Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tamyngan
#742268 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh dưới tán rừng trồng khu vực hồ núi cốc tỉnh thái nguyên
Download:::
http://Agriviet.Com

2

®Æt vÊn ®Ò


“Rõng lµ vµng, nÕu m×nh biÕt b¶o vÖ
x©y dùng th× rõng rÊt quý”

TrÝch lêi Hå ChÝ Minh


§óng vËy, rõng lµ tµi nguyªn quý gi¸ cña quèc gia, lµ l¸ phæi xanh cña nh©n
lo¹i. Rõng kh«ng nh÷ng lµ tµi nguyªn cã kh¶ n¨ng tù t¸i t¹o vµ phôc håi mµ rõng
cßn cã chøc n¨ng sinh th¸i v« cïng quan träng. Rõng lµ thµnh phÇn quan träng nhÊt
cña sinh quyÓn, lµ nguån vËt chÊt vµ tinh thÇn c¬ b¶n tho¶ m·n nhu cÇu cña con
ng−êi. Rõng vµ ®êi sèng x· héi lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò, nã cã mèi quan hÖ víi
nhau rÊt chÆt chÏ vµ nÕu cã so s¸nh víi nh÷ng c¸i chung th× cã nh÷ng ®Æ ®iÓm riªng
cña nã. TÊt c¶ mäi ®êi sèng x· héi, c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
con ng−êi ®Òu cã liªn quan ®Õn rõng. NÕu kh«ng cã rõng th× x· héi loµi ng−êi sÏ
kh«ng thÓ tån t¹i ®−îc[27]. Song ®Ó t¸ch rêi gi÷a rõng vµ ®êi sèng x· héi kh«ng ®¬n
gi¶n bëi thùc tÕ cho ta thÊy rõng lµ mét hÖ sinh th¸i v« cïng phong phó vµ phøc t¹p
bao gåm nhiÒu thµnh phÇn vµ c¸c quy luËt s¾p xÕp kh¸c nhau theo kh«ng gian vµ
thêi gian. §Ó duy tr× vµ æn ®Þnh ®−îc hÖ sinh th¸i nµy ®ßi hái con ng−êi cÇn nghiªn
cøu, t×m hiÓu rÊt s©u vÒ hÖ sinh th¸i rõng vµ tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng hîp
lý. Tuy nhiªn nh÷ng kho tµng quý b¸u cña hÖ sinh th¸i cßn lµ mét bÝ Èn nhiÒu ®iÒu
lý thó mµ sù hiÓu biÕt cña chóng ta cßn h¹n chÕ.

ë
n−íc ta, rõng vµ ®Êt rõng chiÕm 3/4 tæng diÖn tÝch l·nh thæ, song thùc tÕ
rõng tù nhiªn cßn rÊt Ýt, chñ yÕu lµ rõng thø sinh ë nh÷ng møc ®é tho¸i ho¸ kh¸c
nhau. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ý thøc t¸c ®éng bÊt hîp lý cña con ng−êi nh− ®èt
n−¬ng lµm rÉy, khai th¸c l¹m dông qu¸ møc cho phÐp hay nãi ®óng h¬n lµ sù ®ãi
nghÌo vµ thiÕu hiÓu biÕt cña ng−êi d©n. Theo sè liÖu thèng kª th× ®é che phñ n¨m
1943 lµ 43%vµ do bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ vµo nh÷ng n¨m 1980 ®Õn n¨m 1990 ®é che
Rừng là tài nguyên quý giá của quốc gia, là lá phổi xanh của nhân . loại. rừng không những là tài nguyên có khả năng tự tái tạo và phục hồi mà rừng . còn có ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement