Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#986946 Link tải miễn phí luận văn
1 MỞ đẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu của đề tài 2
1.3 Yêu cầu 2
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2
2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
2.1 Một số lý luận về sử dụng đất nông nghiêp và tình hình sử dụng
đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam. 3
2.1.1 Một số lý luận về sử dụng đất nông nghiệp 3
2.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 7
2.2 đánh giá hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp 9
2.2.1 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 9
2.2.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc sử dụng đất nông nghiệp 10
2.2.3 Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất 13
2.2.4 Quan điểm và khung đánh giá sử dụng đất bền vững 17
2.3 đánh giá loại hình sử dụng đất theo phương pháp đánh giá đất
của FAO ( tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc) 21
2.4 Những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên thế giới
và Việt Nam 22
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ................................ iv
2.4.1 Những nghiên cứu trên thế giới 22
2.4.2 Những nghiên cứu trong nước 24
3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
3.1 Nội dung nghiên cứu 28
3.2 Phương pháp nghiên cứu 28
4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30
4.1 điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Sơn Dương. 30
4.1.1 điều kiện tự nhiên 30
4.1.2 điều kiện kinh tế -xã hội. 38
4.2 đánh giá thực trạng sử dụng đất huyện Sơn Dương 46
4.2.1 Tình hình quản lý đất đai và đánh giá thực trạng 46
4.2.2 đánh giá chung 52
4.3 Xác định, mô tả và đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất. 53
4.3.1 Xác định và mô tả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính
của huyện Sơn Dương. 53
4.3.2 đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính
của huyện Sơn Dương. 58
4.4 đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Sơn Dương. 69
4.4.1 Cơ sở khoa học và thực tiễn của các đề xuất. 69
4.4.2 đề xuất các loại hình sử dụng đất có triển vọng của huyện Sơn Dương. 71
4.5 đề xuất một số giải pháp thực hiện. 76
5 KẾT LUẬN, đỀ NGHỊ 81
5.1 Kết luận. 81
5.2 đề nghị 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
Sơn Dương là một huyện miền núi nằm ở phía Nam của tỉnh Tuyên
Quang có diện tích tự nhiên 78.783,51 ha, chiếm 13,43% diện tích tự nhiên
toàn tỉnh (586.732,71 ha). Trong những năm qua đảng bộ và nhân dân các
dân tộc huyện Sơn Dương đã phát huy truyền thống quê hương các mạng Tân
Trào, phát huy những tiềm năng lợi thế của địa phương, nỗ lực phấn đấu, tích
cực, thi đua lao động sản xuất, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực kinh
tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tuy nhiên việc sử dụng đất của huyện trong
những năm qua cho thấy còn nhiều hạn chế: chưa khoanh định được diện tích
đất trồng lúa cần bảo vệ, đối với đất lâm nghiệp chưa thực hiện nghiêm ngặt
các quy định về bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, việc chuyển đổi cơ cấu
cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa còn chậm, phát triển nuôi
trồng thủy sản và các hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn chưa tương xứng
với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó diện tích đất nông nghiệp
ngày càng bị thu hẹp do phải chuyển mục đích sang các loại đất khác, việc bù
đắp lại diện tích đất trồng lúa bị mất là vô cùng khó khăn.
Vì vậy, việc nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả sử dụng đất nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực và giữ gìn được bản
sắc của địa phương là một yêu cầu hết sức quan trọng và cần thiết trong thời
gian tới. Xuất phát từ thực tế đó, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Văn
Bộ, chúng tui đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “đánh giá thực trạng và đề
xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ................................ 2
1.2. Mục tiêu của đề tài
- đánh giá được thực trạng sử dụng đất nông nghiệp làm căn cứ đề xuất loại
sử dụng đất phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
1.3. Yêu cầu
- đề tài nghiên cứu trên cơ sở các thông tin số liệu, tài liệu điều tra phải
trung thực, chính xác đảm bảo độ tin cậy, phản ánh đúng thực trạng sử dụng
đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.
- Phân tích, xử lý số liệu khoa học, định lượng bằng các phương pháp
nghiên cứu phù hợp và cập nhật.
- Các đề xuất phải có ý nghĩa thực tiễn và có tính khả thi cao.
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo
cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của huyện Sơn Dương trong việc
quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Các khuyến cáo về loại hình sử dụng đất sẽ
cung cấp cho nông dân lựa chọn hợp lý để chuyển đổi cơ cấu sản xuất đạt hiệu
quả cao.
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ................................ 3
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1 Một số lý luận về sử dụng đất nông nghiêp và tình hình sử dụng đất nông
nghiệp trên thế giới và Việt Nam.
2.1.1 Một số lý luận về sử dụng đất nông nghiệp
2.1.1.1 đất nông nghiệp
đất là nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con ng-
ười, là nơi họ sinh ra, sống và lớn lên. Nhà Thổ nhưỡng lỗi lạc người Nga,
Docutraiep cho rằng “đất là vật thể thiên nhiên cấu tạo độc lập, lâu đời do kết
quả của quá trình hoạt động tổng hợp của 5 yếu tố hình thành bao gồm: đá,
thực vật, động vật, khí hậu, địa hình, thời gian” [4]. Về sau, một số học giả
khác đã bổ sung thêm các yếu tố như nước ngầm và đặc biệt là vai trò của con
người để hoàn chỉnh khái niệm nêu trên. Học giả người Anh, Wiliam lại đưa
ra khái niệm về đất như sau: “đất là lớp mặt tơi xốp của lục địa có khả năng
tạo ra sản phẩm từ cây trồng” [38]. Bàn về vấn đề này, C.Mác đã viết: “đất là
tư liệu sản xuất cơ bản và phổ biến quý báu nhất của sản xuất nông nghiệp”,
...là “điều kiện không thể thiếu cho sự tồn tại và sinh sống của loài người” [4].
Trong phạm vi nghiên cứu về sử dụng đất, đất đai được nhìn nhận là một
nhân tố sinh thái, bao gồm tất cả các thuộc tính sinh học và tự nhiên của bề
mặt trái đất có ảnh hưởng sử dụng đất [36].
Theo quan niệm của các nhà thổ nhưỡng và quy hoạch Việt Nam cho
rằng “đất là phần trên mặt của vỏ trái đất mà ở đó cây cối có thể mọc được”
[4] và đất đai được hiểu theo nghĩa rộng: “đất đai là một diện tích cụ thể của
bề mặt trái đất, bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành của môi trường sinh thái
ngay trên và dưới bề mặt bao gồm: khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng, địa hình,
mặt nước, các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với nước ngầm và khoáng sản
trong lũng đất, động thực vật, trạng thái định cư của con người, những kết quả
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement