Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984148 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU...i
Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ CHẤT THẢI RẮN 9
1.1.

ĐỊNH NGHĨA CHẤT THẢI RẮN 9

1.2.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHẤT

THẢI RẮN9
1.3.

SỰ PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN TRONG XÃ HỘI CÔNG

NGHIỆP10
1.4.

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐẾN MÔI TRƯỜNG
11

1.5.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 11

1.6

QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN .12

1.6.1 Nguyên tắc chung ..12
1.6.2 Thứ bậc ưu tiên trong quản lý tổng hợp CTR .12
1.6.3 Các thành phần của hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn .13
1.7

NHỮNG THÁCH THỨC CỦA VIỆC QUẢN LÝ CHẤT THẢI

RẮN TRONG TƯƠNG LAI....16
1.7.1 Thay đổi thói quen tiêu thụ sản phẩm trong xã hội.16
1.7.2 Giảm thiểu tại nguồn16
1.7.3 Xây dựng bãi chôn lấp an toàn hơn....16
1.7.4 Phát triển công nghệ mới.16
1.8

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM..16

Chương 2: NGUỒN GÓC, THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG VÀ TÍNH
CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN.20
2.1

NGUỒN GỐC CHẤT THẢI RẮN 20

2.2. THÀNH PHẦN CỦA CHẤT THẢI RẮN .21
2.2.1 Sự thay đổi thành phần chất thải rắn trong tương lai.21
2.2.2. Phương pháp xác định thành phần CTR tại hiện trường ....23
2.3

CÁC THÀNH PHẦN TÁI SINH, TÁI CHẾ TRONG CTR ...24

2.3.1 Lon nhôm..24
2.3.2 Giấy và carton...25
2.3.3 Nhựa ...25
2.3.4 Thủy tinh ..27
2.3.5 Sắt và thép..27
2.3.6 Kim loại màu 27
2.3.7 Cao su ...27
2.4

KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN.28

2.4.1 Tầm quan trọng của việc xác định khối lượng chất thải rắn....28
2.4.2 Các phương pháp xác định khối lượng chất thải rắn ...28
2.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHỐI LƯỢNG CHẤT
THẢI RẮN...34
2.5.1. Aûnh hưởng của các hoạt động giảm thiểu tại nguồn và tái sinh 34
2.5.2 Aûnh hưởng của luật pháp và thái độ của công chúng.35
2.5.4 Các phương pháp dự báo khối lượng CTR phát sinh trong tương lai ..36
2.6

TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN ...39

2.6.1 Tính chất vật lý của chất thải rắn ....39
2.6.2 Tính chất hoá học của chất thải rắn..44
Quản lý và xử lý chất thải rắn p-2

2.6.3 Tính chất sinh học của chất thải rắn..50
2.6.4 Sự biến đổi tính chất lý, hoá, và sinh học của chất thải rắn .53

Chương 3: HỆ THỐNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN....56
3.1

THU GOM CHẤT THẢI RẮN .57

3.1.1 Hệ thống thu gom chất thải rắn chưa phân loại tại nguồn 57
3.1.2 Hệ thống thu gom chất thải rắn đã phân loại tại nguồn..61
3.2

CÁC LOẠI HỆ THỐNG THU GOM ....64

3.2.1 Hệ thống container di động: (HCS - Hauled Container System) ....64
3.2.2 Hệ thống container cố định (SCS - Stationnary Container System) ...64
3.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ ..65
3.3.2 Hệ thống container di động .69
3.3.3 Hệ thống contianer cố định 73
3.4.

VẠCH TUYẾN THU GOM 81

3.4.1. Thiết lập vạch tuyến thu gom..82
3.4.2. Thời gian biểu ...84
3.4.3. Tổng quan về hệ thống thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt ...86
3.4.4. Phương tiện thu gom – vận chuyển ....89
3.4.5. Hiện trạng tuyến thu gom, vận chuyển rác...89
Chương 4: HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN VÀ VẬN CHUYỂN 93
4.1

SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUNG CHUYỂN ....93

4.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa....94
4.1.2 Trạm xử lý hay bãi đổ đặt ở xa trục lộ giao thông ....96
4.1.3 Trạm trung chuyển kết hợp với trạm thu hồi vật liệu...96
4.1.4 Trạm trung chuyển tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh (landfill)..96
4.1.5 Trạm trung chuyển khi thay đổi cách vận chuyển....97
4.2 CÁC LOẠI TRẠM TRUNG CHUYỂN...97
4.2.1 Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp ...98
4.2.2 Trạm trung chuyển kiểu tích luỹ (storage-load transfer station) .105
4.2.3 Trạm trung chuyển kết hợp chất tải trực tiếp và chất tải tích lũy..107
4.3

PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN....109

4.3.1 Phương tiện vận chuyển ....109
4.3.2 Phương pháp vận chuyển ..110
4.4

NHỮNG YÊU CẦU TRONG THIẾT KẾ TRẠM TRUNG

CHUYỂN.112
4.4.1. Loại trạm trung chuyển .112
4.4.2. Công suất trạm trung chuyển 112
4.4.3. Yêu cầu về thiết bị và các công cụ phụ trợ ....112
4.4.4. Yêu cầu vệ sinh môi trường113
4.4.5. Vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.113
4.5

LỰA CHỌN VỊ TRÍ TRẠM TRUNG CHUYỂN .113

4.5.1. Lựa chọn trạm trung chuyển dựa trên chi phí vận chuyển.114
4.5.2. Lựa chọn vị trí trạm trung chuyển dựa trên các điều kiện giới hạn .114

Chương 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 118
5.1

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC .119

5.1.1 Giảm kích thước ..119
5.1.2 Phân loại theo kích thước...120
5.1.3 Phân loại theo khối lượng riêng 120
5.1.4 Phân loại theo điện trường và từ tính ....121
Quản lý và xử lý chất thải rắn p-3

5.1.5 Nén chất thải rắn ...121
5.2

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT...121

5.2.1 Hệ thống thiêu đốt .121
5.2.2 Hệ thống nhiệt phân ...122
5.2.3 Hệ thoáng khí hóa ....122
5.2.4 Các hệ thống kiểm soát oâ nhiễm môi trường không khí cho các quá
trình nhiệt 122
5.2.5 Công nghệ đốt ....123
5.3

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN

HOÁ SINH HỌC VÀ HÓA HỌC ....125
5.3.1 Quá trình phân hủy hiếu khí.125
5.3.2 Quá trình phân hủy kỵ khí .126
5.3.3 Quá trình chuyển hóa hóa học .126
5.3.4 Năng lượng từ quá trình chuyển hóa sinh học ...126
5.4

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG

NGHIỆP...127
5.4.1 Các phương pháp xử lí tổng quát .127
5.4.2 Phương pháp cơ học ..128
5.4.3 Phương pháp nhiệt ....130
5.4.4 Phương pháp nhiệt - cơ ..130
5.4.5 Phương pháp tuyển chất thải 131
5.4.6 Phương pháp hóa lí ...133
5.4.7 Các phương pháp hóa học ....138
5.4.8 Các phương pháp sinh hóa138
Chương 6: TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN.140
6.1

TÌNH HÌNH TÁI CHẾ CTR TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT

NAM 140
6.1.1 Tình hình tái chế CTR trên thế giới ..140
6.1.2 Tình hình tái chế CTR tại Việt Nam....141
6.2

CÁC CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ CTR dò thị...142

6.2.1 Tái chế nhôm.142
6.2.2 Tái chế sắt và thép phế liệu .144
6.2.3 Tái chế nhựa...147
6.2.4 Tái chế thủy tinh 154
6.2.5 Tái chế và tái sử dụng giấy - carton ....155
6.3

TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP - CTR VÔ CƠ
155

6.3.1 Tái chế chất thải rắn do sản xuất axit sunfuaric từ quặng pirit sắt.156
6.3.3 Tái chế chất thải rắn do sản xuất phân lân từ quặng photphat .161
6.3.4 Tái cheáù chất thải rắn từ quá trình sản xuất phân kali 168
6.3.5 Tái cheáù chất thải rắn do sản xuất tôn tráng kẽm ..172
6.3.6 Tái cheáù bùn đỏ ....178
6.4

TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP – CTR HỮU CƠ
187

6.4.1 Tái chế nhựa đường chua .187
6.4.2 Tái chế cặn dầu do súc rửa tàu chở dầu thò .190
6.4.3 Tái chế cặn dầu từ bồn chứa dầu FO ...195
6.4.4 Tái chế phế thải cao su...201
Quản lý và xử lý chất thải rắn p-4

Chương 7: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ (COMPOST) TỪ
RÁC ĐÔ THỊ .

206

7.1

TỔNG QUAN..206

7.1.1 Định nghĩa ...206
7.1.2 Các giai đoạn cơ bản trong sản xuất phân hữu cơ:..206
7.2

ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH PHÂN HUỶ SINH HỌC CHẤT

THẢI RẮN HỮU CƠ 207
7.2.1 Động học quá trình phân hủy kỵ khí chất thải rắn hữu cơ ..207
7.2.2 Động học quá trình phân hủy hiếu khí chất thải rắn hữu cơ..209
7.3

VI SINH VẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ

TRÌNH PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ..210
7.3.1 Vi sinh vật....210
7.3.2 Các loại quá trình trao đổi chất của vi sinh vật.211
7.3.3 Nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển của vi sinh vật 212
7.3.4 Điều kiện môi trường .213
7.4

CÔNG NGHỆ Kẻ KHÍ.214

7.4.1 Định nghĩa quá trình phân huỷ kì khí 214
7.4.2 Quá trình phân hủy kỵ khí .215
7.4.3 Phân loại công nghệ ....217
7.4.4 Các yếu tố vật lý và hóa học ảnh hưởng đến quá trình phân huỷ
kì khí 218
7.4.5 Đặc trưng của các công nghệ ..219
7.4.6 Khí sinh học..234
7.5

CÔNG NGHỆ HIẾU KHÍ ..236

7.5.1 Tổng quan ....236
7.5.2 Các phản ứng hoá sinh của quá trình phân hủy ...237
7.5.3 Mục đích, lợi ích và hạn chế của quá trình chế biến phân hữu cơ ..248
7.5.4 Các phương pháp chế biến phân...250
7.5.5 Một số công nghệ chế biến phân hữu cơ điển hình ..252
7.6

SO SÁNH QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN COMPOST HIẾU KHÍ VÀ

PHÂN HỦY KÌ KHÍ....268

Chương 8: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

271

8.1

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT...271

8.2

QUÁ TRÌNH ĐỐT CHẤT THẢI RẮN .273

8.2.1 Các nguyên tắc cơ bản của quá trình cháy..273
8.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy ..275
8.2.3 Một số công nghệ đốt chất thải điển hình ...287
8.3

HỆ THỐNG NHIỆT PHÂN .299

8.3.1 Các giai đoạn cơ bản của quá trình đốt chất thải trong lò nhiệt phân

299

8.3.2 Kiểm soát quá trình đốt trong lò nhiệt phân.301
8.3.3 Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống nhiệt phân302
8.4

HỆ THOÁNG KHÍ HÓA .303

8.4.1 Quá trình khí hóa .303
8.4.2 Một số hệ thoáng khí hóa 304
8.5

HỆ THỐNG THU HỒI NĂNG LƯỢNG 305
Quản lý và xử lý chất thải rắn p-5

8.6

CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT OÂ NHIỄM MÔI TRƯỜNG

CHO CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT...305
8.6.2 Hệ thống kiểm soát dioxin/furan ....308
8.6.3 Hệ thống kiểm soát CTR còn lại ..309
8.6.4 Tiêu chuẩn quy định khí thải cho lò đốt310
8.7

CÁC YÊU CẦU KHI ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠI ..311

8.7.1 Hiệu quả phân huỷ DRE (Destruction and removal efficiency) .311
8.7.2 Chỉ số cháy I (Incinerability Index) .311
8.7.3 Hiệu quả đốt CE (Combustion Efficiency)312
8.7.4 Hiệu chỉnh nồng độ các chất trong khí thải ..312
8.8

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG

NGHỆ XỬ LÝ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT ....313
8.8.1 Một số vấn đề cần xem xét khi lựa chọn công nghệ xử lý CTR ...313
8.8.2 Đánh giá tính hiệu quả của công nghệ xử lý .314
8.9

CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI CẦN QUAN TÂM KHI

ĐỐT 314
8.10

VẤN ĐỀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI

BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT....315

Chương 9: BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN HỢP VỆ SINH.319
9.1

KHÁI NIỆM BCL CHẤT THẢI RẮN ..320

9.2

PHÂN LOẠI BCL CHẤT THẢI RẮN....322

9.2.1 Phân loại theo hình thức chôn lấp .322
9.2.2 Phân loại theo chức năng .324
9.2.3 Phân loại theo địa hình ..326
9.2.4 Phân loại theo loại CTR tiếp nhận .328
9.2.5 Phân loại theo Theo kết cấu ..328
9.2.6 Phân loại theo qui mô ...329
9.3

LỰA CHỌN VỊ TRÍ BCL CTR ...330

9.3.1 Các yếu tố tự nhiên - kỹ thuật ...330
9.3.2 Các yếu tố kinh tế – xã hội ....331
9.3.3 Các yếu tố về cơ sở hạ tầng ..332
9.3.4 Khoảng cách thích hợp khi lựa chọn bãi chôn lấp..332
9.3.5 Sử dụng bãi chôn lấp đã đóng cửa ....334
9.4

QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG VIỆC ĐIỀU TRA CHI

TIẾT ĐỂ LỰA CHỌN BÃI CHÔN LẤP...334
9.4.1 Quy trình lựa chọn bãi chôn lấp334
9.4.2 Quy định về các tài liệu điều tra (mức độ điều tra) ..335
9.5

CÁC QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY CHẤT THẢI RẮN TRONG

BÃI CHÔN LẤP

337

9.5.1 Các quá trình xảy ra trong bãi chôn lấp ....337
9.5.2 Lý thuyết về sự phát sinh khí meâtan trong BCL hợp vệ sinh339
9.5.3 Sự thay đổi lượng khí theo thời gian344
9.5.4. Sự di chuyển của khí sinh ra trong BCL352
9.5.5 Thành phần và tính chất của khí sinh ra từ BCL.353
9.5.6 Thu và xử lý khí BCL..354
9.6

NƯỚC RÒ RỈ TRONG BCL....360

9.6.1 Sự hình thành nước rò rỉ.360
9.6.2 Thành phần của nước rò rỉ trong BCL .360
Quản lý và xử lý chất thải rắn p-6

9.6.3 Sự biến đổi thành phần nước rò rỉ.362
9.6.4 Mô tả các thành phần cân bằng nước trong BCL hợp vệ sinh....364
9.6.5 Tính toán lượng nước rò rỉ ..366
9.7

CẤU TRÚC CHÍNH CỦA BCL HỢP VẼ SINH..368

9.7.1 Yêu cầu thiết kế....368
9.7.2 Các công trình xây dựng cơ bản, chủ yếu trong các BCL....369
9.7.3 Hệ thống thu gom và xử lý nước rò rỉ, nước thải của BCL 374
9.7.4 Thu gom và xử lý khí thải....374
9.7.5 Hệ thống thoát nước mặt và nước mưa....375
9.7.6 Hàng rào và vành đai cây xanh....377
9.7.7 Hệ thống giao thông 377
9.7.8 Quy định về môi trường trong xây dựng bãi chôn lấp ....378
9.7.9 Vận hành BCL CTR .379
9.7.10 Kiểm tra chất lượng công trình về mặt môi trường388
9.7.11 Tái sử dụng diện tích BCL....388
9.8

BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI .389

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....398

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By 01694340505
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement