Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#986945 Link tải miễn phí luận văn
1. ðẶT VẤN ðỀ 1
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
1.2 Mục ñích nghiên cứu: 2
1.3 Yêu cầu 2
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
2.1 Một số vấn ñề lý luận cơ bản về sử dụng ñất và hiệu quả sử
dụng ñất nông nghiệp 4
2.2 Quan ñiểm về phát triển nông nghiệp bền vững và sử dụng ñất
bền vững 12
2.3 Những nghiên cứu trên thế giới về phát triển Nông nghiệp bền vững 19
2.4 Những nghiên cứu về phát triển nông nghiệp và sử dụng ñất bền
vững ở Việt Nam 22
2.5 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp vùng ñồi núi Việt Nam 27
3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30
3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 30
3.2 Nội dung nghiên cứu 30
3.2.1. ðánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tác ñộng ñến sử
dụng ñất nông nghiệp của huyện. 30
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………….. iv
3.2.2. ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp của huyện 30
3.2.3 ðánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường các loại hình sử
dụng ñất trong huyện. 30
3.2.4 ðề xuất loại hình sử dụng ñất nông nghiệp hiệu quả và bền vững trên
ñịa bàn huyện Tam ðường, tỉnh Lai Châu và giải pháp thực hiện. 30
3.3 Phương pháp nghiên cứu 30
3.3.1 Phương pháp ñiều tra số liệu thứ cấp 30
3.3.2 Phương pháp ñiều tra số liệu sơ cấp 31
3.3.3 Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia: 31
3.3.4 Phương pháp ðánh già hiệu quả loại hình sử dụng ñất 31
3.3.5 Phương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu 32
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33
4.1 ðiều kiền tự nhiên huyện Tam ðường 33
4.1.1 Vị trí ñịa lý 33
4.1.2 ðịa hình 33
4.1.3 Khí hậu 34
4.1.4 Sông ngòi – Thủy văn 35
4.1.5 Tài nguyên khoáng sản 35
4.1.6 Tài nguyên rừng. 36
4.1.7 Tài nguyên ñất 36
4.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội. 40
4.2.1 ðiều kiện kinh tế 41
4.2.2 ðiều kiện xã hội 44
4.3 Hiện trạng sử dụng ñất 48
4.4 Thực trạng sử dụng ñất và sản xuất nông nghiệp. 50
4.4.1 Thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp. 50
4.4.2 Thực trạng sản xuất nông nghiệp. 53
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………….. v
4.5 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 58
4.5.1 Loại hình sử dụng ñất và kiểu sử dụng ñất của huyện. 59
4.5.2 ðánh giá hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp. 68
4.5.3 Hiệu quả xã hội trong sử dụng ñất nông nghiệp huyện Tam ðường. 80
4.5.4 Hiệu quả môi trường trong sử dụng ñất nông nghiệp huyện Tam
ðường 83
4.6 ðịnh hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông
nghiệp huyện Tam ðường 89
4.6.1 Quan ñiểm phát triển nông nghiệp của huyện ñến 2015. 89
4.6.2 ðịnh hướng sử dụng ñất cho huyện Tam ðường ñến năm 2015 90
4.6.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất huyện Tam ðường. 95
4.6.4 Giải pháp về khoa học kỹ thuật 96
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98
5.1. Kết luận. 98
5.2 Kiến nghị. 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
1. ðẶT VẤN ðỀ
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
ðất ñai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ñã ban
tặng cho con người. ðất ñai là nền tảng ñể ñịnh cư và tổ chức các hoạt ñộng
kinh tế xã hội, nó không chỉ là ñối tượng lao ñộng mà cón là tư liệu sản xuất
không thể thay thế ñươc, ñặc biệt là ñối với sản xuất nông nghiệp. ðất là cơ
sở của sản xuất nông nghiệp, là yếu tố ñầu vào có tác ñộng mạnh mẽ ñến hiệu
quả sản xuất nông nghiệp, ñồng thời cũng là môi trường sản xuất ra lương
thực thực phẩm nuôi sống con người. Việc sử dụng ñất có hiệu quả và bền
vững ñang trở thành vấn ñề cấp thiết với mỗi quốc gia, nhằm duy trì sức sản
xuất của ñất ñai cho hiện tại và cho tương lai.
Nông nghiệp là hoạt ñộng sản xuất cổ nhất và cơ bản nhất của loài ngư-
ời . Hầu hết các nước trên thế giới ñều phải xây dựng một nền kinh tế trên cơ
sở phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác tiềm năng của ñất, lấy ñó làm bàn
ñạp cho việc phát triển các ngành khác. Vì vậy, tổ chức sử dụng nguồn tài
nguyên ñất hợp lý, có hiệu quả cao theo quan ñiểm sinh thái và phát triển bền
vững ñang trở thành vấn ñề mang tính toàn cầu. Mục ñích của việc sử dụng
ñất là làm thế nào ñể bắt nguồn tư liệu có hạn này mang lại hiệu quả kinh tế,
hiệu quả sinh thái, hiệu quả xã hội cao nhất, ñảm bảo lợi ích trước mắt và lâu dài.
Nói cách khác, mục tiêu hiện nay của loài người là phấn ñấu xây dựng một nền
nông nghiệp toàn diện về kinh tế, xã hội, môi trường một cách bền vững.
Huyện Tam ðường thuộc tỉnh miền núi Lai Châu. ðây là huyện mới
thành lập từ sau khi tỉnh Lai Châu tách ra thành tỉnh ðiện Biên và tỉnh Lai
Châu mới. Với ñặc thù là tỉnh mới nên quá trình ñô thị hóa ñang diễn ra
nhanh chóng nhằm ñáp ứng các nhu cầu về cơ sở hạ tầng của 1 tỉnh lỵ, trong
ñó có huyện Tam ðường. Nông nghiệp là ngành sản xuất chính của huyện với
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………….. 2
hơn 90% dân số hoạt ñộng trong ngành này, và trong tương lai ñây sẽ vẫn là
ngành kinh tế chủ chốt của huyện do ñặc thù huyện miền núi, giao thông khó
khăn nên các hoạt ñộng công nghiệp, thương mại dịch vụ rất khó phát triển.
Tuy nhiên ñất giành cho sản xuất nông nghiệp của huyện Tam ðường lại rất
hạn chế do ñịa hình vùng tây bắc có ñộ dốc cao, chia cắt mạnh, trong quá
trình ñô thị hóa thì một phần ñất sản xuất nông nghiệp lại cần chuyển ñổi mục
ñích sử dụng ñể ñáp ứng xây dựng cơ sở hạ tầng. Mặc dù là ngành sản xuất
chính nhưng nông nghiệp của huyện vẫn còn rất lạc hậu, sản xuất manh mún,
tự phát, nhỏ lẻ, công cụ lao ñộng còn thô sơ, sản xuất chủ yêu ñáp ứng nhu
cầu trong huyện chứ chưa có khả năng xuất ñi các nơi trong tỉnh.
ðể giúp cho huyện Tam ðường có hướng ñi ñúng về phát triển ngành
nông nghiệp, giúp người dân lựa chọn ñược cách sản xuất phù hợp
trong ñiều kiện cụ thể của từng loại hình sử dụng ñất, từng loại nông sản
phẩm sao cho có hiệu quả kinh tế, sử dụng dụng ñất một cách bền vững, duy
trì an ninh lương thực vùng cao và giúp cho quá trình quy hoạch sản xuất
nông nghiệp của huyện Tam ðường ñạt hiệu quả chúng tui ñi nghiên cứu ñề
tài: “ðánh giá hiện trạng và ñề xuất sử dụng ñất nông nghiệp bền vững
trên ñịa bàn huyện Tam ðường tỉnh Lai Châu”.
1.2 Mục ñích nghiên cứu:
- ðánh giá hiện trạng các loại hình sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Tam
ðường, tỉnh Lai Châu
- ðề xuất loại hình sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền
vững cho huyện Tam ðường, tỉnh Lai Châu
1.3 Yêu cầu
- ðánh giá ñược hiện trạng các loại hình sử dụng ñất trên ñịa bàn
nghiên cứu.
- Xác ñịnh ñược hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement