Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995207 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 3
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN: 3
II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN: 4
Phần 1 5
THỰC TRẠNG NÔNG THÔN HUYỆN NGHI XUÂN 5
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ DÂN SỐ. 5
1. Điều kiện tự nhiên: 5
2. Dân số và lao động: 7
Đánh giá chung: 7
II. THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI 7
1. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 7
2. Hạ tầng kinh tế - xã hội 8
3. Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất 9
4. Văn hóa, xã hội, môi trường 10
5. Hệ thống chính trị 11
III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN HIỆN NAY: 12
Phần thứ 2 15
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP 15
I. QUAN ĐIỂM: 15
II. MỤC TIÊU: 15
1. Mục tiêu chung: 15
2. Mục tiêu cụ thể: 15
III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP 16
1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 16
1.1. Mục tiêu: 16
1.2. Nội dung: 17
1.3. Giải pháp: 17
1.4. Những vấn đề cần chú ý khi xây dựng Quy hoạch: 17
1.5. Khái toán vốn đầu tư: 18
2. Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội: 19
2.1. Mục tiêu: 19
3. Phát triển kinh tế, giảm cùng kiệt và an sinh xã hội 20
4. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất . 22
5. Văn hoá xã hội và môi trường 22
5.4. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 24
*Giai đoạn 2016-2020: 2 tỷ bao gồm: 25
6. Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn 25
7. Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị. 25
IV. VỐN VÀ NGUỒN VỐN 26
1. Tổng vốn: 1.994,8 tỷ đồng: 26
2. Cơ cấu nguồn vốn: 26
Phần 3 27
TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 27
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO: 27
1.1 Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị 27
1.2. Phát động phong trào 28
1.3 Huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình 29
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 30
1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: 30
2. Phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, ngành: 31
3. Trách nhiệm BCĐ các cấp huyện, xã: 31
4. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện 32
5. Công tác khen thưởng, kỷ luật: 32
DỰ KIẾN HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 33

ĐỀ ÁN
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015
giai đoạn 2016 - 2020 huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.

MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 là một nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và tập trung xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 16 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2009 đến 2020. Đây là nội dung tổng hợp có tính toàn diện bao gồm: kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của hơn 70 % dân số đang sống ở nông thôn và phải triển khai thực hiện trong một thời gian dài.
Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng, Chính quyền và nhân dân, huyện Nghi Xuân đã đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, thu nhập của người dân đã được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được củng cố; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất chuyển dịch theo chiều hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nông thôn ổn định, an ninh trật tự được giữ vững.
Tuy vậy, khu vực nông thôn của huyện còn bộc lộ nhiều hạn chế: phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và đổi mới cách thức sản xuất nông nghiệp còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ lẽ, phân tán; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng thấp; công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề phát triển chậm chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở nông thôn. Môi trường ngày càng ô nhiễm, năng lực thích ứng, đối phó với thiên tai còn nhiều hạn chế; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn còn thấp; tỷ lệ hộ cùng kiệt còn cao, chênh lệch giàu cùng kiệt giữa nông thôn và những vùng thị tứ, thị trấn, giữa các địa phương còn lớn;
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới Nghi Xuân giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020..II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
- Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
- Chương trình hành động số 852-CTr/TU ngày 10/11/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW;
- Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 08;
- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
- Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 16/4/2010 phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;
- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
- Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/1/2010 của Thủ tướng Chính phê duyệt đề án phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015 định hướng đến năm 2020;
- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
- Thông tư số 54/2009/TT-BNN-PTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định 491/QĐ-TTg;
- Công văn số 4031/VPCP-KTN ngày 14/6/2010 về việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh.
- Kế hoạch số: 314/KH-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai chương trinh mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tháng 12 và năm 2011
- Căn cứ tình hình chung của huyện và tình hình thực tế của nông thôn huyện nhà hiện nay.


Phần 1
THỰC TRẠNG NÔNG THÔN HUYỆN NGHI XUÂN

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ DÂN SỐ.
1. Điều kiện tự nhiên:
1.1. Vị trí địa lý
Huyện Nghi Xuân là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, cách thị xã Hà Tĩnh 56km và cách thị xã Hồng Lĩnh 15km về phía Bắc, cách thành phố Vinh(Nghệ An) 7 km về phía Nam, có Quốc lộ 1A đi qua với chiều dài khoảng hơn 10km.
huyện Nghi Xuân có vị trí địa lý như sau:
- Phía Bắc giáp thành phố Vinh tỉnh Nghệ An;
- Phía Nam giáp huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh;
- Phía Đông giáp biển Đông;
- Phía Tây giáp huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghê An.
Toàn huyện có 19 đơn vị hành chính cấp xã và hai thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 22.005,5 ha, chiếm 3,64% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Nghi Xuân có bờ biển dài 32km, có đường quốc lộ 1A đi qua với chiều dài khoảng hơn 10km; đường quốc lộ 8B nối từ Viên Chăn tới các tỉnh Nam Lào, có dòng sông Lam chảy qua phía Tây Bắc huyện với chiều dài 28km.
Với vị trí địa lý như trên là điều kiện rất thuận lợi để Nghi Xuân phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ thông thương, giao lưu văn hóa – xã hội với các vùng lân cận đặc biệt là thành Phố Vinh của tỉnh Nghệ An.
Vai trò của Nghi Xuân đồi với tỉnh Hà Tĩnh có vị trí quan trọng hơn với các lý do sau: Huyện có vai trò quan trọng trong việc tạo ra các mối liên kết về du lịch (nhất là du lịch sinh thái), dịch vụ và văn hóa với các huyện khác và địa phương lân cận (thành phố Vinh...); Huyện nghi Xuân là cửa ngõ của thành phố Hà Tĩnh, có nguồn kinh tế biển phong phú, có cảnh quan du lịch đẹp và có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh; Huyện có cảng cá Xuân Hội là nơi có điều kiện thuận lợi cung ứng các dịch vụ cho tàu thuyền đánh bắt hải sản và nơi gần nhất, đồng thời cũng là nơi thuận tiện cho việc thu mua hải sản của ngư trường (cung cấp lương thực, thực phẩm, nước ngọt, nước đá, ngư lưới cụ ...) cũng như các nhu yếu phẩm khác tại Nghi Xuân sẽ làm giảm thời gian đi lại, chi phí xăng dầu mà các tàu thuyền phải về nhận tại Hà Tĩnh.
Có thể khẳng định vị trí địa lý là một trong những lợi thế nổi bật của huyện Nghi Xuân, tạo thuận lợi để có những ngành kinh tế mạnh như ngành thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và phát triển du lịch. Đây cũng là một trong những nơi có điều kiện thuận lợi để hình thành “một khu vực cửa ngõ” giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
1.2. Địa hình
ghi Xuân có địa hình đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh cũng như khu vực miền trung (địa hình nghiêng từ Tây Nam sang Đông Bắc). Về cơ bản địa hình Nghi Xuân được chia thành ba vùng đặc trưng:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement