Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#962038 Link tải miễn phí luận văn cho ae ketnooi
Thực trang và giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ lúa gạo ở tỉnh Vĩnh Long

PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................. 1
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................ 1
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................................ 2
1. Mục tiêu chung................................................................................. 2
2. Mục tiêu cụ thể................................................................................. 2
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU................................................................. 2
IV. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.................................................................. 3
PHẦN NỘI DUNG........................................................................... 4
CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU.......................................................................................................... 4
1.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................... 4
1.1.1. Bán lẻ ........................................................................................... 4
1.1.2. Hành vi người tiêu dùng ............................................................... 8
1.1.3. L í thuyết kênh phân phối ............................................................ 10
1.1.4. Ma trận SWOT ........................................................................... 14
1.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH....................................................... 14
1.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ...................................................... 14
1.2.2. Phương pháp phân tích mô tả...................................................... 14
1.2.3. Phương pháp so sánh .................................................................. 15
1.2.4. Phương pháp phân tích phân biệt ................................................ 16
1.2.5. Phân tích bảng chéo .................................................................... 17
1.2.6. Nghiên cứu U.A.I ....................................................................... 18
1.2.7. Hồi qui tuyến tính ....................................................................... 18
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA MẠNG LƯỚI BÁN LẺ
LÚA GẠO TỈNH VĨNH LONG............................................................. 21
2.1. TỔNG QUAN TỈNH VĨNH LONG................................................ 21
2.1.1. Địa lí .......................................................................................... 21
2.1.2. Dân số và lao động ..................................................................... 22
2.1.3. Đơn vị hành chính....................................................................... 22 2.1.4. Cơ sở hạ tầng, kinh tế - kĩ thuật .................................................. 23
2.1.5. Kinh tế xã hội ............................................................................. 26
2.2. CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU................................................ 27
2.2.1. Đối tượng 1: Nông hộ ................................................................. 27
2.2.2. Đối tượng 2: Thương lái ............................................................. 31
2.2.3. Đối tượng 3: Người bán lẻ .......................................................... 33
2.2.4. Đối tượng 4: Người tiêu dùng ..................................................... 36
2.3. THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI BÁN LẺ LÚA GẠO TỈNH VĨNH
LONG...................................................................................................... 39
2.3.1. Nhận định tình hình chung về thực trạng mạng lưới bán lẻ tại Việt
Nam ......................................................................................................... 39
2.3.2. Tình hình phát triển mạng lưới bán lẻ tại Vĩnh Long................... 43
2.3.3. Thực trạng về bán lẻ lúa gạo tại tỉnh Vĩnh Long.......................... 47
2.3.3.1. Kênh phân phối lúa gạo..................................................... 47
2.3.3.2. Thực trạng sản xuất lúa của nông hộ ................................. 58
2.3.3.3. Thực trạng về thương lái ................................................... 70
2.3.3.4. Thực trạng về người bán lẻ................................................ 74
2.3.3.5. So sánh lợi nhuận của các đối tượng trong kênh phân phối theo
từng loại lúa (lúa thơm và lúa thường)...................................................... 79
2.3.3.6. Phân tích mối quan hệ trong mạng lưới bán lẻ lúa gạo tỉnh Vĩnh
Long......................................................................................................... 84
2.3.3.7. Đánh giá hiệu quả của kênh phân phối.................................95
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI
TIÊU DÙNG LẺ LÚA GẠO TẠI TỈNH VĨNH LONG........................ 97
3.1. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA
ĐIỂM MUA HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LÀM THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM MUA
HÀNG.............................................................................................................. 97
3.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm mua hàng...... 97
3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thay đổi địa điểm mua hàng .... 101
3.2. MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA TỪNG TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG
VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ LẦN MUA HÀNG TRONG
THÁNG................................................................................................. 103 3.2.1. Mức độ quan trọng của từng tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định mua
hàng ....................................................................................................... 103
3.2.2. Các yếu tố làm thay đổi địa điểm mua hàng trong tháng .......... 105
3.3. ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU U.A.I VỀ MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ LÚA GẠO
............................................................................................................... 106
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH BÁN
LẺ LÚA GẠO CÓ HIỆU QUẢ TẠI TỈNH VĨNH LONG.................. 108
4.1. NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA MẠNG
LƯỚI BÁN LẺ LÚA GẠO TẠI TỈNH VĨNH LONG ........................ 108
4.1.1. Các yếu tố chủ quan của các đối tượng trong kênh phân phối .. 108
4.1.2. Các yếu tố khách quan và việc phân tích ma trận SWOT ......... 112
4.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN LẺ LÚA
GẠO TỈNH VĨNH LONG.................................................................... 115
4.2.1. Giải pháp đối với các đối tượng nghiên cứu ............................. 115
4.2.2. Giải pháp từ kết hợp các yếu tố trong ma trận SWOT .............. 117
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 120
I. KẾT LUẬN ....................................................................................... 120
II. KIẾN NGHỊ..................................................................................... 121
1. Về phía cơ quan nhà nước .................................................................. 122
2. Về phía doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ............................................ 123
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................... 126
PHẦN PHỤ LỤC.................................................................................. 127


I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Thị trường bán lẻ trong nước ngày càng có vai trò quan trọng, là động lực thúc
đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm lưu thông hàng hoá ổn định, lành mạnh. Thị trường bán
lẻ nước ta đang đứng trước thời cơ và thách thức to lớn, cần có những giải pháp xây
dựng nền thương mại trong nước vững mạnh bởi vì bắt đầu từ ngày 1/1/2009 nước ta
cho phép các doanh nghiệp kinh doanh 100% vốn nước ngoài được phép kinh doanh
bán lẻ hàng hóa, chính điều đó đã tạo nên một sự áp lực và cạnh tranh lớn cho hệ
thống bán lẻ hàng hóa ở trong nước ta.
Nói đến hệ thống bán lẻ hiện nay, ta có thể thấy được nó đang phát triển một
cách mạnh mẽ, đặc biệt là ở các trung tâm và thành phố lớn nhỏ ngày nay. Vấn đề đặt
ra ở đây là các trung tâm và thành phố này đang phải chịu một áp lực cạnh tranh rất
nặng nề khi đứng trước điều kiện kinh doanh mới. Đối với đồng bằng sông Cửu Long,
nơi có nhiều trung tâm và thành phố nhỏ vừa mới được thành lập không lâu thì đó thật
sự là một khó khăn. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển ở các thành phố này là rất lớn.
Đặc biệt là thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long, với dân số khoảng 1,07 triệu
người (2008), một lực lượng tiêu dùng hàng hóa lớn đặc biệt là tiêu dùng hàng hóa lẻ
thì đây quả là một thành phố đầy tiềm năng và cơ hội để phát triển cho các nhà đầu tư
không chỉ trong nước mà cả các nhà đầu tư nước ngoài.
Bên cạnh các mặt hàng bán lẻ chủ lực trong nước như thực phẩm, hàng tiêu
dùng, nguyên nhiên liệu, vật tư, trang thiết bị v…v thì mặt hàng nông sản, đặc biệt là
sản phẩm lúa gạo là mặt hàng tiêu dùng lẻ quan trọng bậc nhất chủ yếu theo thói quen
của người tiêu dùng hiện nay. Khác với tất cả các mặt hàng nông sản khác, gạo là một
sản phẩm quan trọng bậc nhất, mặt hàng chiến lược và thế mạnh của nông nghiệp Việt
Nam. Trong mọi thời kỳ phát triển của đất nước, Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt
quan tâm đến sản phẩm này.
Lúa gạo là sản phẩm thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tiêu dùng hàng
ngày của hơn 86 triệu dân trong nước nói chung và khoảng 1.07 triệu dân tiêu dùng
của tỉnh Vĩnh Long nói riêng mà được phân phối chủ yếu thông qua các mạng lưới bán
lẻ ở chợ và siêu thị là chính. Tuy hệ thống bán lẻ lúa gạo hiện nay đang phát triển theo
một hướng mới, hiện đại hơn, xuất hiện nhiều hình thức đa dạng và hấp dẫn hơn
nhưng thực trạng thị trường bán lẻ hiện còn nhiều bất cập, phát triển chưa bền vững,
dễ bị tác động của giá cả thị trường thế giới và những đột biến về quan hệ cung - cầu
trong nước. Chính vì vậy mà tui chọn đề tài “ Giải pháp phát triển mạng lưới bán lẻ lúa
gạo ở tỉnh Vĩnh Long”.
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu chung
Tìm hiểu thực trạng phát triển mạng lưới bán lẻ lúa gạo ở tỉnh Vĩnh Long trên
cơ sở nghiên cứu mối liên quan giữa nông hộ, người cung ứng, người bán lẻ và các
thương lái trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Từ thực trạng đó đưa ra những giải pháp để
hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hình thức kinh doanh bán lẻ trên địa bàn nghiên
cứu.
2. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng sản xuất, kinh doanh và phát triển mạng lưới
bán lẻ lúa gạo tại tỉnh Vĩnh Long
Mục tiêu 2: Phân tích mối quan hệ trong cung ứng và phân phối bao gồm 3 mối
quan hệ: nông hộ và người tiêu thụ, người cung ứng và nhà phân phối lẻ, nhà phân
phối lẻ và người tiêu dùng.
Mục tiêu 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng hành vi người tiêu dùng trong việc
mua lẻ lúa gạo làm cơ sở để xây dựng hệ thống bán lẻ có hiệu quả cao.
Mục tiêu 4: Đưa ra những giải pháp xây dựng hình thức kinh doanh bán lẻ lúa
gạo có hiệu quả và có khả năng cạnh tranh cao.
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Địa điểm nghiên cứu: tập trung nghiên cứu ở 4 địa bàn là thành phố Vĩnh
Long và 3 huyện là huyện Bình Minh, huyện Tam Bình và huyện Trà Ôn.
- Thời gian nghiên cứu: Tháng 2/2010 đến tháng 5/2010
- Đối tượng nghiên cứu: những doanh nghiệp phân phối lẻ gạo, người tiêu
dùng, thương lái, nông hộ trồng lúa trên các địa bàn nói trên.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement