Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977015 Link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn ñề tài:
Trong nền kinh tế thị trường thì vấn ñề doanh nghiệp phải ñối mặt với môi trường kinh doanh phức tạp, liên tục thay ñổi là ñiều không thể tránh khỏi. Tổng công ty cổ phần ñầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco là doanh nghiệp Nhà nước, sau 24 năm hình thành, tồn tại và phát triển ñã chuyển ñổi sang hình thức doanh nghiệp cổ phần như hiện nay. Nhằm có ñược hướng ñi vững chắc và nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh, yêu cầu cấp thiết ñặt ra cho Tổng công ty là phải có một chiến lược ñược hoạch ñịnh ñúng ñắn, khoa học, hiệu quả nhằm ñảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình. Với mong muốn ñóng góp thiết thực vào sự phát triển và ñổi mới của Tổng công ty trong lĩnh vực kinh doanh phân bón, tác giả ñã chọn ñề tài “Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh phân bón tại Tổng công ty cổ phần ñầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco” ñể nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài:
Nghiên cứu và tổng hợp các lý luận cơ bản về cách xây dựng chiến lược kinh doanh ñể phân tích tình hình kinh doanh phân bón và hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh phân bón cho Tổng công ty cổ phần ñầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng:Môi trường hoạt ñộng sản xuất kinh doanh phân bón và công tác hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh phân bón của Tổng công ty cổ phần ñầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco. Phạm vi: Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh phân bón tại Tổng công ty cổ phần ñầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco ñến năm 2012.
4

4. Phương pháp nghiên cứu : Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp
số liệu, .. 5. Đóng góp thực tiễn của ñề tài nghiên cứu
- Hệ thống hóa lý luận về chiến lược kinh doanh cấp ñơn vị tại Tổng công ty - Phân tích, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng kinh doanh làm căn cứ xây dựng chiến lược cho tổng công ty. - Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh phân bón cho Tổng công ty cổ phần ñầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco.
6. Kết cấu luận văn
Nội dung nghiên cứu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh Chương 2: Thực trạng kinh doanh và hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh phân bón tại Tổng công ty cổ phần ñầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco. Chương 3: Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh phân bón của Tổng công ty cổ phần ñầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement