Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982208 Link tải miễn phí luận văn
LUẬN VĂN Nhân giống Lan Dendronbium anosmum, Dendrobium mini bằng phương pháp nuôi cấy mô. Nghiên cứu các loại giá thể trồng lan Dendronium mini thích hợp và cho hiệu quả cao
PHẦN TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Khoa Nông Nghiệp & TNTN, Trường Đại học
An Giang từ tháng 02 năm 2006 đến tháng 02 năm 2008. Đề tài thực hiện với hai qui trình
vi nhân giống lan Dendrobium anosmum và Dendrobium mini, và thử nghiệm ra cây
Dendrobium mini trên nhiều loại giá thể khác nhau. Với tổng cộng là 6 thí nghiệm gồm 5
thí nghiệm trong phòng và 1 thí nghiệm ngoài vườn.
Qui trình vi nhân giống lan Dendrobium anosmum
- Trái lan Dendrobium anosmum sau khi được tự thụ 4 tháng, khử trùng và gieo cấy
hạt vào môi trường thích hợp. Sau 3 tháng gieo cấy thì tất cả các hạt đều nẩy mầm tốt, tỉ lệ
đạt được là ≥ 85% trên môi trường MS + 1 mg/l NAA và môi trường MS + 1 mg/l BA +
0,2 mg/l NAA.
- Sang giai đoạn nhân nhanh: Chồi lan Dendrobium anosmum phát triển và nhẩy
chồi rất tốt trên môi trường MS + 2mg/l BA, ở thời gian 3 tháng sau khi cấy đạt 3,17chồi,
chồi cao 20,6 mm. Môi trường MS không bổ sung BA cho kết quả nhân chồi rất thấp. Đồng
thời khi sử dụng BA ở nồng độ cao (10mg/l) vào môi trường nhân chồi cũng cho kết quả
tạo chồi thấp (1,5 chồi), xuất hiện chồi dị dạng, cây phát triển yếu.
- Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh: Chồi lan Dendrobium anosmum tạo rễ tốt nhất trên
môi trường MS + 1 mg/l NAA. Sau 3,5 tháng tạo được cây hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn để
đưa ra ngoài vườn.
Như vậy, sau thời gian 9,5 tháng thì từ hạt lan gieo cấy đã cho ra được cây lan con
hoàn chỉnh có thể đưa ra ngoài vườn trồng.
Qui trình vi nhân giống lan Dendrobium mini
- Giai đoạn nhân chồi: Chồi lan Dendrobium mini phát triển và nhẩy chồi rất tốt trên
môi trường có bổ sung 1 mg/l BA. Xét về tính kinh tế thì môi trường MS/2 + 1mg/l BA cho
hiệu quả cao hơn trong việc nhân nhanh chồi lan Dendrobium mini. Sau 2 tháng nhân chồi
thì đã 3,8 chồi, chồi cao 1,26cm.
- Sự tạo rễ lan Dendrobium mini: môi trường MS/2 + 0,2 mg/l NAA cho kết quả ra
rễ tốt và lại có tính kinh tế hơn so với các môi trường MS. Sau 2 tháng, chồi lan tạo rễ tốt
thành cây hoàn chỉnh để đưa ra vườn ươm.
- Thử nghiệm ra cây trên nhiều loại giá thể khác nhau thì thấy rằng đối với lan
Dendrobium mini trong giai đoạn đầu nuôi trồng (từ cây mới ra mô đến khi cây được 7,5
tháng tuổi) thì giá thể thích hợp nhất cho cây là dớn và dừa miếng.
Như vậy, sau 4 tháng nuôi cấy đã cho ra được cây lan con Dendrobium mini hoàn
chỉnh có thể đưa ra ngoài vườn trồng. Cây con thuần dưỡng 1 tháng trong vườn ươm với
chế độ chăm sóc đặc biệt. Sau đó đưa ra vườn trồng.
MỤC LỤC
Lời Thank . i
Phần tóm tắt . ii
Mục lục .iii
Danh sách bảng . vi
Danh sách hình . . .vii
Danh mục các chữ viết tắt viii
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU . .1
I. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . . . .1
1. Mục tiêu . . .1
2. Nội dung . . . . .2
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VỊ NGHIÊN CỨU 2
1. Đối tượng . . .2
2. Phạm vi . . . .2
III. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . .3
1. Cơ sở lý thuyết . .3
1.1 Giới thiệu về giống lan Dendrobium . . . .3
1.1.1 Phân loại và phân bố . 3
1.1.2 Đặc điểm hình thái . . 4
1.1.3 Lan Giả hạc (Dendrobium anosmum) . .5
1.1.4 Lan Dendrobium mini . 7
1.2 Giá thể trồng lan . . . 7
1.3 Lan rừng Việt Nam . . . .9
1.4 Hiện trạng canh tác hoa lan ở Việt Nam và trên thế giới . 10
1.5 Thành tựu nuôi cấy mô ở Việt Nam và trên thế giới . .11
1.5.1 Trên thế giới . .11
1.5.2 Việt Nam . 11
1.6 Tầm quan trọng của phương pháp nuôi cấy mô và tế bào thực vật .11
1.7 Những khó khăn và lợi ích trong nhân giống in vitro . . . .12
1.7.1 Khó khăn . 12
1.7.2 Lợi ích . 13
iii
1.8 Các yếu tố liên quan đến phương pháp vi nhân giống . .14
1.8.1 Qui trình vi nhân giống . 14
1.8.2 Các thành phần trong môi trường nuôi cấy mô thực vật . 16
2. Mô tả các phương pháp nghiên cứu liên quan đã được thực hiện . .18
IV. PHƯƠNG PHÁP TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 19
1. Thời gian và địa điểm thí nghiệm . . 19
2. Phương tiện nghiên cứu . . 19
3. Phương pháp nghiên cứu . . . .20
3. 1. Lan Dendrobium anosmum . .20
3.1.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát một số môi trường gieo hạt thích hợp cho hạt lan Dendrobium anosmum . . 20
3.1.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng BA (6 – Benzyl – aminopurine) lên sự nhân chồi lan Dendrobium anosmum 22
3.1.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng NAA (Naphthalene acetic acid) lên sự tạo rễ cho lan Dendrobium anosmum .23
3. 2. Lan Dendrobium mini . . . .23
3.2.1 Thí nghiệm 4: Nghiên cứu môi trường nuôi cấy mô thích hợp cho việc nhân chồi lan Dendrobium mini . . .23
3.2.2 Thí nghiệm 5: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của NAA với hai loại môi trường cơ bản là MS và MS/2 lên sự tạo rễ từ chồi lan . . .24
3.2.3 Thí nghiệm 6: Thử nghiệm ra cây lan Dendrobium mini trên các loại giá thể khác nhau . . . .25
CHƯƠNG II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 27
I. Lan Giả hạc (Dendrobium anosmum) . . . 27
1. Thí nghiệm 1: Khảo sát một số môi trường gieo hạt thích hợp cho hạt lan Dendrobium anosmum . . 27
2. Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng BA (6 – Benzyl – aminopurine) lên sự nhân nhanh chồi lan Dendrobium anosmum . . .28
3 Thí nghiệm 3: Khảo sát một số môi trường tạo rễ giống Dendrobium anosmum . . .32
II. Lan Dendrobium mini . . 36
1. Thí nghiệm 4: Nghiên cứu môi trường nuôi cấy mô thích hợp cho việc nhân chồi của Lan Dendrobium mini . . . 36
2. Thí nghiệm 5: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của NAA với hai loại môi trường cơ bản là MS và MS/2 lên sự tạo rễ từ chồi lan Dendrobium mini . . 39
iv
3 Thí nghiệm 6: Thử nghiệm ra cây lan Dendrobium mini trên các loại giá thể khác nhau . . 40
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . . . 45
1. Kết luận . . 45
2. Kiến nghị . . . .47
TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . .48
PHỤ CHƯƠNG . . .50
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


 1. Xem thêm
 2. Nhân nhanh invitro hoa Dendrobium
 3. Nghiên cứu xây dựng qui trình nhân nhanh invitro giống Lan
 4. Khóa luận Nhân giống lan Dendrobium bằng phương pháp gieo
 5. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và
 6. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của vài Hyponex bổ sung đến sự hình
 7. Điều khiển cánh tay máy dùng mạng Neuron - Lời trích
 8. Thực trạng về hoạt động tín dụng tại các ngân hàng
 9. Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu
 10. Cấu trúc tổng đài NEAX - 61E và phân hệ chuyển mạch trong
 11. Đề tài vài kinh nghiệm rèn kĩ năng nghe – viết cho học sinh
 12. Cảnh chủ chốt trong phóng sự truyền hình
 13. Thực tế dùng đầu đề bài báo hiện nay - Lời trích
 14. Quản lý lương cho nhân viên tại Doanh nghiệp tư nhân Bảo
 15. Sản xuất mứt jam sầu riêng
 16. Tiểu luận Đặc điểm phát triển phê bình và nghiên cứu lí học
 17. Nhân giống lan Dendrobium bằng phương pháp gieo hạt in Vitro

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement