Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#842575 Tải miễn phí luận văn

Đề tài: Tối ưu hóa quy trình chiết lutein ester từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L. đã được xử lý bằng Viscozyme

Sau hơn 3 tháng thực hiện đồ án tốt nghiệp “Tối ưu hóa quy trình chiết
lutein ester từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L. đã được xử lý bằng
Viscozyme” đến nay đề tài đã được hoàn thành. Trong thời gian qua cũng như trong
suốt quá trình học tập tại trường, ngoài nỗ lực phấn đấu của bản thân em đã nhận
được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô, gia đình và bạn bè.
Em xin chân thành Thank Ban Giám hiệu trường Đại học Nha Trang, Ban
Chủ nhiệm khoa cùng quý thầy cô khoa Công nghệ Thực phẩm và cán bộ phụ trách
Phòng Thí nghiệm Hoá (Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành) đã tận tình giúp đỡ,
truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
giúp chúng em có hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.
Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành Thank Tiến sĩ Hoàng Thị Huệ
An đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ về kiến thức, phương pháp nghiên cứu
và động viên em trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn thiện dần kiến thức đã
học, đồng thời hoàn thành đề tài.
Em cũng xin gửi lời Thank chân thành đến Tiến sĩ Trần Thị Hoàng Quyên
đã giúp đỡ về mặt kiến thức và tài liệu nghiên cứu, Thạc Sĩ Đặng Thị Thu Hương
(Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch) đã hướng dẫn sử dụng phần mềm Design-
Expert® 8.0.7.1 trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Cuối cùng, em xin gửi lời Thank tới gia đình và bạn bè luôn giúp đỡ, động
viên em trong suốt thời gian học tập, cũng như khi thực hiện đề tài này.

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN . i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
DANH MỤC CÁC BẢNG vi
DANH MỤC CÁC HÌNH vii
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 4
1.1. Tổng quan về cây cúc vạn thọ 4
1.1.1. Nguồn gốc và đặc điểm của cây cúc vạn thọ . 4
1.1.2. Phân loại 4
1.2.3. Ứng dụng . 5
1.2. Tổng quan về lutein và lutein ester 8
1.2.1. Tổng quan về lutein 8
1.2.1.1. Cấu tạo phân tử của lutein . 8
1.2.1.2. Tính chất lý-hoá của lutein . 8
1.2.1.3. Ứng dụng của lutein . 9
1.2.2. Tổng quan về lutein ester 12
1.2.2.1. Cấu tạo phân tử của lutein ester . 12
1.2.2.2. Tính chất lý-hóa . 12
1.2.2.3. Hoạt tính sinh học của lutein ester . 13
1.3. Các phương pháp chiết lutein ester . 14
1.3.1. Các phương pháp chiết lutein ester từ hoa cúc vạn thọ không xử lý
enzyme 14
1.3.1.1. Chiết từ hoa khô . 14
1.3.1.2. Chiết từ hoa tươi 16
1.3.2. Phương pháp xử lý hoa cúc vạn thọ bằng enzyme 17
1.3.2.1. Sự cần thiết phải xử lý hoa bằng enzyme trước khi chiết . 17
1.3.2.2. Phương pháp chiết lutein ester từhoa cúc vạn thọ đã xử lý enzyme
. 18
iii
1.4. Tình hình nghiên c ứu chiết xuất lutein ester từ cánh hoa cúc vạn thọ . 19
CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 23
2.1. Đối tượng nghiên cứu . 23
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 23
2.1.2. Dụng cụ, thiết bị và hoá chất nghiên cứu 23
2.1.2.1. công cụ và thiết bị . 23
2.1.2.2. Hoá chất . 24
2.2. Phương pháp nghiên cứu . 24
2.2.1. Chuẩn bị nguy ên liệu 24
2.2.2. Xác định thành phần khối lượng của cánh hoa cúc vạn thọ . 24
2.2.3. Phương pháp phân tích . 25
2.2.3.1. Xác định hàm lượng lutein tổng số trong cánh hoa cúc vạn thọ 25
2.2.3.2. Xác định trọng lượng khô (%TL khô) của cánh hoa cúc vạn thọ . 25
2.2.3.3. Phương pháp chiết lutein ester từ cánh hoa cúc vạn thọ . 25
2.2.4. Đề xuất quy trình tách chiết lutein ester từ cánh hoa cúc vạn thọ 25
2.2.5. Bố trí thí nghiệm lựa chọn dung môi chiết . 29
2.2.6. Phương pháp thiết kế thí nghiệm RSM-CCD tối ưu hóa điều kiện chiết . 30
2.2.6.1. Thiết kế thí nghiệm RSM-CCD . 30
2.2.6.2. Chọn phương án sản xuất tối ưu. Kiểm tra bằng thực nghiệm 31
2.2.7. Xử lý số liệu 33
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34
3.1. Kết quả thí nghiệm xác địnhthành phần khối lượng của hoa cúc vạn thọ 34
3.2. Hàm lượng lutein tổng số và trọng lượng khô của nguyên liệu 34
3.3. Kết quả thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của dung môi đến hiệu suất
chiết lutein ester . 35
3.4. K ết quả thí nghiệm thiết kế tối ưu hóa điều kiện chiết lutein ester từ hoa
CVT theo RSM-CCD . 36
3.5. Chọn phương án sản xuất tối ưu . 41
iv
3.6. Hoàn thiện quy trình chiết lutein ester từ cánh hoa cúc vạn thọ đã được xử
lý bằng enzyme thương mại Viscozyme 44
3.7. K ết quả thử nghiệm quy trình-Đánh giá chất lượng sản phẩm 47
3.7.1. Kết quả thử nghiệm quy trình . 47
3.7.2. Tinh chế sản phẩm lutein ester -Đánh giá chất lượng sản phẩm . 48
3.8. Tính toán sơ bộ giá thành sản phẩm trong phòng thí nghiệm 51
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 54
PHỤ LỤC A
Phụ lục 1. Mục đích sử dụng và mức độ sử dụng của lutein trong thực phẩm . A
Phụ lục 2. Phương pháp xác định h àm lượng luteintổng số C
Phụ lục 3. Phương pháp xác định % trọng lượng khô . D
Phụ lục 4. Tối ưu hóa bằng phương pháp RSM-CCD và phần mềm Design-Expert®
8.0.7.1 . E
Phụ lục 5. Kết quả xác định lutein tổng số của cánh hoa CVT . F
Phụ lục 6. Kết quả xác định phần trăm trọng lượng khô của cánh hoa CVT G
Phụ lục 7. Kết quả thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của dung môi đến hiệu suất
chiết lutein ester . G
Phụ lục 8. Kết quả thử nghiệm quy trình chiết tối ưu H
Phụ lục 9. Một số hình ảnh thí nghiệm . I
v
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
VIẾT TẮT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
Abs Absorbance Độ hấp thụ
D Dilution factor Hệ số pha loãng
nm Nanometer Nanomet
rPhần mềm round per minute Vòng/phút
UV-Vis Ultraviolet-Visible Tử ngoại-khả kiến
v/v Volume/volume Thể tích / thể tích
v/w Volume/weight Thể tích/khối lượng
w/v Weight/volume Khối lượng/thể tích
w/w Weight/weight Khối lượng/khối lượng
%TL khô Phần trăm trọng lượng khô
ctv. et al. Cộng tác viên
BHT Butylated Hydroxytoluene Butylat Hydroxytoluen
BOD Biochemical Oxygen Demand Nhu cầu oxy sinh hoá
RSM Response surface methods
Phương pháp đáp ứng bề
mặt
CCD Central Composite Design Thiết kếcấu trúc có tâm
LDL Low Density Lipoprotein Chất béo có tỷ trọng thấp
ADI
Acceptable Daily Intake
Liều lượng chấp nhận hàng
ngày
FDA
Food and Drug Administration
Cục quản lý dược và Thực
phẩm
CVT Cúc vạn thọ
AMD
Age-related Macular
Degenerescence
Thoái hoá điểm vàng lên
quan đến tuổi tác
vi
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1.Các yếu tố ảnh hưởng khảo sát trong RSM-CCD 31
Bảng 2.2.Quy hoạch thí nghiệm tối ưu hóa điều kiện chiết theo thiết kế CCD 32
Bảng 3.1. Thành phần khối lượng của hoa cúc vạn thọ 34
Bảng 3.2. Trọng lượng khô và hàm lượng lutein tổng số của nguyên liệu 35
Bảng 3.3. Kết quả ma trận quy hoạch thực nghiệm theo RSM-CCD . 37
Bảng 3.4. Phân tích ANOVA kết quả thí nghiệm tối ưu hóa RSM-CCD . 38
Bảng 3.5.Các hệ số hồi quy sau phân tích ANOVA 39
Bảng 3.6. Các giải pháp tối ưu theo RSM-CCD 41
Bảng 3.7. Kết quảthử nghiệm quy trình .47
Bảng 3.8. Kết quả xác định hàm lượng lutein tổng số tính theo phần trăm của sản
phẩm thử nghiệm . 49
Bảng 3.9. Ước tính chi phí nguyên vật liệu để chiết lutein ester từ 1 kg cánh hoa cúc
vạn thọ 51
vii
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1. Cấu tạo phân tử lutein (dạng đồng phân all-trans) 8
Hình 1.2. Cấu trúc của mắt 10
Hình 1.3. Cấu tạo phân tử của lutein ester (lutein dipalmitate, M=1044) . 12
Hình 1.4.Nồng độ lutein và lutein ester trong huyết thanh 14
Hình 1.5.Thuỷ phân tế bào cánh hoa CVT của enzyme thương mạiViscozyme . 18
Hình 2.1. Hoa cúc vạn thọ châu Phi . 23
Hình 2.2.Sơ đồ quy trình dự kiến tách chiết lutein ester từ cánh hoa CVT đã được
xử lý bằng Viscozyme 26
Hình 2.3.Sơ đồ bố trí thí nghiệm chọn dung môi chiết 29
Hình 2.4. Các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến hiệu suất chiết lutein ester 30
Hình 3.1. Ảnh hưởng của dung môi đến hiệu suất chiết lutein ester 35
Hình 3.2. Đồ thị biểu diễnmối quan hệ giữa tốc độ lắc và nhiệt độ chiết 40
Hình 3.3. Đồ thị 3D biểu diễn sự tương tác giữa tốc độ lắc và nhiệt độ chiết đến
hiệu suất chiết lutein ester . 40
Hình 3.4. Sơ đồ quy trình tối ưu chiết lutein ester từ cánh hoa cúc vạn thọ đã được
xử lý bằng Viscozyme 45
Hình 3.5. Phổ hấp phụ UV-Vis của sản phẩm lutein ester . 49
Hình 3.6.Sản phẩm lutein ester tinh chế 50
Hình 3.7.So sánh sản phẩm lutein ester thu được từ 2 phương pháp chiết 50

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005414 link download ở trên còn gì nữa bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement