Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By a2pro_pm
#734129 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 - 2010
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
NguyÔn V¨n Chinh
Líp : KTBT - 40
Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, vÒ quy
ho¹ch n«ng nghiÖp vµ quy ho¹ch vïng chuyªn canh.
Ch­¬ng II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng quy ho¹ch ph¸t triÓn c©y b«ng trªn c¶
n­íc.
Ch­¬ng III: Quy ho¹ch vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng
chuyªn canh c©y b«ng trong giai ®o¹n 2002- 2010.
Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh Chuyªn ®Ò t«i lu«n nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña
thÇy c«, quý c¬ quan n¬i t«i thùc tËp vµ b¹n bÌ. §Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o NguyÔn TiÕn Dòng ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
V× thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ,
em mong nhËn ®­îc sù th«ng c¶m vµ ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó em hiÓu râ vÊn ®Ò h¬n
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ch­¬ng I
Lý luËn chung vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x·
héi,vÒ quy ho¹ch n«ng nghiÖp vµ quy ho¹ch vïng
chuyªn canh
I. Kh¸i niÖm, ®èi t­îng vµ vÞ trÝ cña quy ho¹ch
1. C¸c kh¸i niÖm liªn quan
1.1. Kh¸i niÖm quy ho¹ch, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
Quy ho¹ch lµ sù thÓ hiÖn viÖc bè trÝ chiÕn l­îc vÒ mÆt thêi gian, kh«ng
gian l·nh thæ, nã x©y dùng khung vÜ m« vÒ tæ chøc kh«ng gian ®Ó chñ ®éng h­íng tíi môc tiªu chiÕn l­îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së thùc tÕ nguån lùc cho phÐp
Quy ho¹ch kinh tÕ x· héi lµ mét luËn chøng khoa häc vÒ sù bè trÝ
kh«ng gian c¸c ho¹ch ®éng kinh tÕ x· héi sÏ diÔn ra trong t­¬ng lai cña
Để phát triển ngành nông nghiệp có hiệu quả thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu các loại cây trồng là một khâu rất q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement