Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#983390 Link tải miễn phí luận văn
Khảo sát quá trình thủy phân cellulose do xúc tác enzyme cellulase/ Đặng, Thị Ngọc Thảo ;2010
Từ khóa: Thủy phân cellulose;Xúc tác enzyme;

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................i
MỤC LỤC .................................................................................................................ii
DANH SÁCH HÌNH...............................................................................................ivv
DANH SÁCH BẢNG ..............................................................................................vii
TÓM TẮT LUẬN VĂN..........................................................................................viii
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU .........................................................................................1
CHƯƠNG II. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ....................................................................4
2.1 Nguyên liệu lignocellulose ...................................................................................4
2.1.1 Cấu trúc lignocellulose ......................................................................................4
2.1.2 Cellulose ...........................................................................................................5
2.1.3 Hemicellulose....................................................................................................6
2.1.4 Lignin................................................................................................................8
2.1.5 Các chất trích ly.................................................................................................9
2.1.6 Tro ..................................................................................................................10
2.2 Quá trình sản xuất ethanol từ rơm rạ...................................................................10
2.2.1 Tiền xử lý rơm rạ.............................................................................................10
2.2.2 Chỉnh pH.........................................................................................................13
2.2.3 Thủy phân .......................................................................................................13
CHƯƠNG III. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................25
3.1 Phương tiện nghiên cứu......................................................................................25
3.1.1 Rơm rạ ............................................................................................................25
3.1.2 Enzyme ...........................................................................................................25
3.1.3 Hóa chất sử dụng.............................................................................................25
3.1.4 công cụ và thiết sử dụng .................................................................................26
3.2 Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................26
3.3 Tiến hành thí nghiệm..........................................................................................27
3.3.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ cơ chất và enzyme ñối với quá trình
thủy phân. ................................................................................................................27
Trường ðại học Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp khóa 34LT năm 2010
Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng iii
3.3.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của pH dung dịch ñến quá trình thủy phân 28
3.3.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến quá trình thủy phân. .......28
3.3.4 Thí nghiệm 4: Khảo sát ảnh hưởng thủy phân thích hợp theo thời gian............28
3.3.5 Phân tích thống kê ...........................................................................................29
CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..........................................................30
4.1 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ enzyme và nồng ñộ chất khô ñến quá
trình thủy phân .........................................................................................................30
4.2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH dung dịch ñến quá trình thủy phân. ............32
4.3 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến quá trình thủy phân......................33
4.4 Kết quả khảo sát thủy phân thích hợp theo thời gian...........................................35
5.1 Kết luận..............................................................................................................37
5.2 ðề nghị...............................................................................................................37
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................38
PHỤ LỤC ...............................................................................................................viii
Trường ðại học Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp khóa 34LT năm 2010
Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng iv
DANH SÁCH HÌNH
Hình 2-1 Cấu trúc của lignocellulose.......................................................................... 4
Hình 2-2 Mối quan hệ cellulose – hemicellulose trong cấu trúc lignocellulose ........... 4
Hình 2-3 Công thức hóa học của cellulose.................................................................. 5
Hình 2-4 Acetyl-4-O-methylglucuronoxylan.............................................................. 6
Hình 2-5 Glucomannan .............................................................................................. 7
Hình 2-6 Galactoglucomannan ................................................................................... 7
Hình 2-7 Arabinoglucuronoxylan............................................................................... 7
Hình 2-8 Các ñơn vị cơ bản của lignin ....................................................................... 8
Hình 2-9: Một số ví dụ về chất trích ly (a) abietic acid (oleoresin); (b)cathechin
(flavonoid); (c) palmitic acid (acid béo) ................................................................... 10
Hình 2-10 Tác dụng của từng enzyme trong cellulase .............................................. 14
Hình 2-11 Quá trình tác ñộng của cellobiohydrolase lên ñầu vùng kết tinh của
cellulose. .................................................................................................................. 17
Hình 2-12 Cơ chế tác ñộng hiệp ñồng của enzyme exo-endo và endo-endo. Enzyme
endoglucanase tấn công ngẫu nhiên vào cellulose và tạo cơ chất thích hợp cho
enzyme exoglucanase và sau ñó khuếch tán nhanh ra khỏi bề mặt. Exoglucanse có thể
tấn công từ ñầu ñường khử và không khử................................................................. 18
Hình 2-13 Cơ chế quá trình thủy phân...................................................................... 19
Hình 2-14 Tốc ñộ phản ứng enzyme theo nhiệt ñộ.................................................... 20
Hình 2-15 Ảnh hưởng của pH .................................................................................. 21
Hình 2-16 Ảnh hưởng của nồng ñộ enzyme ............................................................. 22
Hình 2-17 Ảnh hưởng của nồng ñộ cơ chất .............................................................. 23
Hình 2-18 Chất kìm hãm cạnh tranh ………………………………………………...24
Hình 2-19 Chất kìm hãm không cạnh tranh .............................................................. 24
Hình 3-1 Rơm chưa xử lý......................................................................................... 25
Hình 3-2 Rơm ñã xử lý............................................................................................. 25
Hình 3-4 Máy phân tích............................................................................................ 26
Hình 3-5 Tủ ủ........................................................................................................... 26
Hình 3-3 Máy ño pH ................................................................................................ 26
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU
Việc sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí ñốt, than,… hiện nay ñang
gặp nhiều vấn ñề cần giải quyết, nguồn nhiên liệu này ngày càng cạn kiệt nhưng
thời gian tái tạo phải rất dài, mặc khác sử dụng những nguồn nhiên liệu này gây ra ô
nhiễm môi trường do chất thải CO2 dẫn ñến hiệu ứng nhà kính làm thay ñổi khí
hậu,… ðể tìm ra biện pháp giải quyết các vấn ñề này hiện nay nhiều quốc gia trên thế
giới có khuynh hướng sử dụng một phần nhiên liệu sinh học ñể thay thế nhiện liệu
hóa thạch, một trong những loại nhiên liệu sinh học ñược sử dụng là ethanol.
Bảng 1-1 Giá trị dinh dưỡng của một số phụ phẩm nông nghiệp ở Việt Nam theo Niên
giám thống kê 1999
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement