Chia sẻ đồ án, luận văn y khoa miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011233 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LÒI NÓI ĐẦU
Quyển giáo trình “Sinh lý lioạt dộng thần kinh cấp cạo " được biên
S(>ụn tlìeo hệ thông “Các bùi giáng vê hoạt dộnq của các bán cầu dại
não " cùa Ị. p. Pavlov ciinq nliư các cliuỵên dề vé sinh lý hoạt dộng thần
kinli của Iiliiêii tác giá khúc và Iihững thànli tint đạt dược trong thời gian
ỉịứn đáy vé lĩnh vực này.
Giáo trìnli gồm những nội (lung sau:
- NIuĩhị> vấn đê chung (các khái niệm và sự phát triển của ngành
sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao).
- Đôi tượng, nhiệm vụ và cúc phương pháp nghiên t int hoạt dộng
thán lánh cấp cao.
- Cơ cliê hình thành phản xạ có diều kiện.
- Các C/IICÍ trình ức cliê trong lioạt động thần kinh cấp cao.
- Hoạt dộng phán tích và tổng hợp trong não bộ.
- Hệ thống cliức năng.
- Đặc diêm hoạt động them kinli cấp cao à người.
- Các loại hình thản kinh.
- Ảnh hưởng của các yếu tó tứ môi trường bên ngoài vù bẽn trong cơ
thê lên hoạt dộng thần kinh cấp cao.
- C ơ sớ sinh lý của cảm xúc, lập tính, chứ V. học tập và trí nhớ.
Công việc niỊhiẽn cứu chức năng của hệ thán kinh nói chung và chức
năhiị cao cấp của hệ thẩn kinh trung ươnii nói riêng dã, dang và sẽ còn
liếp tục lâu dài, nên việc biên soạn nhữnẹ tài liệu Hên quan với lĩnh vực
này, chắc chắn phoi là côiiịỊ việc thường xuyên.
Diêu chúng tui muốn nói thêm rằng đây là giáo trìnli thuộc loại
chuyên (lé sâu, đ ể có thê’ tiếp thu tốt những nội dung trong giáo trình này
học viên cẩn được tranq bị trước những kiên thức chuyên ngành sinh lý
học nói chung và sinli /v hệ thần kinh, hệ nội tiết nói riêng.
Hy vọng quyển giáo trình này sẽ có ích cho việc học tập, nghiên cứu
của các sinh viên và học viên thuộc các ngành và chuyển ngành Sinli Itọc,
Sinh lý học, Tâm lý học, Triết học... - những người cán được trang bị kiến
thức về chức năng cao cấp của hệ thần kinh trung ương và đặc biệt là của
vỏ các bán cầu đại não.

Chương I
NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG
1.1. KHÁI NIỆM VÀ Sự PHÁT TRIEN SINH LÝ HOẠT ĐỘNG
THA'J KINH CẤP CAO
1.1.1. Khái niệm vé sinh lý hục và sinh lý hoạt đọng thần kinh
cáịp cao
Sinh lý học còn gọi là sinh lý chung là khoa học chuyên nghiên cứu
c hức năng cơ bản của tát cá các sinh vật. nghiên cứu các quv luật chuyển
hoíá 'ật chất và năng lượng, nghiên cứu bán chất và sự tiến hoá của các
(lạng kích thích, nghiên cứu mối liên quan giữa cơ thể với môi trường
sôrigxung quanh và các biếu hiện khác nhau của sự sống.
Sinh lý học c h u n g gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có sinh
lý lhcc từng phần của cơ thế, sinh lý học so sánh, sinh lý học tiến hoá và
sin.h hái, sinh lý học người, sinh lý học y học, sinh lý học nội tiết, sinh lý
h ọ c sinh dục và sinh sản. sinh lý dinh dưỡng, sinh lý lao động và thể dục
ihế tầao, sinh lý lặn, sinh lý hàng không và vũ trụ, sinh lý các cơ quan
phiântích, sinh lý các động vật chân nuôi, sinh lý bệnh học v.v...
Trong sinh lý chung và sinh iý học từng phần của hệ thần kinh trung
líơingcó sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao.
Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao là ngành khoa học rất trẻ
so VÃ sinh lý học chung, nó trớ thành môn khoa học chí khoảng 100
n ă m nay, kê từ khi I. p. Pavlov bắt đầu nghiên cứu chức năng của hệ
thầin kinh. N hững thành tựu cùa I. p. Pavlov và trường phái của ông
troínị lĩnh vực sinh lv và bệnh lý hoạt động thần kinh cấp cao được
Pavlov trình bày (rong hai tập “Các bài giảng về hoạt đ ộng của các bán
cầm cại n ã o ” và “ Kinh nghiệm 20 năm nghiên cứu hoạt động thần kinh
cấp) cao củ a đ ộ n g vật”.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By quaihenlle500
#1011239 Thank bạn nhiều nhé, mà sau mình không in được vậy, bạn cho mình password in được không?
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011242 bản quyền của nhà xuất bản chắc họ không cho in, bạn đọc tham khảo thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement