Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By p3_k3o_1002
#752583 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam
KILOBOOKS.COM
KÕ ho¹ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n
2
PhÇn I: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ n«ng nghiÖp
I. Vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña N«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ
quèc d©n.

1. §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
N«ng nghiÖp lµ mét lÜnh vùc rÊt phong phó. N«ng d©n sèng ë khu vùc
n«ng nghiÖp g¾n liÒn víi n«ng th«n, s¶n xuÊt g¾n liÒn víi thiªn nhiªn, víi
m«i tr−êng vµ gÆp nhiÒu rñi ro, ®Æc biÖt lµ ®èi víi n−íc ch−a ph¸t triÓn, khoa
häc kü thuËt cßn l¹c hËu. §¹i bé phËn, xÐt mét c¸ch tæng thÓ, c¸c n−íc ®ang
ph¸t triÓn vµ kÐm ph¸t triÓn cã trªn 80% d©n sè vµ 70% lao ®éng x· héi tËp
trung ë n«ng víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu, kü thuËt canh t¸c l¹c hËu,
tr×nh ®é lao ®éng thÊp. Ng−êi n«ng ë ®©y, hä võa lµ nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt
võa lµ nh÷ng ng−êi tiªu thô s¶n phÈm cña chÝnh b¶n th©n hä lµm ra. Bëi vËy,
tÝnh phèi hîp liªn ngµnh (cung øng vËt t−, chÕ biÕn, tiªu thô s¶n phÈm) cßn ë
møc ®é thÊp, ®ãng gãp tõ khu vùc n«ng nghiÖp vµ thu nhËp quèc d©n ch−a
cao vµ bÊt æn ®Þnh.
Bªn c¹nh ®ã n«ng nghiÖp ViÖt Nam cßn cã ®Æc ®iÓm næi bËt kh¸c do
nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ lÞch sö ®Æc biÖt.
N−íc ta n»m ë khu vùc nhiÖt ®íi, ®Êt n−íc tr¶i dµi theo h−íng B¾c-
Nam, phÇn lín ®Þa h×nh lµ ®åi nói, cã ba mÆt tiÕp gi¸p víi biÓn… chÝnh v×
vËy, cã th¶m thùc vËt phong phó, ®a d¹ng, cã tiÒm n¨ng sinh khèi lín, nhiÒu
loµi vËt cã gi¸ trÞ kinh tÕ cho phÐp ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp ®a d¹ng
vµ cã thÓ ®i vµo chuyªn canh nhiÒu lo¹i c©y, con. HiÖn nay, n«ng nghiÖp
n−íc ta s¶n xuÊt l−¬ng thùc chñ yÕu lµ c©y lóa n−íc nh−ng phÇn t¸n, viÖc ¸p
dông c¸c kü thuËt c¬ giíi ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thiÕu
kinh nghiÖm vµ cßn nhiÒu bÊt cËp.
-N−íc ta ®Êt chËt, d©n sè kh«ng ngõng t¨ng lªn lªn kh¶ n¨ng më réng
quy m« s¶n xuÊt n«ng nghiÖp h¹n chÕ.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
phát triển nông nghiệp 1 cách toàn diện nhằm từ đó tích lũy cho công nghiệp và các ngành khác trong nền kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement