Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoclx_love_boysh_118
#742244 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá sinh trưởng loài cây keo lai (acacia mangium x acacia auricu liformis), keo tai tượng (acacia mangium) trồng thuần loài tại lâm trường


2
§Æt vÊn ®Ò

HiÖn nay nhµ n−íc ®· h¹n chÕ më cöa rõng tù nhiÖn, nhiÒu tØnh ph¶i ®ãng
cöa rõng trong thêi gian dµi vµ chuyÓn h−íng chÝnh sang kinh doanh rõng trång, c¸c
tØnh, c¸c doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh chØ cã ®Èy nhanh tèc ®é trång rõng kinh tÕ vÒ khèi
l−îng vµ chÊt l−îng míi ®¸p øng ®−îc nhu cÇu l©m s¶n hµng ho¸ cho x· héi mµ
tr−íc hÕt lµ cung cÊp ®ñ nguyªn liÖu cho c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c nhµ m¸y lín... V×
vËy rõng trång nguyªn liÖu c«ng nghiÖp chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ
nãi chung vµ ®Æc biÖt quan träng trong kinh doanh L©m nghiÖp nãi riªng. Song mÆc
dï c«ng t¸c trång rõng ngµy cµng ®−îc ®Èy m¹nh nh−ng chÊt l−îng cßn thÊp, do
gièng ch−a ®−îc c¶i thiÖn, biÖn ph¸p kü thuËt l©m sinh ch−a ®ång bé , chän loµi c©y
trång ch−a phï hîp víi khÝ hËu vµ ®Êt n¬i trång rõng, suÊt ®Çu t− thÊp .... T¨ng
tr−ëng rõng trång b¹ch ®µn ®¹t 7-8 m3/ha/n¨m, mì tõ 10 - 11 m3 /ha/n¨m, th«ng
m· vÜ 6 - 8 m3/ha/n¨m, ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng
nghiÖp [ 5 ].
C«ng ty L©m n«ng nghiÖp §«ng B¾c lµ ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty l©m nghiÖp
ViÖt Nam, ®−îc Nhµ n−íc giao nhiÖm vô trång rõng nguyªn liÖu gç trô má, hµng
n¨m cung cÊp cho ngµnh than tõ 55.000 - 60.000 m
3
gç trô má vµ tiÕn tíi 80.000 -
90.000 m
3
vµo n¨m 2005. TÝnh trung b×nh mçi n¨m C«ng ty ph¶i trång 1400 ha rõng
[ 4 ]. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i trång rõng th©m canh nh÷ng loµi c©y trång phï hîp víi
®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ cho n¨ng suÊt cao, chu kú kinh doanh ng¾n míi cã thÓ hoµn
thµnh nhiÖm vô ®−îc giao.
C«ng ty ®· trång hai loµi keo, keo tai t−îng b»ng c©y con thùc sinh ®−îc trång
hçn giao tõ n¨m 1993 vµ ®−îc trång thuÇn loµi tõ n¨m 1999, keo lai dßng BV10
®−îc trång b»ng c©y hom, thuÇn loµi tõ n¨m 1999, ®Õn nay rõng trång ®· ®−îc 5
tuæi. Song hai loµi nµy t¹i c«ng ty vÉn ch−a ®−îc ®¸nh gi¸ sinh tr−ëng, chÊt l−îng,
s¶n l−îng rõng trång ®Ó lµm c¬ së chän loµi c©y trång cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt
cho c¸c l©m tr−êng trùc thuéc.

Công ty lâm nông nghiệp đô ng bắc là đơn vị thuộc tổng công ty lâm nghiệp việt nam, đ-ợc nhà nước giao nhiệm vụ trồng rừng nguyên liệu gỗ trụ mỏ, hàng . năm cun
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement