Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015111 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Bài tập lớn môn xây dựng văn bản pháp luật
Văn bản pháp luật là văn bản văn bản do các chủ thể có thẩm quyền ban hành theo những trình tự, thủ tục, hình thức do pháp luật quy định, có nội dung chứa đưng ý chí của nhà nước và truyền tải những thông tin trong hoạt động quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý có hiệu quả.
Vì vậy, để soạn thảo được một văn bản pháp luật hoàn chỉnh cần xác định rõ thẩm quyền, hình thức cũng như nội dung của văn bản. để làm rõ vấn đề trên, trong bài tập lớn học kỳ, em chọn đề bài 1: Giải thích rõ việc lựa chọn chủ thể ban hành, loại văn bản, căn cứ pháp lý và soạn thảo hoàn chỉnh văn bản pháp luật để chủ thể có thảm quyền giải quyết công việc sau: “ Triển các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố hà nội.”
I. Lý giải về thẩm quyền
Thẩm quyền ban hành văn bản là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự đã được pháp luật quy định để xem xét, ban hành ra một văn bản pháp luật nào đó.
Thẩm quyền về nội dung là giới hạn quyên lực của các chủ thể trong quá trình giải quyết công việc do pháp luật quy định. Về thưucj chất, đó là giới hạn của việc sử dụng quyền lựuc nhà nước mà pháp luật thưucj định đã đặt ra đối với từng cơ quan trong bộ máy nhà nước về mỗi loại công việc nhát định.
Thẩm quyền về hình thức là thẩm quyền của các chủ thể trong việc ban hành những hình thức văn bản do pháo luật quy định.
Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.
Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.
Xét về lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, ta thấy theo Điều 96 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thì thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương được xác định như sau: Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tạiđiều 85 :Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, bảo vệ công trình giao thông và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Vấn đề đặt ra là tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà nộiđã đến mức báo động, như vậy thì ủy ban nhân dân thành phố Hà nội có thẩm quyền trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà nội…
II. Lý giải về hình thức.
Nhận thấy, Điều 1, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân,ủy ban nhân dân,thì ủy ban nhân dân có quyền ban hành văn bản quy pham pháp luật.
Xét khoản 2, điều 1, luật ban hành avwn abnr quy phạm pháp luật của HDND< UBND, :”văn abnr quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dan được ban hành dưới hình thức chỉ thị, quyết định.” Do vậy, về mặt hình thức ở đay thì ủy ban nhan dân thành phố hà nội sẽ ban hành chỉ thị để đưa ra các biện pháp về đảm bảo an toàn giao thông trên đại bàn thành phố.
III. Lý giải về nội dung
Về thẩm quyền và hình thức thì ủy ban nhân dân thành phố hà nội sẽ ban hành chỉ thị về triển khai các biện pháp bảo dảm an toàn giao thông trên địa bàn thnahf phố. Từ đây mà về nội dung của chỉ thị sẽ được xác định theo Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phmaj pháp luật của HDND, UBND về nội dung chỉ thị của ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chỉ thị của ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành để quy định biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động, đôn đốc và kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và của Hội đòng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp dưới trong việc thựuc hinej văn abnr của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân cùng cấp và quyết định của mình.
IV. Căn cứ pháp lý
Cơ sở pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật là những văn ban quy phạm pháp luật và những văn bản pháp luật trực tiếp có liên quan.
Về vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trong phần cơ sở pháp lý cần căn cứ vào những văn bản sau:
Luật tổ chức hội đòng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội khóa XI;
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đòng…ngày 3 tháng 12 năm 2004 của quốc hội khóa XI
- Nghị quyết số 88/NQ - CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân để mọi người tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT, trật tự đô thị theo quy định của pháp luật.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement