Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969216 Link tải miễn phí luận án

So sánh hiệu lực chế phẩm nấm xanh (Metarhizium anisopliae Sorokin) phân lập từ 5 địa phương : Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang đối với rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal)
TÓM LƯỢC
ðề tài « So sánh hiệu lực chế phẩm nấm xanh (Metarhizium anisopliae
Sorokin) phân lập từ 5 ñịa phương : Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng,
An Giang ñối với rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) » ñã ñược thực hiện từ tháng 5
năm 2009 ñến tháng 4 năm 2010- trong phòng thí nghiệm và nhà lưới thuộc Bộ môn
Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, Trường ðại học
Cần Thơ.
Kết quả ñạt ñược như sau:
Phần 1: Thu thập, phân lập và hoàn thành chế phẩm nấm xanh Metarhizium
anisopliae
Phần 2: Bố trí thí nghiệm và kết quả
Kết quả ñã ñạt ñược như sau:
- Trong ñiều kiện phòng thí nghiệm, bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, Trường ðại học
Cần Thơ
 Thí nghiệm 1: Khảo sát hiệu lực của 5 loại chế phẩm ñối với thành trùng rầy nâu
cánh dài từ ngày 5/1/2010 ñến ngày 13/1/2010.
Hai nghiệm thức Ma-ST, Ma-TG và Ma-CT có hiệu lực cao, tăng nhanh và
ñều qua các thời ñiểm, ñến 11 NSKP ñạt ñược hiệu lực 100%. 2 nghiệm thức MaVL
(97,61%) và Ma-AG (96,64%) có hiệu lực thấp hơn.
 Thí nghiệm 2: Khảo sát hiệu lực của 5 loại chế phẩm ñối với thành trùng rầy nâu
cánh ngắn từ ngày 30/3/2010 ñến ngày 9/4/2010.
ii
Ba nghiệm thức Ma-ST, Ma-CT và Ma-TG có hiệu lực gây chết rầy nâu cao
hơn 2 nghiệm thức Ma-VL và Ma-AG. Ở 9 NSKP, Ma-ST ñạt ñộ hữu hiệu 98,15%,
Ma-CT 99,00% và Ma-TG 97,07%, ñến 11 NSKP thì cả 3 ñều ñạt ñộ hữu hiệu
100%. Ma-VL và Ma-AG cho hiệu quả thấp hơn. Ma-VL là 75,87% (9 NSKP) và
96,00% (11 NSKP), Ma-AG là 82,71% (9 NSKP) và 94,91% (11 NSKP).
- Trong ñiều kiện nhà lưới, bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, Trường ðại học Cần Thơ.
 Thí nghiệm 3: Khảo sát hiệu lực của 5 loại chế phẩm ñối với thành trùng rầy nâu
cánh dài từ ngày 30/1/2010 ñến ngày 9/2/2010.
Ba nghiệm thức có hiệu lực cao là Ma-ST, Ma-CT và Ma-TG, 2 nghiệm thức
có hiệu lực thấp hơn là Ma-VL và Ma-AG. Ma-CT có hiệu lực cao và tăng rất
nhanh (ñạt hiệu lực 100% vào 9 NSKP), Ma-CT và Ma-TG cũng cho hiệu quả rất
cao và ñạt hiệu lực 100% vào 11 NSKP. Ma-VL và Ma-AG có hiệu lực thấp hơn
nhưng vẫn tăng nhanh qua các thời ñiểm Ma-VL là 80,50% (9 NSKP) và 97,04%
(11 NSKP), Ma-AG là 88,91% (9 NSKP) và 99,04% (11 NSKP).
 Thí nghiệm 4: Khảo sát hiệu lực của 5 loại chế phẩm ñối với thành trùng rầy nâu
cánh ngắn từ ngày 31/3/2010 ñến ngày 10/4/2010
Ba nghiệm thức có hiệu lực cao là Ma-ST, Ma-CT và Ma-TG, vào 11 NSKP
Ma-ST và Ma-CT ñạt hiệu lực 100%, Ma-TG ñạt hiệu lực 97,82%.2 nghiệm thức có
hiệu lực thấp hơn là Ma-VL ( 94,38%) và Ma-AG (95,86%).
Tóm lại, ñối với cả thành trùng rầy nâu cánh ngắn và cánh dài thì 3 nghiệm
thức Ma-ST, Ma-CT và Ma-TG cho hiệu lực cao trong cả ñiều kiện phòng thí
nghiệm và nhà lưới. 2 nghiệm thức Ma-VL và Ma-AG cho hiệu lực thấp hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement