Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hong_sjunhen
#761086 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: So sánh một số giống ngô lai vụ xuân hè năm 2006 tại huyện Đồng Văn-Hà Giang
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Chuyªn ngµnh trång trät
TrÇn ThÕ Hoan

Líp K4 TT
2
PhÇn I
§Æt vÊn ®Ò
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
N­íc ta lµ mét n­íc n«ng nghiÖp víi kho¶ng 2/3 d©n sè sèng ë n«ng th«n
v× vËy mµ s¶n xuÊt l­¬ng thùc ®­îc §¶ng vµ nhµ n­íc ta ­u tiªn hµng ®Çu, lµ
nhiÖm vô quan träng tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn
kinh tÕ­x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n xuÊt l­¬ng thùc ®· cã nh÷ng
b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ trong ®ã ng« lµ c©y mµu l­¬ng thùc ®ãng vai trß
quan träng trong nÒn kinh tÕ.
Ngµy nay c©y ng« ®øng hµng thø ba sau lóa n­íc vµ lóa m×, hµng n¨m
cã kho¶ng 139­141 triÖu ha ng« ®­îc trång trªn toµn thÕ giíi víi n¨ng suÊt
b×nh qu©n kho¶ng 3,8­4,5 tÊn/ha. Tæng s¶n l­îng ®¹t 635,7 triÖu tÊn chiÕm
phÇn lín s¶n l­îng l­¬ng thùc toµn cÇu, ng« h¹t rÊt giµu dinh d­ìng nh­: Lipit,
Protein, Vitamin, v× thÕ mµ c©y ng« ®­îc coi lµ nguån n¨ng l­îng tèt. Trong
thùc tÕ ng­êi ta thÊy thµnh phÇn dinh d­ìng cña ng« phô thuéc vµo thµnh
phÇn ho¸ häc cña h¹t, mµ thµnh phÇn nµy thay ®æi cao hay thÊp cßn phô
thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ gièng, ®Êt ®ai, khÝ hËu, ®iÒu kiÖn ch¨m sãc.
Ng« chÝnh lµ c©y l­¬ng thùc cã n¨ng suÊt cao l¹i chøa hµm l­îng dinh
d­ìng quan träng nªn c©y ng« mang nhiÒu gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ kinh tÕ,
cã thÓ sö dông ng« lµm l­¬ng thùc, lµm nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp
chÕ biÕn, hoÆc lµm thøc ¨n cho gia sóc, gia cÇm. ë c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ ë
ch©u ¢u vµ B¾c MÜ ng­êi ta sö dông 80­90% tæng s¶n l­îng ng« cho ch¨n
nu«i.VÝ dô nh­: MÜ sö dông 89%, Ph¸p 90%, Hungari sö dông 97% ng« cho
ch¨n nu«i. ë mét sè n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ ë ch©u Phi hay mét sè n­íc Nam
¸. Tuy nhiªn xu thÕ sö dông ng« cho ch¨n nu«i ngµy mét t¨ng. ë ViÖt Nam
c©y ng« ®­îc trång c¸ch ®©y kho¶ng 300 n¨m, ®Õn nay c©y ng« ®­îc trång
trong tÊt c¶ c¸c vïng miÒn trong c¶ n­íc, ng« lµ c©y l­¬ng thùc chÝnh ®øng
Nước ta là một nước nông nghiệp với khoảng 2/3 dân số sống ở nông thôn vì vậy mà sản xuất lương thực được Đảng và nhà nước ta ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ quan
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement