Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#882801 Tải miễn phí nghiên cứu khoa học
Nhan đề (Title): Nghiên cứu thành phần rệp hại bưởi, đặc điểm sinh học - sinh thái loài rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. Năm 2010 - 2011 tại Gia Lâm, Hà Nội
Tác giả (Creator): Nguyễn Minh Mỹ
Đề mục (Subject): Bảo vệ thực vật
Rệp hại bưởi
Đặc điểm sinh học
Đặc điểm sinh thái
Rệp sáp bột 2 tua dài
Pseudococcus sp
Gia Lâm
Mô tả (Description): Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
Xuất bản (Publisher): Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Ngày, tháng (Date): 2010
Loại hình, kiểu (Type): Luận văn thạc sĩ


MỤC LỤC
Lời cam ñoan i
Lời Thank ii
Mục lục iii
Danh mục chữ viết tắt v
Danh mục bảng biểu vi
Danh mục các hình vii
1 MỞ ðẦU 1
1.1 ðặt vấn ñề 1
1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 3
1.2.1 Mục ñích 3
1.2.2 Yêu cầu 4
1.3 Cơ sở khoa học và thực tiễn của ñề tài 4
2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 6
2.1 Tình hình sản xuất cây có múi Citrus 6
2.2 Những nghiên cứu về rệp trên cây có múi 9
2.2.1 Trên thế giới 9
2.2.2 Ở Việt Nam 16
3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 20
3.2 ðối tượng, vật liệu và công cụ nghiên cứu 20
3.2.1 ðối tượng nghiên cứu 20
3.2.2 Vật liệu nghiên cứu 20
3.2.3 công cụ nghiên cứu 20
3.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 21
3.3.1 Phương pháp nghiên cứu ngoài ñồng 21
3.3.3 Khảo nghiệm một số thuốc hóa học phòng chống rệp sáp bột 2
tua dài Pseudococcus sp. 24
3.4 Giám ñịnh mẫu vật 24
3.5 Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp tính toán 25
3.6 Xử lý số liệu 27
4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28
4.1 Thành phần rệp hại bưởi năm 2010-2011 tại Gia Lâm, Hà Nội 28
4.2 ðiều tra diễn biến mật ñộ và tỉ lệ hại của rệp sáp bột 2 tua dài
Pseudococcus sp. năm 2010 – 2011 tại Gia Lâm, Hà Nội. 34
4.3 Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái, sinh học - sinh thái của rệp sáp
bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 36
4.3.1 ðặc ñiểm hình thái của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 36
4.3.2 ðặc ñiểm sinh học - sinh thái học loài rệp sáp bột 2 tua dài
Pseudococcus sp. 43
4.4 Hiệu lực của một số thuốc bvtv trừ rệp sáp bột 2 tua dài
Pseudococcus sp. 52
4.4.1 Hiệu lực của một số thuốc bvtv trừ rệp sáp bột 2 tua dài
Pseudococcus sp. trong phòng thí nghiệm. 52
4.4.2 Khảo sát hiệu lực của thuốc bvtv trừ rệp sáp bột 2 tua dài
Pseudococcus sp. hại bưởi tại Gia Lâm, Hà Nội 54
5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 58
5.1 Kết luận 58
5.2 ðề nghị 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
PHỤ LỤC 67Link tải:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhớ thank mình
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement