Chia sẻ đồ án, luận văn y khoa miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013549 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương 1. TỔNG QUAN...................................................................................3
1.1. Đấu thầu thuốc tại Việt Nam................................................................3
1.1.1. Quy định hoạt động đấu thầu qua các giai đoạn ............................3
1.1.2. Một số yếu tố liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu
thuốc ……………………………………………………………………7
1.2. Hiệp định TPP ......................................................................................8
1.2.1. Định nghĩa, mục tiêu ......................................................................8
1.2.1.1. Định nghĩa ...............................................................................8
1.2.1.2. Mục tiêu...................................................................................9
1.2.2. Nguyên tắc và nội dung..................................................................9
1.2.2.1. Nguyên tắc...............................................................................9
1.2.2.2. Một số quy định trong TPP có liên quan đến dược phẩm.......9
1.2.2.3. Chương 15 “Mua sắm Chính phủ”........................................13
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................14
2.1. Đối tượng nghiên cứu.........................................................................15
2.2. Tiến hành nghiên cứu.........................................................................15
2.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................16
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................................18
3.1. Tổng quan một số thay đổi trong quy định về đấu thầu thuốc tại Việt
Nam giai đoạn 2012-2015.....................................................................................18
3.1.1. So sánh Luật đấu thầu số 43/2013 và Luật đấu thầu số 61/2005 .18
3.1.1.1. Quy định chung về mua sắm tập trung..................................18
3.1.1.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc ........................19
3.1.1.3. cách lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc....................22
3.1.1.4. Chính sách ưu tiên dành cho nhà thầu trong nước................23
3.1.1.5. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ....................................24
3.1.1.6. Việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu qua mạng ......................26
3.1.2. Tìm hiểu thay đổi của Thông tư số 36 so với Thông tư số 01 .....27
3.1.2.1. Về phân chia gói thầu............................................................27
3.1.2.2. Về giá gói thầu.......................................................................29
3.1.2.3. Về xét duyệt trúng thầu .........................................................30
3.1.2.4. Một số vấn đề còn tồn tại ......................................................31
3.1.3. So sánh giữa các Thông tư “Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua
thuốc trong các cơ sở y tế”................................................................................33
3.2. Tìm hiểu một số điều khoản trong chương 15 “Mua sắm Chính phủ”
của Hiệp định TPP có liên quan đến lĩnh vực dược..............................................36
3.2.1. Phạm vi điều chỉnh .......................................................................36
3.2.2. Những nguyên tắc chung..............................................................37
3.2.3. Các phương pháp mua sắm ..........................................................37
3.2.4. Quy định riêng đối với dược phẩm trong bản chào mở cửa thị
trường …………………………………………………………………..38
3.2.5. Dự kiến tác động đến hoạt động đấu thầu thuốc ..........................43
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................45
4.1. Một số thay đổi trong quy định hoạt động đấu thầu thuốc giai đoạn
2012-2015. ....................................................................................................45
4.2. Tìm hiểu một số điều khoản trong Chương “Mua sắm Chính phủ” của
Hiệp định TPP. ......................................................................................................46
4.3. Một số kiến nghị.................................................................................46
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Mua sắm Chính phủ (MSCP) là một trong những lĩnh vực nhạy cảm trong thương
mại quốc tế. Trong khuôn khổ Hiệp định TPP, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình
Dương TPP (Trans-Pacific Partnership), việc tuân thủ các điều khoản liên quan đến
vấn đề MSCP là bắt buộc đối với tất cả các bên tham gia nhằm sử dụng thị trường
MSCP để kích thích thương mại quốc tế phát triển với tốc độ nhanh chóng và bình
đẳng hơn.
“Mua sắm Chính phủ”, hay còn gọi là mua sắm công, ở Việt Nam ít người nghe
đến khái niệm này. Trước đây, khi xây dựng Luật Đấu thầu, trong kì họp quốc hội khóa
11, kì họp 29/5/2005, khi biểu quyết một trong những cái tên cho bộ luật này, thì đa số
đại biểu đã chọn chữ “Đấu Thầu” do thói quen. Thực chất Luật đấu thầu là để chỉ luật
chi tiêu mua sắm công, để phục vụ việc mua sắm của Chính phủ [34].
Những năm qua, Việt Nam đang từng bước xây dựng hành lang pháp lí cho hoạt
động mua sắm công đối với hàng hóa đặc biệt là dược phẩm. Điều đó được thể hiện
qua hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn việc thực hiện công tác đấu thầu nói chung
và đấu thầu mua sắm thuốc nói riêng. Tùy thuộc vào yêu cầu quản lí của Nhà nước
trong từng giai đoạn, các văn bản hướng dẫn tổ chức đấu thầu mua thuốc liên tục có
những thay đổi, văn bản sau khắc phục nhược điểm của văn bản trước nhưng lại làm
phát sinh những bất cập mới; gần đây nhất là Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu
lực từ 01/7/2014) trong đó đã có một chương quy định riêng về đấu thầu mua thuốc.
Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP, các ràng buộc và mở cửa sẽ mang lại
những cơ hội mới không chỉ cho Chính phủ mà đối với cả các doanh nghiệp đấu thầu,
song cũng chứa đựng rất nhiều thách thức đòi hỏi các văn bản Luật, Nghị định, Thông
tư không ngừng hoàn thiện, hướng hoạt động đấu thầu thuốc ngày càng trở nên minh
bạch, hiệu quả hơn, đảm bảo cung ứng đủ thuốc với giá cả hợp lí, đáp ứng nhu cầu
phòng chữa bệnh của nhân dân.
Với mong muốn hệ thống hóa các thay đổi trong quy định về đấu thầu thuốc
trong những năm gần đây đồng thời hiểu thêm về quy định mua sắm công trong Hiệp
định TPP cùng những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam khi kí kết tham gia; đề tài:
“Tổng quan một số thay đổi quy định về đấu thầu thuốc tại Việt Nam giai đoạn
2012 - 2015 và tìm hiểu một số điều khoản có liên quan trong Hiệp định TPP”
được thực hiện nhằm 2 mục tiêu:
1. Tổng quan một số thay đổi trong quy định về đấu thầu thuốc tại Việt Nam giai
đoạn từ năm 2012 đến năm 2015.
2. Tìm hiểu một số điều khoản trong chương “Mua sắm Chính phủ” của Hiệp định
TPP có liên quan đến lĩnh vực dược.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement