩm ñộ
2.2.4. Yêu cầu về dinh dưỡng khoáng
2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật canh tác
cây rau Dạ hiến ở trong nước:
2.3.1. Tình hình nghiên cứu thời vụ trồng cây rau Dạ hiến
2.3.2. Tình hình nghiên cứu về khoảng cách, mật ñộ trồng rau Dạ hiến
2.3.3. Giá trị dinh dưỡng và sử dụng
2.3.4. ðặc ñiểm thực vật học
2.4. Những nghiên cứu về tình hình sâu bệnh hại rau Dạ Hiến.
3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ðối tượng, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu
3.1.1. ðối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.1.3. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu:
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu và bố trí thí nghiệm
3.4. Phương pháp phân tích số liệu
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Hiện trạng sản xuất ñối với cây rau Dạ Hiến tại 5 xã của huyện
Quảng Uyên
4.2. Tổng thu nhập bình quân hộ/năm của các xã huyện Quảng Uyên
4.3. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp và rau Dạ hiến tại huyện Quảng
Uyên – Cao Bằng.
4.3.1. Hiện trạng sản xuất nông lâm nghiệp
4.3.2. ðiều kiện khí hậu
4.3.3. Về sử dụng ñất ñai
4.3.4. Hiện trạng sản xuất nông lâm nghiệp các xã huyện Quảng Uyên.
4.3.5. Những ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức ñối với vùng
ñiều tra khi phát triển sản xuất hàng hoá loại rau dạ hiến:
4.3.6. Phương hướng, giải pháp của huyện
4.3.7. Ảnh hưởng của ñộ dài hom giâm ñến khả năng sinh trưởng của
hom giâm rau Dạ Hiến (Thí nghiệm 1).
4.3.8. Ảnh hưởng của liều lượng hóa chất ñến ñiều tiết sinh trưởng ñến
khả năng sinh trưởng của hóm giâm Dạ hiến (Thí nghiệm 2).
4.3.9. Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá (Komix, Growmore,
Bình ñiền 902) ñối với rau Dạ hiến (Thí nghiêm 3).
4.3.10. Ảnh hưởng của lượng nước tưới ñến sinh trưởng của rau Dạ Hiến
(Thí nghiệm 4).
4.3.11. Ảnh hưởng của lượng phân bón ñối với rau Dạ hiến (Thí nghiệm 5)
5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2. ðề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

1. MỞ ðẦU
1.1. ðặt vấn ñề
Cây bò khai còn có tên khác là cây Dạ hiến, Dây hương và có tên khoa
học là Erythropalum Scandens Blume thuộc họ Dây hương– Erythropalaceae.
Người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam, từ lâu ñã biết khai thác loại
rau thuộc họ Dây hương ñể làm rau ăn hàng ngày và làm thuốc. Ban ñầu chỉ
vào rừng khai thác nguồn rau sẵn có trong tự nhiên ñem về ăn, sau ñó nhận
thấy giá trị nhiều mặt của loại rau này nên người dân các ñịa phương ñã vào
rừng khai thác, vừa ñể ăn và vừa ñể ñem bán, cùng với việc diện tích rừng
ngày một giảm và sự khai thác quá mức của người dân nên số lượng rau Dạ
hiến khai tự nhiên không còn nhiều. Việc nghiên cứu gây trồng các loại cây
bản ñịa ñược coi là hướng ñi cho việc duy trì phát triển phát triển loại cây ñặc
sản có giá trị này ñồng thời khôi phục và giữ rừng cho ñồng bào vùng cao,
theo phương châm "lấy rừng nuôi rừng", góp phần tạo nguồn hàng hóa có giá
trị trên thị trường, hình thành nghề trồng rau mới - một cơ hội sinh kế lâu dài
cho người dân, góp phần bảo vệ nguồn gen của những loại thực vật rừng quý
hiếm ñang có nguy cơ cạn kiệt trong tự nhiên.
ðảng và nhà nước Việt Nam ñã có nhiều chính sách, chương trình hỗ
trợ phát triển nghề trồng rau trên ñịa bàn toàn quốc như các chương trình sản
xuất rau, quả an toàn…cùng với ñó có cả các chương trình ñầu tư nghiên cứu
phát triển sản xuất các loại rau bản ñịa ñặc sản tại các vùng, ñịa phương trên
cả nước, như dự án” Liên kết ñể ña dạng hoá thu nhập từ các cây trồng ít sử
dụng”, chương trình bảo tồn và phát triển cây rau bản ñịa như cây rau sắng tại
vườn quốc gia Xuân Sơn (2012).
Tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, gần ñây cây rau Dạ hiến ñược
biết ñến như một loài rau xanh sạch, ngon và có nhiều giá trị. Loài rau này vừa
có tác dụng làm thực phẩm - thức ăn, vừa có tác dụng làm thuốc chữa bệnh, và
còn ñược ñánh giá là một loại thực phẩm chức năng quý. Chính vì vậy, Dạ hiến
ñược coi là một loài cây lâm sản ngoài gỗ ña tác dụng và có thể phát triển ñể góp
phần xoá ñói giảm cùng kiệt cho ñồng bào ñịa phương các tỉnh miền núi phía Bắc.
Với những lợi thế trên ñể bảo tồn và phát triển loài cây này cần có biện
pháp ñể khôi phục cả trong tự nhiên và nhân tạo. Việc nghiên cứu biện pháp
nhân giống nhân tạo và các kỹ thuật trồng, chăm sóc loại rau này không chỉ
góp phần tạo nguồn hàng hoá có giá trị trên thị trường, hình thành nghề trồng
rau mới - một cơ hội sinh kế lâu dài cho người dân, mà còn góp phần cho việc
duy trì phát triển loài cây ñặc sản có giá trị, bảo vệ nguồn gen của những loại
thực vật rừng quý hiếm ñang có nguy cạn kiệt trong tự nhiên.
Thời gian qua, một số cơ quan nghiên cứu cũng ñã có những thử
nghiệm bước ñầu về nhân giống ñối với cây Dạ hiến và khuyến cáo một số kỹ
thuật gây trồng ñơn giản ñối với loại cây này. Tuy nhiên các nghiên cứu mới
chỉ mang tính thử nghiệm chủ yếu là giới thiệu cây Dạ hiến là một loài cây
lâm sản ngoài gỗ mới, có tiềm năng. Hiện chưa có nghiên cứu cơ bản nào tập
trung ñi sâu tìm hiểu các ñặc ñiểm sinh thái và xác ñịnh những biện pháp kỹ
thuật trồng trọt phù hợp ñể bảo tồn và phát triển loại rau ñặc sản nhiều tiềm
năng này. Từ thực tế trên, trong khuôn khổ của chương trình ñào tạo, chúng
tui tiến hành lựa chọn và thực hiện ðề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ
thuật nhân giống và thâm canh rau bò khai (Dạ hiến) (Erythropalum
scandens Blume) tại huyện Quảng Uyên, Cao Bằng”
1.2. Mục ñích và yêu cầu
1.2.1. Mục ñích
Nghiên cứu xác ñịnh biện pháp kỹ thuật nhân giống và nhân giống phù
hợp nhằm góp phần xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật trồng
trọt theo hướng thâm canh cây rau Dạ hiến tại vùng trồng huyện Quảng Uyên,
Cao Bằng ñồng thời làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo ñể phát triển sản
xuất cây rau Dạ hiến làm thực phẩm, ñồng thời góp phần bảo tồn ña dạng sinh
học vùng núi ñá phía Bắc.
1.2.2. Yêu cầu
- Hiện trạng ñiều kiện khí hậu, ñất ñai và hiện trạng trồng trọt cây rau
Dạ hiến tại vùng sản xuất tại huyện Quảng Uyên, Cao Bằng
- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống rau Dạ hiến bằng
biện pháp giâm hom cành.
- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất
lượng của cây rau Dạ hiến.
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
Trên cơ sở nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất, chiều dài
hom giâm..., góp phần xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống bằng phương
pháp giâm hom sẽ là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm nhân
nhanh và tạo ra cây giống có chất lượng tốt cung cấp cho nhu cầu mở rộng
diện tích tại vùng ñồi núi của Cao Bằng nói riên và các tỉnh trung du miền núi
phía bắc nói chung.
Các kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân, tưới nước
trong trồng trọt cây rau Dạ hiến sẽ là cơ sở ban ñầu cho việc xây dựng và
hoàn thiện kỹ thuật trồng và chăm sóc ñối với cây rau Dạ hiến theo hướng sản
xuất hàng hoá.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
+ Nghiên cứu về kỹ thuật nhân giống thích hợp ñể nhân nhanh cây rau
Dạ hiến, nâng cao hiệu quả nhân giống, tạo ñược cây con tốt góp phần mở
rộng diện tích ñáp ứng yêu cầu của người dân.
+ Góp phần vào việc xây dựng quy trình sản xuất thâm canh canh cây
rau Dạ hiến thông qua nghiên cứu các biện pháp bón phân, tưới nước nâng
cao năng suất, chất lượng rau và hiệu quả kinh tế khi mở rộng vùng trồng cây.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu ñược tiến hành tại huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng
trong thời gian từ tháng 4 năm 2013 ñến tháng 3 năm 2014.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement