Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoai_thu599
#752773 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

SV: Vò TiÕn Quúnh

Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44

2
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung
I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n
1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t−.
§Çu t− lµ sù bá ra sù hi sinh c¸c nguån lùc hiÖn t¹i (tiÒn, lao ®éng, tµi
nguyªn thiªn nhiªn vµ c¸c tµi s¶n vËt chÊt kh¸c) ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng nµo ®ã
ë hiÖn t¹i, nh»m ®¹t ®−îc kÕt qu¶ lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra cho nhµ ®Çu
t− trong t−¬ng lai.
§Çu t− ph¸t triÓn lµ lo¹i ®Çu t− trong ®ã ng−êi cã tiÒn bá tiÒn ra ®Ó tiÕn
hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ra tµi s¶n míi cho nÒn kinh tÕ, lµm t¨ng n¨ng lùc
s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ mäi ho¹t ®éng x· héi kh¸c, lµ ®iÒu kiÖn chñ
yÕu ®Ó t¹o viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cña mäi ng−êi d©n trong x· héi.
§Çu t− cho n«ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc ®Çu t−
ph¸t triÓn, nã rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c quèc gia.
2 . Vai trß cña kinh tÕ n«ng th«n
2.1 . Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n gãp phÇn t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng
kh«ng thÓ thiÕu b¶o ®¶m th¾ng lîi cho tiÕn tr×nh CNH - H§H
- N«ng nghiÖp bao giê còng ®ãng vai trß quan träng v× nã tho¶ m·n nhu cÇu
hµng ®Çu cña con ng−êi lµ nhu cÇu ¨n , t¹o ra sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ , kinh tÕ
vµ quèc phßng . Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n tr−íc hÕt lµ ph¸t triÓn kinh tÕ
n«ng nghiÖp mét c¸ch æn ®Þnh , t¹o cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n , nhÊt lµ
cho c«ng nghiÖp mét c¬ së v÷ng ch¾c vÒ nhiÒu ph−¬ng diÖn , tr−íc hÕt lµ vÒ
l−¬ng thùc thùc phÈm , C.Mac ®· tõng viÕt : “ nhu cÇu cña con ng−êi tr−íc hÕt
lµ nhu cÇu ¨n , mÆc , ë , ®i l¹i “. Nh− vËy cho dï ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n−íc
®Õn thÕ nµo ®i ch¨ng nöa , cho dï tØ träng n«ng nghiÖp cã gi¶m sót trong c¬
cÊu nÒn kinh tÕ quèc d©n th× n«ng nghiÖp vÉn ®ãng mét vai trß quan träng
kh«ng thÓ thiÕu v× nã tho¶ m·n nhu cÇu hµng ®Çu cña con ng−êi .
- Kinh tÕ n«ng th«n gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Vèn ®Ó CNH – H§H . Víi
viÖc ph¸t triÓn ®ång bé c¸c ngµnh nghÒ ë n«ng th«n , kinh tÕ n«ng thon sÏ t¹o
ra mét khèi l−îng s¶n phÈm víi gi¸ trÞ ngµy cµng t¨ng vµ ®iÒu ®ã gãp phÇn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trước hết, nông nghiệp là ngành cung cấp các sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm - nhu cầu thiết yếu cho con người
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement