Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984253 Link tải miễn phí luận văn

TÓM LƯỢC

Đề tài “ Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác xây dựng nông
thôn mới tại xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long Thành phố Bạc Liêu giai đoạn
2010 -2015”, nhằm mục đích đánh giá thực trạng xây dựng NTM, so sánh mức độ
hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí và đề xuất giải pháp để thực hiện trong thời
gian tới.
Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu cho thấy, qua 2 năm thực hiện Quyết định
491/QĐ -TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí
quốc gia về nông thôn mới và Quyết định 800/QĐ -TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010
của đã phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2010-2020 và Quyết định 342/2013/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 2 năm 2013, về việc
sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM”. Xã đã hoàn thành
14 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM tăng 7 tiêu chí so với năm
2010 trong đó tiêu chí hộ cùng kiệt và thu nhập xã hoàn thành tốt nhất. Còn 5 tiêu chí vẫn
chưa đạt nguyên nhân là do có một số tiêu chí không phù hợp với điều kiện thực tế của
địa phương như: Cứng hóa trục chính nội đồng (tiêu chí 2), kiên cố hóa kênh mương
(tiêu chí 3). Còn 3 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, điện và môi trường do giải phóng
mặt phằng chậm, các nguồn vốn chưa được hỗ trợ kịp thời.


MỤC LỤC
Trang
XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAIi
XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN..ii
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁOiii
LỜI CAM ĐOAN..iv
LÝ LỊCH CÁ NHÂNv
LỜI CẢM TẠ.vi
TÓM LƯỢCvii
MỤC LỤC..viii
DANH SÁCH HÌNHxi
DANH SÁCH BẢNGxii
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT.xiii
MỞ ĐẦU .. 1
CHƯƠNG 1 - LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .. 3
1.1 Khái niệm và đặc điểm nông thôn 3
1.1.1 Khái niệm . 3
1.1.2 Đặc điểm nông thôn 3
1.2 Khái niệm và đặc điểm nông thôn mới.. 4
1.2.1 Khái niệm . 4
1.2.2 Đặc điểm nông thôn mới..4
1.3 Phát triển nông thôn 4
1.4 Sự khác biệt giữa nông thôn trước đây với nông thôn mới . 5
1.5 Sự cần thiết xây dựng nông thôn mới 5
1.6 Nguyên tắc và qui trình xây dựng nông thôn mới 6
1.6.1 Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới .. 6
1.6.2 Trình tự các bước xây dựng NTM 7
1.7. Căn cứ pháp lí xây dựng nông thôn mới . 7
1.7.1 Căn cứ xác định chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Bộ NN &
PTNT 8
1.7.2Xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam 10
1.7.2.1 Những kết quả bước đầu . 10
1.7.2.2 Những hạn chế và bất cập .. 14
1.8 Các mô hình xây dựng nông thôn mới ngoài nước 15
1.8.1 Phong trào Saemaulundong của Hàn Quốc 15
1.8.2 Phong trào xây dựng nông thôn ở Trung Quốc 16
1.8.3 Phong trào phát triển nông thôn ở Nhật Bản . 17
CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN.. 19
2.1. Nội dung nghiên cứu và phương pháp thực hiện. 19
2.1.1 Nội dung nghiên cứu .. 19
2.1.2. Phương pháp thực hiện . 19
2.1.2.1. Phương pháp thu thập thông tin . 19
2.1.2.2. Phương pháp xử lí số liệu . 19
2.2 Phương tiện 19
2.2.1 Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu . 19
2.2.2 Các phương tiện được sử dụng 19
CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .. 21
3.1. Điều kiện tự nhiên . 21
3.1.1 Vị trí địa lý .. 21
3.1.2 Đặc điểm địa hình . 21
3.1.3 Điều kiện khí hậu .. 21
3.1.4 Tài nguyên 22
3.1.5 Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong quá trình xây dựng
nông thôn mới 22
3.2 Phân tích và đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội 22
3.2.1 Điều kiện kinh tế - xã hội .. 22
3.2.1.1 Điều kiện kinh tế .. 22
3.2.1.2 Điều kiện xã hội . 24
3.2.2 Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội 25
3.3 Thực trạng việc tổ chức xây dựng NTM tại xã Vĩnh Thanh 25
3.3.1 Thành lập hệ thống quản lí 25
3.3.2 Phương pháp tổ chức tuyên truyền xây dựng NTM .. 25
3.4 Kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình xây dựng
NTM từ năm 2011-2013..26
3.4.1 Các chỉ tiêu xã đạt được trước khi thực hiện xây dựng NTM .. 26
3.4.2 Các chỉ tiêu xã Vĩnh Thanh đạt được sau 2 năm xây dựng NTM .. 29
3.5 Nguồn vốn xây dựng NTM tại xã Vĩnh Thanh . 36
3.6 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng NTM .. 37
3.7 Một số giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Thanh .. 37
3.7.1 Giải pháp cho tiêu chí quy hoạch .. 37
3.7.2 Giải pháp cho các tiêu chí hạ tầng – kinh tế - xã hội 37
3.7.2.1 Giao thông . 37
3.7.2.2 Thủy lợi .. 38
3.7.2.3 Điện . 38
3.7.2.4 Trường học 38
3.7.2.5 Cơ sở vật chất văn hóa . 38
3.7.2.6 Chợ .. 38
3.7.2.7 Bưu điện . 39
3.7.2.9 Nhà ở dân cư 39
3.7.3 Các giải pháp về kinh tế và tổ chức sản xuất 48
3.7.3.1 Thu nhập 39
3.7.3.2 Hộ cùng kiệt 39
3.7.3.3 Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên .. 39
3.7.3.4 Hình thức tổ chức sản xuất……………………………………………39
3.7.4 Các giải pháp về văn hóa – giáo dục – môi trường 39
3.7.4.1 Giáo dục . 39
3.7.4.2 Y tế .. 40
3.7.4.3 Văn hóa .. 40
3.7.4.4 Môi trường 40
3.7.5 Hệ thống chính trị . 40
3.7.5.1 Hệ thống chính trị .. 40
3.7.5.2 An ninh trật tự xã hội 40
CHƯƠNG 4 - KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ .. 42
4.1 Kết luận .. 42
4.2 Kiến nghị.42
4.2.1 Đối với ban quản lí ấp42
4.2.2 Đối với chính quyền xã.42
TÀI LIỆU THAM KHẢO43
[download][/download]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement