Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#962011 Link tải miễn phí luận văn Giải pháp nâng cao mạng lưới bán lẻ lúa gạo trên địa bàn huyện Thới Lai - Thành phố Cần Thơ/ Trần, Hồng Phước ;2012

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU.................................................................................. 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................................... 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................ 2
1.2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................................................... 2
1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................... 3
1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 3
1.4.2. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 3
1.5. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU ............................................................................ 3
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
................................................................................................................................. 5
2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 5
2.1.1. Bán lẻ là gì? ........................................................................................... 5
2.1.2. Các loại hình bán lẻ ............................................................................... 5
2.1.3. Hành vi người tiêu dùng ........................................................................ 7
2.1.4. Kênh phân phối ..................................................................................... 8
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 11
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .............................................................. 11
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................ 12
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG
LƢỚI BÁN LẺ LÚA GẠO TẠI ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ........................... 13
3.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ......................................... 13
3.1.1. Tổng quan về thành phố Cần Thơ ....................................................... 13
3.1.2. Tổng quan về huyện Thới Lai ............................................................. 21
3.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ......................... 24
3.2.1. Đối tượng 1: Nông hộ.......................................................................... 24
3.2.2. Đối tượng 2: Thương lái ...................................................................... 27
3.2.3. Đối tượng 3: Người bán lẻ .................................................................. 29
3.2.4. Đối tượng 4: Người tiêu dùng ............................................................. 32
3.3. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT
TRIỂN MẠNG LƢỚI BÁN LẺ TẠI HUYỆN THỚI LAI ............................. 34
3.3.1. Nhận định tình hình chung về thực trạng phát triển mạng lưới bán lẻ
tại thành phố Cần Thơ........................................................................................... 34
3.3.2. Tình hình phát triển mạng lưới bán lẻ tại huyện Thới Lai .................. 36
3.4. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG
TRONG MẠNG LƢỚI BÁN LẺ LÚA GẠO TẠI HUYÊN THỚI LAI ........ 37
3.4.1. Thực trạng về sản xuất lúa của nông hộ .............................................. 37
3.4.2. Thực trang về kinh doanh bán lẻ mặt hàng lúa gạo ............................ 39
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ
LÚA GẠO ĐẠT HIỆU QUẢ ............................................................................. 48
4.1. NHỮNG TỒN TẠI CỦA MẠNG LƢỚI BÁN LẺ LÚA GẠO HUYỆN
THỚI LAI ............................................................................................................ 57
4.1.1. Về điều kiện chủ quan của từng đối tượng trong kênh phân phối lúa
gạo tại huyện Thới Lai .......................................................................................... 57
4.1.2. Các điều kiện khác quan ...................................................................... 59
4.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI BÁN LẺ LÚA GẠO TẠI
HUYỆN THỚI LAI ............................................................................................ 59
4.2.1. Giải pháp đối với đối tượng nghiên cứu.............................................. 59
4.2.2. Giải pháp về cơ sở vật chất, hạ tầng .................................................... 60
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................... 62
5.1. KẾT LUẬN ................................................................................................. 52
5.2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................ 63
5.2.1. Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng ..................................... 63
5.2.2. Về phía các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh ............................... 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 65
PHỤ LỤC ............................................................................................................. 66


GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam đã mở cửa thị trường, giảm dần các
rào cản, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho các nhà đầu tư bán
lẻ trong và ngoài nước. Chính vì vậy, ngành bán lẻ Việt Nam đã từng bước phát
triển. Năm 2011, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 90 tỷ USD, tăng
24,2% so với năm 2010. Đặc biệt, sau 5 năm gia nhập WTO, thị trường đã khởi
sắc và ngành bán lẻ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong kinh tế
đất nước. Tuy nhiên, đứng trước điều kiện kinh doanh cạnh tranh mới thì hầu hết
các trung tâm thành phố trong cả nước ta điều phải chịu áp lực cạnh tranh nặng
nề. Đặc biệt là thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương còn nhiều
tiềm năng phát triển, dân số trên 1.100 triệu người (2011), một lực lượng tiêu
dùng hàng hóa lớn đặc biệt là tiêu dùng lẻ hàng hóa. Đây là một thị trường hấp
dẫn, đầy tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển cho các nhà đầu tư nước
ngoài.(Theo tổng cục thống kê)
Hình thức mua lẻ hàng hóa là cách mua hàng truyền thống của người Việt
Nam nói chung và của người dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ nói riêng.
Trong đó, lúa gạo là một trong những mặt hàng tiêu dùng lẻ chủ yếu theo thói
quen và là nguồn thực phẩm chính của người dân ở đây. Tuy nhiên, do sự phát
triển ngày càng nhanh của nền kinh tế, nên chất lượng cuộc sống của người dân
dần được cải thiện, thói quen tiêu dùng của họ cũng chuyển sang xu hướng mới,
mong muốn được thỏa mãn nhu cầu của họ ngày càng cao. Đó chính là sức ép
cạnh tranh nặng nề đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước, khi các nhà đầu
tư bán lẻ nước ngoài bằng hình thức bán lẻ hiện đại đã ngày càng thu hút đông
đảo người tiêu dùng cả nước. Vì vậy, làm thế nào để có thể đáp ứng tốt xu hướng
tiêu dùng mới đó đang là vấn đề được các doanh nghiệp bán lẻ quan tâm đến.
Từ những nhận định trên và với mong muốn góp phần nâng cao hơn nữa
năng lực cạnh tranh của mạng lưới bán lẻ trong nước, tác giả quyết định chọn đề
tài “Giải pháp nâng cao mạng lưới bán lẻ lúa gạo trên địa bàn huyện Thới Lai
– thành phố Cần Thơ” nhằm phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh
của mạng lưới bán lẻ tại địa bàn nghiên cứu và đề ra giải pháp xây dựng mô hình
kinh doanh có hiệu quả và có khả năng cạnh tranh.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng phát triển mạng lưới bán lẻ mặt hàng lúa gạo tại huyện
Thới Lai – thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng mô hình
kinh doanh có hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới bán lẻ
mặt hàng lúa gạo.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng sản xuất, kinh doanh của các đối tượng
nghiên cứu trong mạng lưới bán lẻ lúa gạo tại huyện Thới Lai – thành phố Cần
Thơ, cụ thể là nông hộ, thương lái, nhà bán lẻ và người tiêu dùng.
Mục tiêu 2: Phân tích các mối quan hệ trong cung ứng và phân phối lúa gạo
trên địa bàn huyện Thới Lai – thành phố Cần Thơ, cụ thể: giữa nông hộ và người
thương lái, giữa người cung ứng và nhà bán lẻ, giữa bán lẻ và người tiêu dùng.
Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp xây dựng mô hình kinh doanh bán lẻ mặt
hàng lúa gạo chủ yếu có hiệu quả và nâng cao khả năng cạnh tranh.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Địa điểm nghiên cứu: tập trung nghiên cứu tại một số xã, thị trấn trên địa
bàn huyện Thới Lai – thành phố Cần Thơ: Thị trấn Thới Lai, xã Trường Thắng,
xã Trường Thành, xã Trường Xuân.
- Thời gian nghiên cứu: Tháng 9/2012 – Tháng 12/2012
- Đối tượng nghiên cứu: nông hộ trồng lúa, thương lái, các doanh nghiệp
phân phối lẻ lúa gạo và người tiêu dùng trên địa bàn nói trên.
- Trong đề tài nghiên cứu, do hạn chế về kiến thức, thời gian và tài chính,
đồng thời phát sinh nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng nghiên cứu nên
tác giả sẽ không phân tích sâu kênh phân phối mà chỉ tập trung phân tích các mối
quan hệ giữa các đối tượng trong cung ứng và phân phối lúa gạo.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
Đề án Thị trường và hệ thống bán lẻ Việt Nam khi thực hiện cam kết
Hoạch định chiến lược tiêu thụ gạo của công ty thương
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Hiệu quả của nghề trồng lúa nếp trong chuyển dịch cơ cấu
Tác động của việc gia nhập WTO đến hoạt động xuất
Nguyên nhân và giải pháp khắc phục lạm phát ở Việt Nam
Lạm phát ở Việt Nam hiện nay- Nguyên nhân và giải pháp khắc
Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement