Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#986656 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời Thank ii
Mục lục iii
Danh mục hình viii
Bảng ký hiệu những chữ viết tắt ix
MỞ ðẦU 1
1 Tính cấp thiết của đề tài 1
2 Mục đích và yêu cầu 2
3 Ý nghĩa của đề tài 2
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1 Cơ sở lý luận 3
1.1.1 Chất lượng rau và các nguy cơ ô nhiễm sản phẩm rau 3
1.1.2 Thực trạng sản xuất rau của Việt Nam 7
1.1.3 Nông nghiệp hữu cơ 9
1.1.4 Tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ trên Thế giới và Việt Nam 12
1.1.5 Cơ sở sản xuất rau hữu cơ 17
1.1.6 Tác dụng của phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học 18
1.1.7 Cây cà chua 19
1.2 Cơ sở thực tiễn 27
1.2.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất cà chua trên thế giới và ở Việt Nam 27
1.2.2 Tình hình nghiên cứu và sử dụng phân hữu cơ trên thế giới và Việt
Nam. 33
Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
2.1 ðối tượng, vật liệu, phạm vi, địa điểm và thời gian nghiên cứu 36
2.1.1 ðối tượng, vật liệu và phạm vi nghiên cứu 36
2.1.2 ðịa điểm nghiên cứu 37
2.1.3 Thời gian nghiên cứu 38
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv
2.2 Nội dung nghiên cứu 38
2.3 Phương pháp nghiên cứu 38
2.3.1 Thiết kế thí nghiệm 38
2.3.2 Các chỉ tiêu theo dõi 39
2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 40
2.3.4 Một số biện pháp kỹ thuật 41
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43
3.1 Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ
bằng phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh trong vụ Xuân hè 43
3.1.1 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến động thái tăng trưởng chiều cao cây cà chua HT152 43
3.1.2 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến chiều cao cây, số lá trên thên chính. 45
3.1.3 Ảnh hưởng của việc thay thế phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh cho
phân chuồng ủ đến đặc điểm cấu trúc hoa. 47
3.1.4 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cà chua
HT152 49
3.1.5 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến thời gian sinh trưởng qua các giai đoạn 52
3.1.6 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến một số đặc điểm hình thái và chất lượng của cà chua
HT152 54
3.1.7 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến các chỉ tiêu phân tích hóa sinh. 58
3.1.8 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến hiệu quả kinh tế 59
3.2 Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ
bằng phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh trong vụ Thu ðông 60
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v
3.2.1 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến động thái tăng trưởng chiều cao cây cà chua HT152 60
3.2.2 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến chiều cao cây, số lá trên thên chính. 63
3.2.3 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến đặc điểm cấu trúc hoa. 65
3.2.4 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cà chua
HT152 66
3.2.5 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến thời gian sinh trưởng qua các giai đoạn 70
3.2.6 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến một số đặc điểm hình thái và chất lượng của cà chua
HT152 72
3.2.7 Ảnh hưởng của việc thay thế phân chuồng ủ bằng phân hữu cơ vi sinh
Sông Gianh đến các chỉ tiêu phân tích hóa sinh 73
3.2.8 Hiệu quả kinh tế 74
KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 77
1 Kết luận 77
2 ðề nghị 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement