Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983399 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC . iii
BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề t̀i 1
2. Muc tiêu nghiên cứu đề t̀i 3
3. Đối tương nghiên cứu 3
4. Phạm vi nghiên cứu . 4
5. Bố cuc của Luận văn . 4
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
1.1. Cơ sở khoa ḥc . 5
1.1.1. Cơ sở lý luận 5
1.1.2. Cơ sở thưc tiễn . 19
1.2. Phương pháp nghiên cứu 34
1.2.1. Các câu hỏi đặt ra m̀ đề t̀i cần giải quyết . 34
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu . 34
1.2.3. Hê thống chỉ tiêu nghiên cứu . 36
Chƣơng 2: THƢC TRANG ĐÔ THI HOA ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU
QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TAI HUYỆN CHỢ MỚI 39
2.1. Đặc điêm về điều kiên tư nhiên, kinh tế - xã hôi của huyên
Chơ Mới. 39
2.1.1. Điều kiên tư nhiên. 39
2.1.2. Điều kiên kinh tế - xã hôi 43
2.1.3. Ảnh hưởng của điều kiên tư nhiên, kinh tế - xã hôi đến hiêu
quả kinh tế sư dung đất nông nghiêp huyên Chơ Mới 57
2.2. Thưc trạng quá trình ĐTH v̀ ảnh hưởng của ĐTH đến hiêu quả
kinh tế sư dung đất nông nghiêp của huyên Chơ Mới . 60
2.2.1. Thưc trạng quá trình ĐTH tại huyên Chơ Mới 60
2.2.2. Thưc trạng ảnh hưởng của ĐTH đến hiêu quả kinh tế sư dung
đất nông nghiêp của huyên Chơ Mới 69
2.2.3. Đánh giá chung ảnh hưởng của ĐTH tới sản xuất nông nghiêp
nói chung v̀ tới hiêu quả sư dung đất nói riêng trên đ̣a b̀n
huyên Chơ Mới . 78
Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI
PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI HUYỆN CHỢ MỚI . 82
3.1. Đ̣nh hướng phát triên nông nghiêp huyên Chơ Mới đến năm 2020 . 82
3.2. Môt số giải pháp nâng cao hiêu quả kinh tế sư dung đất nông
nghiêp trong quá trình đô tḥ hóa trên đ̣a b̀n huyên Chơ Mới 87
3.2.1. Giải pháp chung . 87
3.2.2. Giải pháp cu thê . 89
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 92
1. Kết luận . 92
2. Kiến ngḥ . 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
PHỤ LỤC . 95
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Viêt Nam đang tiến h̀nh đô tḥ hóa (ĐTH) trên môt quy mô rất rông
lớn, v̀ với môt tốc đô khá nhanh, đến 2010 đã có 755 đô tḥ. Năm 2000, tỷ lê
dân cư đô tḥ tòn quốc l̀ 22,3% thì năm 2010 l̀ 34%. Tính đến cuối tháng
9/2010, Viêt Nam đã có 254 khu công nghiêp v̀ khu chế xuất, trong đó 171
khu đã đi v̀o hoạt đông v̀ có mặt tại 57 tỉnh, th̀nh trong cả nước với trên
6.000 dư án đầu tư trong, ngòi nước, thu hút hơn 1.000.000 lao đông. Phần
lớn diên tích các khu công nghiêp, khu chế xuất l̀ đất nông nghiêp v̀ lưc
lương chủ yếu bổ sung v̀o đôi ngũ lao đông công nghiêp l̀ nông dân.
ĐTH l̀ xu thế tất yếu của ṃi quốc gia trên con đường phát triên. Đây
l̀ trung tâm công nghiêp, xây dưng; ḍch vu; văn hoá; y tế; giáo duc; thê duc,
thê thao. Từ ng̀y 2/7/2009, phân loại đô tḥ tiến h̀nh theo Ngḥ đ̣nh số
42/2009/NĐ-CP ban hành ngày 7/5/2009.
Trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu có liên quan đến
công nghiêp hóa (CNH), ĐTH phuc vu cho phát triên bền vững của vùng.
Tuy nhiên, các nghiên cứu ǹy hầu hết tập trung v̀o vấn đề về bảo vê môi
trường nói chung cho các khu công nghiêp, đô tḥ. Các nghiên cứu ảnh
hưởng đến số lương địa chỉ mang tính thống kê, ảnh hưởng đến chất lương
đất hầu như chưa có, ảnh hưởng đến môi trường đất mới chỉ mang tính điêm
ở xung quanh môt số khu công nghiêp cũ, l̀ng nghề v̀ môt số vùng nông
nghiêp thâm canh cao. Nhiều mô hình nông nghiêp công nghê cao đã đươc
xây dưng đem lại hiêu quả kinh tế cao, nhưng vốn đầu tư lớn, khó áp dung
trên diên rông, đặc biêt l̀ đối với những hô nông dân có nhiều đất nông
nghiêp ḅ thu hồi. Những nghiên cứu về hê thống các giải pháp đê bố trí cơ
cấu cây trồng, vật nuôi thích hơp với điều kiên khí hậu, đất đai của từng
vùng trong quá trình CNH-ĐTH nhằm nâng cao hiêu quả kinh tế sư dung đất
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement