Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By at1_007
#738288 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số đến quá trình làm sạch và phân loại cà phê quả tươi theo phương


2

Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan c¸c sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong luËn v¨n nµy
lµ hoµn toµn trung thùc. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®Òu do b¶n th©n t«i tù t×m tßi.
Mäi sù gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn luËn v¨n nµy t«i ®Òu c¶m ¬n. C¸c
th«ng tin trÝch dÉn trong luËn v¨n ®· ®−îc chØ râ nguån gèc xuÊt xø.Ng−êi cam ®oan


Bïi V¨n T©n

Hiện nay, mặt hàng sản phẩm cà ph ê Việt Nam đã có mặt ở trên 60 n - ớc . trên toàn thế giới. Tuy vậy, ngành sản xuất cà phê n- ớc ta còn gặp nhiều vấn . đề lớn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement