Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cuongtribal
#734196 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những biện pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lª V¨n §ang
Líp: KTNN 40B
KTNN & PTNT
2
KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi em ®· ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy
gi¸oh­íng dÉn TS.
trÇn quèc kh¸nh
, c¬ quan thùc t¹p huyÖn
thanh tr×

,trung t©m t­ liÖu th«ng tin th­ viÖn
®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
.Em xin
ch©n thµnh c¶m ¬n
V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái thiÕu
sãt .em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o bæ sung ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn
h¬n
Thanh trì là huyện ngoại thành Hà Nội, diện tích tự nhiên khoảng 102,71 Km2 , là vùng đồng bằng trũng do phù sa của sông Hồng bồi đắp, hàng năm diện tích gieo t
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online