Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Athemar
#749470 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu thử nghiệm truyền máu cho chó
Luận văn thạc sỹ
ii
3.1. §èi t­îng vµ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu ..........................................................36
3.2. Néi dung nghiªn cøu .................................................................................36
3.2.1. Thö nghiÖm truyÒn m¸u.......................................................................36
3.2.2. Thµnh lËp ng©n hµng m¸u chã ............................................................36
3.2.3. øng dông truyÒn m¸u trong mét sè ph¸c ®å ®iÒu trÞ..........................36
3.3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu...........................................................................36
3.3.1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu l©m sµng .....................................36
3.3.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu phi l©m sµng ...............................37
3.3.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chã cã kh¶ n¨ng cho m¸u lÉn nhau.............37
3.3.4. KÜ thuËt lÊy m¸u. ................................................................................38
3.3.5. KÜ thuËt b¶o qu¶n m¸u ........................................................................39
3.3.6. KÜ thuËt truyÒn m¸u............................................................................40
3.3.7. Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu .....................................................................41
phÇn IV: KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn ..............................................42
4.1. KÕt qu¶ thö ph¶n øng ng­ng kÕt m¸u trªn phiÕn kÝnh ..........................42
4.1.1. Thö ph¶n øng ng­ng kÕt m¸u trªn phiÕn kÝnh cña chã cïng gièng......42
4.1.2. Thö ph¶n øng ng­ng kÕt m¸u trªn phiÕn kÝnh cña chã kh¸c gièng .....43
4.2. KÕt qu¶ thö nghiÖm truyÒn m¸u ............................................................45
4.2.1. Chän chã cho m¸u..................................................................................45
4.2.1.1. KiÓm tra c¸c chØ tiªu l©m sµng........................................................45
4.2.1.2. KiÓm tra c¸c chØ tiªu phi l©m sµng..................................................46
4.2.2. KÕt qu¶ thö nghiÖm truyÒn m¸u .........................................................48
4.2.2.1. KÕt qu¶ theo dâi c¸c chØ tiªu l©m sµng tr­íc vµ sau khi truyÒn m¸u
cña chã cïng gièng. ..........................................................................................48
4.2.2.2. KÕt qu¶ theo dâi c¸c chØ tiªu l©m sµng tr­íc vµ sau khi truyÒn m¸u
cña chã kh¸c gièng...........................................................................................49
4.2.3. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶n øng ng­ng kÕt sau khi truyÒn m¸u 21 ngµy ..51
4.3.1 KÕt qu¶ b¶o qu¶n m¸u sau 1 tuÇn. ........................................................54
Chó là giống vật nuôi được con người thuần hoá từ rất sớm và được nuôi rộng rãi ở các quốc gia. Đã từ lâu, chăn nuôi chó cũng đã là truyền thống và là một tập q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement