Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982617 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC

CHƢƠNG TRANG
Trang tựa
Lời Thank iv
Tóm tắt . v
Mục lục . vi
Danh sách các chữ viết tắt ix
Danh sách các hình x
Danh sách các bảng xi
Danh sách các biểu đồ . xii

1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề . 1
1.2. Mục đích . 2
1.3. Nội dung . 2
1.3.1. Khảo sát tỉ lệ nhiễm S. aureus và E. coli trong các loại thực phẩm đang lƣu
hành trên thị trƣờng . 2
1.3.2. Nghiên cứu quy trình chế biến thực phẩm trong gia đình 2
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
2.1. Đại cƣơng về S. aureus và E. coli 3
2.1.1. Đại cƣơng về S. aureus . 3
2.1.1.1. Đặc điểm hình thái 4
2.1.1.2. Đặc điểm nuôi cấy . 4
2.1.1.3. Đặc điểm sinh hóa . 5
2.1.1.4. Cấu trúc kháng nguyên và độc tố 5
2.1.1.5. Sức đề kháng của S. aureus . 6
2.1.1.6. Biểu hiện triệu chứng bệnh . 7
2.1.1.7. Điều kiện cần thiết để bộc phát bệnh 7
2.1.2. Đại cƣơng về E. coli . 7
2.1.2.1. Đặc điểm hình thái 7

2.1.2.2. Đặc điểm nuôi cấy . 8
2.1.2.3. Đặc điểm sinh hóa . 8
2.1.2.4. Cấu trúc kháng nguyên và độc tố 9
2.1.2.5. Sức đề kháng của E. coli . 11
2.1.2.6. Triệu chứng ngộ độc 11
2.2. Phƣơng pháp định lƣợng S. aureus và E. coli 11
2.2.1. Phƣơng pháp đếm trực tiếp . 11
2.2.1.1. Đếm trực tiếp bằng buồng đếm hồng cầu . 11
2.2.1.2. Đếm trực tiếp bằng buồng đếm Breed 12
2.2.1.3. Đếm trực tiếp bằng kính hiển vi huỳnh quang . 12
2.2.2. Phƣơng pháp đếm khuẩn lạc . 12
2.2.2.1. Pha loãng mẫu theo dãy thập phân 13
2.2.2.2. Tạo hộp trải hay hộp đổ . 13
2.2.3. Phƣơng pháp màng lọc . 15
2.2.4. Phƣơng pháp MPN 15
2.2.5. Phƣơng pháp đo độ đục 15
3. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH . 17
3.1. Thời gian và địa điểm thực hiện . 17
3.1.1. Thời gian thực hiện 17
3.1.2. Địa điểm thực hiện . 17
3.2. Vật liệu . 17
3.2.1. công cụ và thiết bị 17
3.2.1.1. công cụ . 17
3.2.1.2. Thiết bị 17
3.2.2. Hóa chất và môi trƣờng 17
3.2.2.1. Hóa chất và thuốc thử 17
3.2.2.2. Môi trƣờng . 18
3.2.3. Vật liệu thí nghiệm 19
3.3. Phƣơng pháp . 19
3.3.1. Phƣơng pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu . 19
3.3.2. Phƣơng pháp bảo quản chủng vi sinh vật . 20
3.3.3. Định lƣợng S. aureus bằng phƣơng pháp đếm khuẩn lạc . 20

3.3.3.1. Nguyên tắc . 20
3.3.3.2. Môi trƣờng và hóa chất . 20
3.3.3.3. Tiến hành . 20
3.3.4. Định lƣợng E. coli bằng phƣơng pháp đếm khuẩn lạc . 23
3.3.4.1. Nguyên tắc . 23
3.3.4.2. Môi trƣờng và hóa chất . 23
3.3.4.3. Quy trình cấy mẫu . 23
3.3.5. Bố trí thí nghiệm . 28
3.3.6. Phƣơng pháp xử lý số liệu 28
4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 29
4.1. Khảo sát tỉ lệ nhiễm S. aureus và E. coli trong nhóm rau 29
4.2. Khảo sát xây dựng qui trình xử lý thực phẩm tại gia đình và bếp ăn tập thể . 31
4.2.1. Mật độ S. aureus và E. coli trong nhóm cá và thủy sản đƣợc rửa và không
đƣợc rửa bằng nƣớc máy . 31
4.2.2. Mật độ S. aureus và E. coli trong nhóm thịt gia súc đƣợc rửa và không
đƣợc rửa . 33
4.2.3. Mật độ S. aureus và E. coli trong nhóm rau đƣợc rửa và không rửa 35
4.2.4. Xây dựng qui trình xử lý thực phẩm tại hộ gia đình . 38
5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40
5.1. Kết luận 40
5.2. Đề nghị . 40
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 41

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement