Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hangnga3138768
#742267 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá tính đa dạng về thực vật ở vùng Tây Nam khu bảo tồn Hữu Liên


2
Nh−ng thËt trí trªu thay khi mét kho¶n tiÒn lín l¹i ®−îc ®Çu t− vµo viÖc
nghiªn cøu chÕ t¹o vµ s¶n xuÊt vò khÝ, qu©n sù ®Ó tranh giµnh quyÒn lùc trªn thÕ
giíi, trong khi ®ã viÖc ®Çu t− vµo ®µo t¹o, nghiªn cøu vµ b¶o tån ®a d¹ng sinh
häc l¹i lµ mét con sè Ýt ái. VËy nh÷ng cç xe t¨ng, tµu ngÇm, m¸y bay... hiÖn ®¹i,
tiªn tiÕn chi phÝ hÕt nhiÒu tû ®« la sÏ ®Ó lµm g× khi sù sèng trªn tr¸i ®Êt nµy
kh«ng cßn n÷a.
ChÝnh v× thÊy ®−îc tÇm quan träng to lín ®ã mµ c¸c Quèc gia ®· ký c«ng
−íc quèc tÕ vÒ vÊn ®Ò b¶o tån ®a d¹ng sinh häc ®−îc th«ng qua héi nghÞ th−îng
®Ønh ë Rio de Janeiro (Braxin, 1992). Theo c«ng −íc nµy th× b¶o tån sinh häc lµ
c¸i mèc ®¸nh dÊu sù cam kÕt cña c¸c Quèc gia trªn thÕ giíi vÒ nguån tµi
nguyªn sinh vËt vµ nguån lîi thu ®−îc ph¶i ®−îc ph©n chia c«ng b»ng.
ViÖt Nam lµ mét Quèc gia thùc hiÖn c«ng −íc ®ã b»ng sù ra ®êi cña 17
V−ên Quèc gia vµ gÇn 100 khu B¶o tån Thiªn nhiªn.
VÒ cÊu tróc ®Þa chÊt ViÖt Nam n»m trong khèi Indonªxia cña tr¸i ®Êt, bÒn
v÷ng tõ mÊy tr¨m triÖu n¨m nay, kh«ng bÞ b¨ng hµ che phñ. Do ®ã, hÖ thùc vËt
ViÖt Nam cã nhiÒu loµi ®−îc thõa nhËn lµ cã nguån gèc t¹i chç. §ång thêi ViÖt
Nam còng lµ n¬i tiÕp gi¸p cña ba luång giao l−u thùc vËt: luång thø nhÊt tõ phÝa
Nam ®i lªn gäi lµ nh©n tè Malaixia - In®«nªxia, trong ®ã tiªu biÓu lµ hä
Dipterocarpaceae cã trung t©m ph¸t sinh lµ Borneo; luång thø hai tõ phÝa T©y
sang gäi lµ nh©n tè Ên §é - MiÕn §iÖn, gåm c¸c loµi ®Æc tr−ng cho vïng khÝ
hËu kh« h¹n; luång thø ba tõ T©y B¾c xuèng chñ yÕu lµ c¸c loµi thuéc vÜ ®é «n
®íi cña vïng Nam Trung Quèc (Lª TrÇn: nh÷ng loµi thùc vËt cã Ých ë ViÖt
Nam, 1999).
Do vËy hÖ thùc vËt cña chóng ta rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ thµnh phÇn
loµi; nhiÒu nhµ khoa häc ®· dù ®o¸n ë n−íc ta cã kho¶ng 15000 loµi thùc vËt
bËc cao cã m¹ch: chØ tÝnh riªng 3 tËp C©y cá ViÖt Nam cña Ph¹m Hoµng Hé
Ngày nay trên thế giới tỷ lệ sinh ra của nhân loại lớn hơn tử vong, đặc . biệt là các n- ớc nghèo và đang phát triển. Ngôi nhà chung của thế giới đã quá . tải d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement