Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993092 Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT
Đề tài luận án “Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn trong dạ cỏ để ứng dụng
chăn nuôi gia súc nhai lại và cung cấp cho quá trình lên men cồn từ bã mía” đã
đƣợc thực hiện trong thời gian 3 năm 9 tháng (11/2010 - 8/2014), nhằm mục
tiêu i) Tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn dạ cỏ (VKDC) ứng dụng trong chăn nuôi
gia súc nhai lại và ii) Tuyển chọn tổ hợp VKDC-nấm men để lên men ethanol
từ nguyên liệu bã mía.
Kết quả đã phân lập đƣợc 121 dòng VKDC trong đó tế bào vi khuẩn có
dạng que ngắn chiếm ƣu thế bên cạnh tế bào que dài và hình cầu. Qua quá
trình tuyển chọn, tổ hợp VKDC bò bao gồm 4 dòng VKDC trong đó dòng
VKDC bò BM13, đƣợc xác định đồng hình với Achromobacter xylosoxidans
BL6 (China) ở mức 91% cùng với đặc điểm dạng que ngắn, Gram âm, dƣơng
tính catalase. Trong khi đó dòng VKDC bò BM21, BM49 và VKDC dê DD9
tƣơng đồng với Bacillus subtilis strain S2O (Cameroon), Uncultured Bacillus
sp. Filt.171 và Bacillus subtilis RC24 ở mức 94% và đều có dạng que ngắn,
Gram dƣơng, catalase dƣơng tính; Đồng thời enzym endoglucanse của 4 dòng
vi khuẩn này đƣợc phát hiện có khối lƣợng phân tử trong khoảng 72,8 - 34
kDa trong khi enzym exoglucanase của B. subtilis ẩn BM21 có khối lƣợng phân
tử trong khoảng 81,28 - 71,69 kDa. Việc phối hợp VKDC bò (BM13, BM21,
BM49) với VKDC dê (DD9) theo tỷ lệ 1:3, kết quả bƣớc đầu đã cho thấy tổ
hợp VKDC phân giải tốt bã mía trong điều kiện in vitro cũng nhƣ hỗ trợ tích
cực cho bò thí nghiệm trong điều kiện in vivo với hàm lƣợng NH3, vật chất
khô (VCK), cellulose, hemicellulose, lignin, protein tổng (CP) đƣợc tiêu hóa
tăng lên cũng nhƣ thức ăn dạng lớn giảm dần trong khi thức ăn dạng vừa và
nhỏ tăng dần sau 4 đến 6 giờ cho ăn và kết quả là bò đã tăng trọng trung bình
đạt 0,517 kg/ngày.
Bên cạnh đó, phân tích vùng gen ITS 1-4 dòng nấm men D11 cho kết
quả định danh tƣơng đồng với Candida inconspicua ở mức 96%. Dòng nấm
men D11 bƣớc đầu cũng đã cho thấy khả năng lên men ethanol từ sản phẩm
đƣờng hóa bã mía của tổ hợp VKDC bò (BM13, BM21, BM49) ở pH 6, nhiệt
độ 30oC và thời gian lên men 7 ngày.
Từ khóa: Bã mía, in vitro, in vivo, gia súc nhai lại, lên men ethanol, vi
khuẩn dạ cỏ.
ABSTRACT
The thesis “Isolation and selection of rumen bacteria for applications in
raising ruminants and alcohol fermentation from bagasse” was carried out in 3
years and 9 months (11/2010 – 8/2014), with the aims of i) Isolating bacterial
consortium from rumen fluid for application in raising ruminants and ii)
Selecting of yeast and the rumen bacteria for alcoholic fermentation from
sugarcane bagasse.
In total of 121 bacterial strains were isolated from rumen fluid (RB); the
majority was short rod-shape bacteria, whereas the minority was dominated by
long rod-shape and cocci bacteria. After the selection, the bacterial consortium
included three strain of cow RB (BM13, BM21, BM49) and one strain of goat
RB (DD9). These strains were sequenced and the strain BM13 was determined
to be isomophic with Achromobacter xylosoxidans BL6 (China) at 91% and
included of characteristics: Short rod-shape, Gram negative and catalase
positive. While, The other strains including of BM21, BM49 and DD9 were
homologous with Bacillus subtilis strain S2O (Cameroon), Uncultured
Bacillus sp. Filt.171, and Bacillus subtilis RC24 respectively at 94% with
short rod-shape, Gram positive and catalase positive characteristics.
Simultaneously, endoglucanase purified from four these strain showed range
of molecular weight 72.8 – 34 kDa. While molecular weight of exoglucanase
purified from bacterium strain BM21 illustrated in a range from 81,28 – 71.69
kDa. Mixture of cow RB (BM13, BM21, BM49) and goat RB with ratio of
1:3, the results initially showed the consortium of RB was the potential for
effectively hydrolysis of sugarcane bagasse in vitro as well as positive
supporting for feed digestion of experimental cows in vivo, it was illustrated
by the rising of NH3 concentration, digested amount of dry matter (DM),
cellulose, hemicellulose, lignin, total protein; it also caused reducing of large
type feed and increasing of medium and small type feed after eating 4 to 6
hours and as a result, cows‟ weight increased 0.517 kg /day.
Besides, the genetic analysis of ITS 1-4 of yeast strain D11 revealed that
it was homologous with Candida inconspicua at 96%. This strain initially
showed the ability of alcoholic fermentation from saccharification products of
the RB consortium (BM13, BM21, BM49) at pH 6, 30oC and 6 days.
Key words: Ethanol fermentation, in vitro and in vivo rumen bacteria,
ruminants, sugarcane baggasse.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement