Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yumibe90_noitophu
#742251 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin e - selenium đến màu sắc và khả năng giữ nước của quầy thịt heo

LÔØI CAÛM TAÏ
• Em xin chaân thaønh bieát ôn
- BAN GIAÙM HIEÄU TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
- BAN CHUÛ NHIEÄM KHOA CHAÊN NUOÂI THUÙ Y
- Toaøn theå QUYÙ THAÀY COÂ tröôøng ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
Ñaõ truyeàn ñaït nhieàu kieán thöùc cho chuùng em trong suoát quaù trình hoïc taäp taïi
tröôøng, nhaát laø thaày DÖÔNG DUY ÑOÀNG vôùi söï taän tuïy Thaày ñaõ taän tình giuùp
ñôõ vaø höôùng daãn em hoaøn thaønh luaän vaên toát nghieäp naøy.
• Em xin chaân thaønh caûm ôn ban giaùm ñoác traïi chaên nuoâi heo PIGFARM TRÍ
COÂNG, cuøng toaøn theå caùc Anh Chò trong traïi chaên nuoâi ñaõ taïo moïi ñieàu kieän
thuaän lôïi cho em trong suoát thôøi gian thöïc taäp taïi traïi.
• Caûm ôn taát caû caùc baïn trong lôùp thuù y 16 ñaõ giuùp ñôõ vaø ñoäng vieân toâi trong suoát
quaù trình hoïc taäp.
Moät laàn nöõa em xin ghi nhaän nôi ñaây loøng bieát ôn saâu saéc vôùi taát caû nhöõng
coâng ôn cuûa quyù THAÀY COÂ tröôøng ñaïi hoïc Noâng Laâm TP.Hoà Chí Minh vaø ban
giaùm ñoác cuøng toaøn theå caùc Anh Chò trong traïi chaên nuoâi heo PIGFARM TRÍ
COÂNG.

thí nghiệm được thực hiện từ ngày 5/6/2004 đến 5/7/2004 tại trại chăn nuôi . heo pigfarm trí công. tiến hành trên 175 heo thịt ở 105 và 120 ngày tuổi, . chia là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement