Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1041177 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU

47

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 47
2.Tình hình nghiên cứu

48

3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
4. Phạm vi nghiên cứu

48

49

5. Phƣơng pháp nghiên cứu

49

6. Kết cấu của đề tài 49
PHẦN NỘI DUNG 50
CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
VÀ PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 50
1.1.1. Khái niệm về kỷ luật lao động

50

1.1.2.Vai trò của kỷ luật lao động

50


1.2.Lý luận pháp luật về kỷ luật lao động

50

1.2.1.Khái niệm pháp luật về kỷ luật lao động 50
1.2.2.Nội dung pháp luật về kỷ luật lao động 51
1.2.3. Các yếu tố tác động đến pháp luật về kỷ luật lao động

52

CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC
HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Ở TỈNH NGHỆ AN 53
2.1. Thực trạng quy định về kỷ luật lao động 53
2.1.1.Quy định pháp luật về kỷ luật lao động 53
2.1.1.1.Quy định về nội quy lao động

53

2.1.1.2.Quy định về hình thức xử lý kỷ luật lao động 53
2.1.1.3.Quy định về thủ tục xử lý kỷ luật lao động

54

2.1.2. Đánh giá thực trạng pháp luật về kỷ luật lao động

55

2.1.2.1.Những kết quả đạt đƣợc 55
2.1.2.2.Những hạn chế tồn tại

56

2.2. Thực tiễn thi hành kỷ luật lao động ở tỉnh Nghệ An.

56

2.2.1.Tình hình các doanh nghiệp hoạt động tại Tỉnh Nghệ An

56

2.2.2.Thực trạng thực hiện kỷ luật lao động trong các doanh nghiệp tại tỉnh
Nghệ An
58
2.2.2.1.Những kết quả đạt đƣợc 58
2.2.2.2. Những hạn chế tồn tại

59

2.2.2.3.Nguyên nhân của những tồn tại 59


CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP
LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP
LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
61
3.1.Sự cần thiết của việc hoàn thiện

61

3.1.1.Hoàn thiện pháp luật nhằm khắc phục những hạn chế bất cập của quy
định pháp luật về kỷ luật lao động
61
3.1.2.Hoàn thiện pháp luật về kỷ luật lao động nhằm bảo đảm phù hợp với các
công ƣớc quốc tế 61
3.2.Các yêu cầu của việc hoàn thiện

61

3.3.Giải pháp hoàn thiện pháp luật về kỷ luật lao động

62

3.4.Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về kỷ luật lao động tại
Nghệ An. 62
3.4.1 Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nƣớc về lao động tại tỉnh
Nghệ An 62
3.4.2 Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong quá trình tham gia vào
quan hệ lao động nói chung và xây dựng nội quy lao động, xử lý kỷ luật ngƣời lao
động nói riêng
63
3.4.3 Thƣờng xuyên tổ chức đối thoại giữa ngƣời sử dụng lao động với ngƣời
lao động trong doanh nghiệp 64
3.4.4 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến, hƣớng dẫn thực hiện pháp
luật về kỷ luật lao động 65
3.4.5 Tăng cƣờng công tác thanh tra trong lĩnh vực lao động nói chung và kỷ
luật lao động nói riêng 65
PHẦN KẾT LUẬN

67


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong xu thế đang trên đà phát triển kinh tế nhƣ ở nƣớc ta hiện nay, lao động
và quan hệ lao động đóng vai trò rất quan trọng. Lao động là sự tiêu dùng sức lao
động trong hiện thực. Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con ngƣời
nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội. Lao động
là hoạt động đặc trƣng nhất, là hoạt động sáng tạo của con ngƣời.
Kỷ luật lao động có thể coi là một yếu tổ không thể thiếu đƣợc trong mọi quá
trình tổ chức lao động. Mỗi một quan hệ lao động khác nhau, mỗi giai đoạn lịch sử
khác nhau thì cách thức duy trì và tổ chức kỷ luật lao động khác nhau. Vấn đề kỷ
luật lao động ngày càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi nƣớc ta xuất phát từ một
nƣớc có nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu và tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội,
không qua giai đoạn tƣ bản chủ nghĩa. Do vậy những tàn tích của thái độ kỷ luật
yếu kém, vẫn còn tồn tại trong đại đa số ngƣời lao động. Cùng với đó, là những
quy định của pháp luật lao động vẫn còn mới mẻ, chƣa đƣợc phổ cập rộng rãi và
đẩy đủ cho ngƣời lao động, là một trong những nguyên nhân dẫn đến những tranh
chấp lao động về kỷ luật lao động.
Chúng ta đều thấy rõ: bất kì một hoạt động nào của con ngƣời, hay trên quy
mô nhỏ hơn đó là những hoạt động của một doanh nghiệp, một đơn vị sản xuất đều
có kỉ luật lao động. Kỉ luật lao động là yếu tổ cần thiết để duy trì trật tự trong
doanh nghiệp, để ngƣời lao động làm theo những khía cạnh mà doanh nghiệp đòi
hỏi từ đó nâng cao năng suất lao động và lợi nhuận của công ty.
Trong quá trình thực hiện quan hệ lao động, pháp luật về kỷ luật lao động đã
bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định nhƣ: Việc quy định các căn cứ xác định kỷ
luật lao động, các nguyên tắc áp dụng kỷ luật lao động, các hình thức kỷ luật lao
động, thủ tục xử lý kỷ luật lao động. Những hạn chế này sẽ là rào cản làm ảnh
hƣởng đến quyền lợi của các bên khi tham gia vào quan hệ kỷ luật lao động.
Chính vì lý do đó, tui chọn đề tài: ”Pháp luật về kỷ luật lao động qua thực
tiễn tại các doanh nghiệp ở Tỉnh Nghệ An” nhằm mục đích:
Phản ánh đƣợc thực trạng của vấn đề về kỷ luật lao động, những vƣớng mắc
trong các quy định của pháp luật, cũng nhƣ quá trình chấp hành các quy định đó tại
các tổ chức, doanh nghiệp
Phổ cập đƣợc các quy định của pháp luật về kỷ luật lao động cho ngƣời lao
động và ngƣời sử dụng lao động. Tránh tình trạng nhầm lẫn, sử dụng bừa bãi các
quy định của pháp luật để xử lý các vấn đề về kỷ luật lao động


Nghiên cứu, tìm ra các giải pháp để định hƣớng hoàn thiện các quy định của
pháp luật về kỷ luật lao động. Tạo hành lang pháp lý vững chắc, củng cố trật tự, an


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement