Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#963549 Link tải luận văn ngành nông lâm
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cảm ơn……………………………………………………………………..i
Chữ viết tắt
…………………………………………………………………...ii
Danh mục các
biểu……………………………………………………………iii
ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... ………….1
Chƣơng 1 : TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ......................................... 4
1.1.Trên thế giới .................................................................................................... 4
1.2. Ở Việt Nam .................................................................................................. 11
Chƣơng 2: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .... 20
2.1. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 20
2.1.1. Mục tiêu chung .......................................................................................... 20
2.1.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................... 20
2.2. Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................... 20
2.3. Giới hạn nghiên cứu ..................................................................................... 20
2.4. Nội dung nghiên cứu .................................................................................... 20
2.5. Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................. 21
2.5.1. Phƣơng pháp luận ...................................................................................... 21
2.5.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu .................................................................... 22
2.5.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu ......................................................................... 25
Chƣơng 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI KHU VỰC ............. 26
3.1. Vị trí địa lý ................................................................................................... 26
3.2. Địa hình ........................................................................................................ 26
3.3. Khí hậu: ........................................................................................................ 26
3.4. Sông ngòi và chế độ thuỷ triều:.................................................................... 27
3.5. Tài nguyên thiên nhiên: ................................................................................ 28
3.6. Dân số ........................................................................................................... 30
Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................ 31
4.1. Đặc điểm rừng và tình hình cháy rừng tại thành phố Hạ Long ................... 31
4.1.1. Diện tích và sự phân bố các loại rừng ................................................. …..31
4.1.2. Một số đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng chủ yếu ……………………..32
4.1.3. Tình hình cháy rừng tại thành phố Hạ Long ............................................. 37
4.2. Đặc điểm một số nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến cháy rừng tại thành phố
Hạ Long - Quảng Ninh ........................................................................................ 38
4.2.1. Đặc điểm VLC .......................................................................................... 38
4.2.2. Ảnh hƣởng của tốc độ gió đến khả năng cháy rừng ................................. 44
4.2.3. Đặc điểm của độ dốc ................................................................................. 46
4.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý cháy rừng tại thành phố Hạ Long .... 50
4.3.1. Công tác tổ chức lực lƣợng PCCCR ......................................................... 50
4.3.2. Công tác giáo dục tuyên truyền ................................................................. 50
4.3.3. Công trình PCCCR. ................................................................................... 52
4.3.4. Trang thiết bị PCCCR ............................................................................... 54
4.3.5. Công tác PCCCR ở các hộ gia đình……………………………………..54
4.3.6. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác PCCCR ở địa phƣơng……...55
4.3.6.1. Thuận lợi………………………………………………………………55
4.3.6.2. Khó khăn………………………………………………………………56
4.4. Đề xuất các giải pháp quản lý cháy rừng cho thành phố Hạ Long …….....57
4.4.1. Giải pháp về tổ chức - thể chế ................................................................... 58
4.4.2. Giải pháp kỹ thuật ..................................................................................... 59
4.4.3. Giải pháp về kinh tế - xã hội ..................................................................... 67
KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ .............................................................. 69
Kết luận ............................................................................................................... 69
Tồn tại ................................................................................................................. 71
Kiến nghị ............................................................................................................. 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 4

ĐẶT VẤN ĐỀ
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy: “Rừng là vàng nếu mình biết bảo
vệ, xây dựng thì rừng rất quý”. Không những rừng là vàng mà trong tình hình
biến đổi khí hậu hiện nay rừng trở nên quan trọng hơn trong việc ứng phó
việc nhiệt độ trái đất tăng lên, ô nhiễm môi trƣờng càng nhiều.
Thật vậy, rừng là một nguồn tài nguyên quan trọng đối với Việt Nam cũng
nhƣ bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ngoài giá trị kinh tế cao, rừng còn đóng
vai trò quan trọng về môi trƣờng sinh thái. Trong những năm vừa qua những
hoạt động của con ngƣời: khai thác cạn kiệt, phát nƣơng làm rẫy, chuyển đổi
mục đích sử dụng đất tràn lan... đã làm cho tài nguyên rừng bị suy giảm
nghiêm trọng cả về số lƣợng và chất lƣợng. Đây là nguyên nhân gây nên
những biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng.
Rừng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và môi trƣờng sinh thái: giữ
đất, giữ nƣớc, chống xói mòn rửa trôi... Bảo vệ nguồn nƣớc cho sinh hoạt, cho
các hoạt động công nghiệp, tạo không khí trong lành cho sự sống của con
ngƣời, góp phần hạn chế thiên tai lũ lụt...Rừng cung cấp nguyên, vật liệu cho
các ngành: chế biến lâm sản, ngành xây dựng, công nghiệp khai thác than,
hoạt động du lịch, cung cấp các lâm sản quý... Đặc biệt rừng có vai trò quan
trọng trong chiến lƣợc thế trận quốc phòng toàn dân góp phần đảm bảo ổn
định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Với ý nghĩa to lớn của rừng nhƣ vậy
nhƣng thực tế hiện nay nguy cơ mất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng
đặc dụng) đang xảy ra ngày càng nhiều. Có rất nhiều nguyên nhân mất rừng
trong đó có nguyên nhân do cháy rừng, công tác PCCCR đã và đang đƣợc
quan tâm nhƣng vẫn còn rất hạn chế, nhiều nơi còn chƣa thực hiện đƣợc.
Trong vài thập kỷ gần đây, biến đổi khí hậu với những đợt nóng hạn kéo
dài bất thƣờng đã làm cho cháy rừng trở thành thảm hoạ ngày càng nghiêm
trọng. Theo số liệu của Cục kiểm lâm, ở Việt Nam bình quân mỗi năm xẩy ra
hàng trăm vụ cháy rừng và diện tích bị thiệt hại là hàng nghìn ha, trong đó
chủ yếu là: rừng trồng tập trung các loài cây dễ cháy, rừng non, rừng phục
hồi, rừng tre nứa….Về kinh tế thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, còn môi trƣờng
ngày càng ô nhiễm, làm tăng lũ lụt ở vùng hạ lƣu, giảm tính đa dạng sinh học,
phá vỡ cảnh quan, tác động xấu đến an ninh quốc phòng…
Nhận thức đƣợc vấn đề đó, trong những năm gần đây Đảng và Chính phủ
Việt Nam đã rất quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt là phòng
cháy chữa cháy rừng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng
gây ra. Tuy nhiên kết quả vẫn chƣa đƣợc nhƣ mong muốn, cháy rừng vẫn
thƣờng xuyên xảy ra: do việc chấp hành các quy định của các chủ rừng chƣa
thực sự đƣợc quan tâm. Việc đầu tƣ xây dựng các công trình PCCCR của các
chủ rừng chƣa đảm bảo theo quy định, một số địa phƣơng chƣa thực sự quan
tâm đến công tác PCCCR, ý thức của ngƣời dân sống ở ven rừng và trong
rừng đối với công tác PCCCR chƣa cao. Công tác PCCCR là một việc phải
đƣợc áp dụng đồng bộ và phải đƣợc các cấp các nghành quan tâm, ngƣời dân
hƣởng ứng, các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các chủ rừng đòi hỏi phải nắm
đƣợc đầy đủ những quy định pháp luật và những biện pháp cụ thể liên quan
đến phòng cháy, chữa cháy rừng, vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh
cụ thể của từng địa phƣơng.
Quảng Ninh là một tỉnh đặc thù có trên 70% diện tích đất lâm nghiệp những
năm vừa qua đã triển khai đồng loạt các dự án trồng rừng tập trung với một số
loài cây dễ cháy nhƣ: Thông, Quế, Hồi... Một số diện tích rừng tự nhiên là
rừng tre nứa xen gỗ cộng với sự biến đổi khắc nghiệt của khí hậu thời tiết, có
nhiều đợt nắng nóng kéo dài, phong tục tập quán đốt nƣơng làm rẫy, đốt đồng
cỏ để chăn thả trâu, bò, đốt ong... đã làm cho nguy cơ cháy rừng trên địa bàn
luôn ở mức báo động. Theo số liệu theo dõi tổng hợp từ Chi cục kiểm lâm
tỉnh Quảng Ninh từ 2005 – 2010 trên địa bản tỉnh đã xảy ra 200 vụ cháy rừng
thiệt hại 919 ha chủ yếu là rừng trồng tập trung thuần loài, trong đó địa bàn
thƣờng xuyên xảy ra cháy là địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.
Từ những thực tế trên cho thấy mặc dù đã đƣợc quan tâm thƣờng xuyên
hơn nhƣng cháy rừng vẫn xảy ra nhiều trong cả nƣớc cũng nhƣ tỉnh Quảng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement