Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyendinhhuyhung
#733725 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Vĩnh Bảo_ Hải Phòng
Báo cáo thực tập tổng hợp
Trần Thị Huyền
Lớp: Nông nghiệp 46B
2
PHẦN I: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC
CỦA PHÒNG NÔNG NGHIỆP THUỘC UBND CẤP HUYỆN.
Căn cư cac Quyêt đinh: sô 38/2005/QDD-UB ngay 06/5/2005, sô
109/2004/QD-UB ngay 06/7/2004, sô 106/2003/QD-UB ngay 09/10/2003, sô
68/2005/QD-UB ngay 10/6/2005 cua UBND tinh, vê viêc ban hanh qui đinh
chưc năng, nhiêm vu,quyên han, tô chưc bô may cua Sơ Nông nghiêp va phat
triên nông thôn, Sơ Công nghiêp, Sơ Khoa hoc va Công nghê, Sơ Thương mai
va Du lich tinh:
Đê bao đam cho Phong Nông nghiệp thuôc UBND huyên, thi xa,( sau
đây gôi chung la UBND câp huyên) co căn cư triên khai, tô chưc thưc hiên
chưc năng, nhiêm vu, quyên han, xây dưng tô chưc bô may theo qui đinh cua
phap luât, phu hơp vơi đăc điêm cu thê cua đia phương, hoat đông co hiêu
lưc, hiêu qua cao, liên nganh: Sơ Nôi vu- Sơ Nông nghiêp va Phat triên nông
thôn- Sơ Công nghiêp- Sơ Khoa hoc va Công nghê- Sơ Thương mai va Du
lich hương dân vê chưc năng, nhiêm vu, quyên hạn, tô chưc cua Phong Nông
nghiệp, thuôc UBND câp huyên như sau:
I- Vi tri, chưc năng:
Phong kinh tê la cơ quan chuyên môn thuôc UBND câp huyên, tham
mưu, giup UBND câp huyên thưc hiên chưc năng quan ly nha nươc vê nông
nghiêp-phat triên nông thôn, khoa hoc- công nghê, công nghiêp- tiêu thu công
nghiêp, thương mai va du lich.
Phong Kinh tê chiu sư chi đao, quan ly trưc tiêp vê tô chưc, biên chê va
công tac cau UBND câp huyên; đông thơi chiu sư chi đao, hương dân, kiêm
tra vê chuyên môn, nghiêp vu cua Sơ Nông nghiêp va Phat triên nông thôn,
Sơ Công nghiêp, Sơ Khoa hoc va Công nghê, SƠ Thương mai va Du lich.
Sản xuất nông nghiệp năm 2007, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, gặp không ít khó khăn về thưòi tiết, sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh cúm gia cầm, bệnh LMLM
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement