Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tddmkt90
#742246 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm magie trên heo thịt một tuần trước khi xuất chuồng
Download» Agriviet.com

2

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TPHCM
KHOA CHAÊN NUOÂI THUÙ Y


LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP


KHAÛO SAÙT AÛNH HÖÔÛNG VIEÄC BOÅ SUNG CHEÁ PHAÅM MAGIE TREÂN HEO THÒT
MOÄT TUAÀN TRÖÔÙC KHI XUAÁT CHUOÀNG
Giaùo vieân höôùng daãn: TS. DÖÔNG DUY ÑOÀNG
Sinh vieân thöïc hieän: Hoaøng Vaên Duõng


- 2004 -
song song với sự vươn lên của nền kinh tế đất nước, thì ngành chăn nuôi heo đang . ngày càng phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ưng những sản phẩm tốt nhất cho người t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement