Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005266 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN I. MỞ ðẦU
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
Một nền kinh tế muốn phát triển và tăng trưởng nhanh, bền vững trước hết
phải ñáp ứng ñủ nhu cầu về vốn. ðối với Việt Nam hiện nay, vốn ñáp ứng nhu cầu
vẫn chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng. Hoạt ñộng cho vay (tín dụng) là
một trong những hoạt ñộng chính quan trọng nhất mang lại nguồn thu nhập chủ yếu
và quyết ñịnh về sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng nhằm ñáp ứng nhu cầu vốn
của nền kinh tế. Trong những năm gần ñây, ñặc biệt là trong cuộc khủng hoảng kinh
tế tài chính năm 2008-2009 trên toàn thế giới, sự cạnh tranh trên thị trường tài chính
trong nước ñã trở nên gay gắt hơn, ảnh hưởng lớn ñến hoạt ñộng của các ngân hàng
thương mại nói chung và ngân hàng nông nghiệp nói riêng.
Với lợi thế là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước [24], uy tín của
NHNo&PTNT Việt Nam trên thị trường luôn ñược người dân tin tưởng hơn so với
các ngân hàng thương mại khác, ñặc biệt là trong lĩnh vực huy ñộng vốn. Nếu như
trước ñây khi lãi suất huy ñộng ở mức thấp dẫn ñến lãi suất cho vay thấp, khách
hàng tự tìm ñến ngân hàng vay vốn; bản thân ngân hàng có nhiều thuận lợi trong
việc tìm kiếm khách hàng cũng như làm công tác thẩm ñịnh cho vay, giám sát và
thu hồi vốn vay. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng kinh tế, kinh tế ñất nước gặp
nhiều khó khăn, thách thức do áp lực lạm phát; giá cả nguyên liệu ñầu vào sản xuất
tăng cao ñã làm tăng chi phí sản xuất, giá cả hàng hóa tiêu dùng… gây khó khăn
cho hoạt ñộng sản xuất. Người sản xuất vừa chịu tác ñộng của chi phí nguyên vật
liệu ñầu vào tăng cao, lượng hàng hóa sản xuất giảm… dẫn ñến nhu cầu vay vốn
cũng giảm. Trong năm 2010, trên ñịa bàn tỉnh ðắc Lắc ñã xuất hiện 25 ñơn vị ngân
hàng thương mại, lúc này mặt bằng lãi suất biến ñộng lớn, tăng cao và có sự cạnh
tranh gay gắt trên thị trường giữa các ngân hàng. Trước tình hình nguồn cung cho
vay nhiều nhưng cầu về cho vay thiếu, các ngân hàng thương mại bên cạnh công tác
cho vay truyền thống bắt buộc phải có những giải pháp tích cực nhằm vận ñộng, tìm
kiếm, tiếp cận khách hàng mới.
NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh ðắc Lắc ñược ñánh giá là một trong những chi
nhánh hoạt ñộng hiệu quả trong công tác tín dụng song cũng không tránh khỏi
những tác ñộng tiêu cực từ thị trường. Xuất phát từ những thực tiễn trên, ñề tài
nghiên cứu: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh ðắc Lắc” là hết sức cần thiết và có ý nghĩa ñáp ứng nhu cầu
thực tế của Chi nhánh cũng như sự phát triển chung của hệ thống ngân hàng thương
mại trong tỉnh ðắc Lắc.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi
nhánh ðắc Lắc thời gian qua ñề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
của chi nhánh trong thời gian tới.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1. Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh, năng lực
cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng;
2. ðánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh
tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc giai ñoạn 2010-2012;
3. ðề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi
nhánh ðắc Lắc thời gian tới.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau ñây liên quan ñến nâng cao
năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc:
1. Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc thời
gian qua diễn ra như thế nào?
2. Xu thế cạnh tranh của các NHTM chủ yếu trong khu vực và khả năng cạnh
tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc?
3. ðể nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như ñảm bảo an toàn kinh doanh và
phát triển bền vững thì chi nhánh và các bên liên quan cần làm gì?
1.4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. ðối tượng nghiên cứu
Các vấn ñề liên quan ñến năng lực cạnh tranh của NHTM như hoạt ñộng tín
dụng, khả năng huy ñộng của ngân hàng, lãi suất cho vay, ñiều kiện thế chấp vay
vốn, thủ tục cho vay, thời gian cho vay, công nghệ ngân hàng thông qua các chỉ tiêu
nghiên cứu.
ðối tượng khảo sát là NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc, một số tổ chức
cung cấp tín dụng chính thống trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
* Phạm vi về không gian
Nghiên cứu tập trung tại ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
* Phạm vi về thời gian
- Số liệu thu thập phục vụ cho nghiên cứu trong 3 năm 2010-2012
- Thời gian tiến hành nghiên cứu: Tháng 8/2011 ñến tháng 8/2013

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement