Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By cnjuding
#996238 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
Lời cam ñoan i
Lời Thank ii
Mục lục iii
Danh mục viết tắt vi
Danh mục bảng vii
Danh mục hình x
MỞ ðẦU 1
1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
2 Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 2
2.1 Mục ñích 2
2.2 Yêu cầu 2
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 3
1.1 Khái niệm về ñánh giá tác ñộng môi trường 3
1.2 Vai trò, mục ñích, ñối tượng, ý nghĩa của ðTM và nội dung của báo
cáo ðTM 5
1.2.1 Vai trò, mục ñích của ðTM 5
1.2.2 ðối tượng của ðTM 6
1.2.3 Ý nghĩa của ðTM 7
1.2.4 Nội dung của báo cáo ðTM 7
1.3 Các bước tiến hành ðTM 13
1.4 Tình hình ðTM ở Việt Nam và một số nước trên thế giới 13
1.4.1 Tình hình ðTM trên thế giới 13
1.4.2 Tình hình ðTM ở Việt Nam 15
1.5 Những căn cứ khi thực hiện ðTM 18
1.5.1 Căn cứ pháp lý lập báo cáo ðTM 18
1.5.2 Các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn môi trường Việt Nam 19 CHƯƠNG 2 ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU 20
2.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 20
2.1.1 ðối tượng nghiên cứu 20
2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20
2.2 Nội dung nghiên cứu 20
2.2.1 Mô tả tóm tắt dự án 20
2.2.2 ðiều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội 20
2.2.3 Dự báo tác ñộng môi trường từ việc chuyển ñổi ñất nông nghiệp sang
ñất xây dựng khu công nghiệp trên ñịa bàn xã Nguyên Khê và thị trấn
ðông Anh, huyện ðông Anh 20
2.2.4 ðề xuất giải pháp giảm thiểu tác ñộng ñến môi trường từ việc chuyển
ñổi ñất nông nghiệp sang ñất xây dựng khu công nghiệp trên ñịa bàn
xã Nguyên Khê và thị trấn ðông Anh, huyện ðông Anh 20
2.3 Phương pháp nghiên cứu 21
2.3.1 Phương pháp ñiều tra, khảo sát 21
2.3.2 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 21
2.3.3 Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan 22
3.1 Mô tả tóm tắt dự án 23
3.2 ðiều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội 27
3.2.1 ðiều kiện tự nhiên, môi trường 27
3.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 32
3.3 Dự báo tác ñộng môi trường từ việc chuyển ñổi ñất nông nghiệp sang
ñất xây dựng khu công nghiệp trên ñịa bàn xã Nguyên Khê và thị trấn
ðông Anh, huyện ðông Anh 38
3.3.1 Trong giai ñoạn chuẩn bị, xây dựng dự án 38
3.3.2 Trong quá trình ñưa vào vận hành 55
3.4 ðề xuất giải pháp giảm thiểu tác ñộng ñến môi trường từ việc chuyển
ñổi ñất nông nghiệp sang ñất xây dựng khu công nghiệp trên ñịa bàn
xã Nguyên Khê và thị trấn ðông Anh, huyện ðông Anh 75
3.4.1 Giải pháp về phương diện ñời sống xã hội 75
3.4.2 Giải pháp về phương diện môi trường 76
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 88
1 Kết luận 88
2 Kiến nghị 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
PHỤ LỤC 92
MỞ ðẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
ðối với một nước ñang phát triển như Việt Nam hiện nay thì tiến trình công
nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ là một tất yếu. Diện tích ñất dành cho phát triển công
nghiệp ngày càng tăng ñồng nghĩa với sự giảm dần diện tích ñất nông nghiệp. Bên
cạnh những tác ñộng tích cực ñối với sự phát triển kinh tế - xã hội thì cho ñến nay,
chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất ñang là vấn ñề "nóng", bức xúc ở nhiều ñịa phương,
ñặt ra rất nhiều bài toán khó về ñời sống xã hội, về môi trường cần giải quyết.
ðông Anh là huyện ngoại thành ở phía ðông Bắc Thủ ñô Hà Nội, cách trung
tâm Thủ ñô 15 km theo ñường quốc lộ số 3 (Hà Nội - Thái Nguyên). ðông Anh là
ñầu mối giao thông thuận lợi nối liền Thủ ñô Hà Nội với các vùng công nghiệp, các
khu trung tâm kinh tế, dịch vụ lớn phía Bắc và ðông Bắc của nước ta bởi QL2,
QL3, QL18 cùng tuyến ñường sắt ñi các tỉnh phía Bắc và ñường thuỷ.
ðể tạo ra ñộng lực phát triển mạnh mẽ trong giai ñoạn 2010 - 2020 theo
hướng công nghiệp hoá và hiện ñại hoá, thì việc hình thành thêm các khu công
nghiệp (KCN) là một trong những mục tiêu trọng yếu trong ñịnh hướng phát triển
kinh tế - xã hội của huyện ðông Anh.
ðược sự ñồng ý của UBND thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và ñầu tư, Công
ty Cổ phần ðông Thành Hà Nội ñã tiến hành ñầu tư xây dựng KCN Nguyên Khê –
giai ñoạn II trên diện tích 77,58 ha, thuộc ñịa giới hành chính các xã Nguyên Khê
và thị trấn ðông Anh, huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội.
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ñược Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Nghị ñịnh số 29/2011/Nð-CP của
Chính phủ, Thông tư số 26/TT-BTNMT, theo ñó quy ñịnh dự án ñầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng KCN phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường (ðTM), Công
ty Cổ phần ðông Thành Hà Nội tiến hành lập Báo cáo ðTM cho Dự án với sự tư
vấn của Công ty TNHH ðầu tư và Phát triển Ngân Hà Xanh.
Là thành viên của Công ty TNHH ðầu tư và Phát triển Ngân Hà Xanh, ñược
sự cho phép của Công ty, tui ñã sử dụng các số liệu phân tích ñể tiến hành nghiên
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement