Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Daryl
#736194 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang sản xuất nông thuỷ sản khác ở xã Phương Tú – Ứng Hoà - Hà Tây
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa N«ng nghiÖp & PTNT
Sinh viªn: Ng« Quang H­ng - Líp N«ng nghiÖp 40B
3.§èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
3.1 §èi t­îng nghiªn cøu
- §èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ vÊn ®Ò chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y
trång trªn ®Êt trång lóa sang s¶n xuÊt n«ng thuû s¶n kh¸c.
§Ò tµi ®øng trªn gãc ®é cña vÊn ®Ò kinh tÕ ®Ó nghiªn cøu nh÷ng vÊn
®Ò cã tÝnh lý luËn vµ thùc tiÔn chuyÓn ®æi ®Êt lóa sang s¶n xuÊt n«ng thuû
s¶ng kh¸c vµ ¶nh h­ëng cña nã trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo
c¬ chÕ thØ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc.
3.2 Ph¹m vi nghiªn cøu
- Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu vÊn ®Ò cña mét x· gåm
6 th«n thuéc x· Ph­¬ng Tó - øng Hoµ - Hµ T©y.
Thêi gian nghiªn cøu tõ 1995 ®Õn 2000.
3.3 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó nghiªn cøu ®Ò tµi em dùa vµo c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña
thÇy c« bao gåm:
3.3.1 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu duy vËt biÖn chøng :
­ §©y lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu c¸c hiÖn t­îng trªn tr¹ng th¸i
®éng vµ cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. Nã cho phÐp ph©n tÝch
vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu tõ ®ã cho
ta biÕt ®­îc nh÷ng quan ®iÓn nh÷ng lÝ thuyÕt chung vÒ vÊn ®Ò
nghiªn cøu.
3.3.2 Ph­¬ng ph¸p duy vËt lÞch sö
- Ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn nh÷ng ph¹m trï khoa häc vÒ s¶n xuÊt vËt
chÊt vµ quy luËt kh¸ch quan ®Ó nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ vËn ®éng
cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt.
3.3.3 Ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh tÕ
- §©y lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu kinh tÕ th«ng th­êng gióp cho viÖc
®iÒu tra, tæng hîp ph©n tÝch thèng kª c¸c tµi liÖu vÒ thùc tr¹ng sö dông ®Êt
n«ng nghiÖp.
3.3.4 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp
- §©y lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi mét c¸ch
x¸c thùc th«ng qua ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu tæng hîp ®­îc tõ ®ã cho ta
nh÷ng kÕt luËn, nhËn xÐt tõ nh÷ng bµi häc thùc tiÔn.
Phương Tú là một xã thuộc huyện Ứng Hoà - Hà Tây cách thủ đô 20km. Phương Tú gồm 6 thôn : Hậu Xá, Dương Khê, Nguyên Xá, Đông Phú, Phí Trạch, Ngọc Đông. Từ khi t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement