Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kazenka
#734084 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương hướng cơ bản chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2010
2
vµ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp trong m«i tr­êng tù do th­¬ng m¹i, mµ trªn thùc tÕ ViÖt Nam ch­a cã mÊy lîi thÕ, nhiÒu mÆt cßn yÕu kÐm: vÒ chÊt l­îng, c¬ cÊu s¶n phÈm kh«ng phï hîp víi thÞ tr­êng thÕ giíi￿... kinh nghiÖm vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ n«ng nghiÖp cßn thÊp. Lao ®éng trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n d­ thõa nhiÒu, thu nhËp thÊp, søc Ðp vÒ d©n sè, viÖc lµm ®ang trë nªn nh÷ng vÊn ®Ò lín cã tÝnh bøc xóc cña x· héi.
Víi 80% d©n sè sèng trong khu vùc n«ng nghiÖp vµ trªn 70% lao ®éng
x· héi ®ang ho¹t ®éng vµ sinh sèng dùa vµotrong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng -– l©m -– nghiÖp. Nªn vÊn ®Ò ph¸ty huy c¸c lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, kh«ng chØ lµ yªu cÇu ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, mµ cßn lµ vÊn ®Òn cã tÝnh chiÕn l­îc, nh»m gi¶i quyÕt cã tÝnh tæng thÓ vÒ c¸c quan hÖ kinh tÕ -– x· héi￿... trong n«ng th«n vµ n«ng nghiÖp
TiÕp tôc ®æi míi c¬ cÊu n«ng nghiÖp vµ thÓ chÕ, chÝnh s¸ch, nh»m n©ng
cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ hµng ho¸ n«ng nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng thÕ giíi lµ néi dung cã tÝnh c¬ b¶n ®Ó ViÖt Nam héi nhËp mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. Do vËy, xuÊt
ph¸t tõ nh÷ng thùc tiÔn kh¸ch quan trªn, em xin nghiªn cøu ®Ò tµi: "

Ph­¬ng
h­íng c¬ b¶n chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-
2010".

§©y lµ mét ®Ò tµi cã néi dung phong phó vµ phøc t¹p nh­ng trong ®iÒu
kiÖn h¹n chÕ vÒ thêi gian thùc tËp còng nh­ giíi h¹n vÒ l­îng kiÕn thøc, kinh nghiÖm thùc tÕ nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« cïng c¸c c«, c¸c b¸c ë Bé KÕ ho¹ch- §Çu t­ - KÕ ho¹ch ®Ó ®Ò tµi ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸oT.S Ph¹m Ngäc Linh–
Bé m«n Kinh tÕ ph¸t triÓn- Khoa KÕ ho¹ch & Ph¸t triÓn cïng toµn thÓ c¸n bé vô Tæng hîp kinh tÕ quèc d©n- Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ ®· tËn t×nh chØ b¶o h­íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn: Hoµng Minh Tó
nông nghiệp Việt Nam cũng đang phải đối mặt trước những thách thức lớn về sự cạnh tranh trong sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp trong môi trường tự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement