Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004953 Link tải luận văn miễn phí cho ae

CHƯƠNG 1............................................................................................................................... 4
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƯỠNG CHẾ, CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ
CƯỠNG CHẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.................................................................................. 4
1.1. Lý luận về cưỡng chế, cưỡng chế thi hành án dân sự .................................................4
1.1.1. Lý luận chung về cưỡng chế..................................................................................4
1.1.2. Lý luận chung về cưỡng chế Thi hành án đân sự:.................................................5
1.2 Những vấn đề chung về cưỡng chế quyền sử dụng đất trong công tác thi hành án đân sự
6
1.2.1. Lược sử phát triển của biện pháp cưỡng chế quyền sử dụng đất .............................6
1.2.2. Căn cứ cưỡng chế quyền sử dụng đất.......................................................................7
1.2.3. Trình tự, thủ tục cưỡng chế quyền sử dụng đất......................................................10
1.2.4. Chi phí cưỡng chế...................................................................................................14
1.2. Nguyên tắc cưỡng chế ...................................................................................................16
CHƯƠNG 2............................................................................................................................. 18
TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ KÊ BIÊN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT VÀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ........................................................... 18
2.1. Cưỡng chế kê biên đối với tài sản là quyền sử dụng đất ...............................................18
2.1.1. Nguyên tắc kê biên quyền sử dụng đất...................................................................18
2.1.2. Tổ chức thực hiện kê biên quyền sử dụng đất........................................................20
2.1.3. Xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên. ...............................................................28
2.1.4. Tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên ..............................31
2.2. Bán đấu giá quyền sử dụng đất đã kê biên để bảo đảm thi hành án..........................33
2.2.1. Định giá quyền sử dụng đất đã kê biên ..................................................................33
2.2.2. Trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất ....................................................36
2.2.4. Thời hạn thanh toán tiền mua, giao, địa điểm giao, chi phí bán đấu giá quyền sử
dụng đất ............................................................................................................................39
2.2.5. Thanh toán tiền thu được từ việc kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi
hành án39
2.3.1. khái niệm, đặc điểm của việc cưỡng chế quyền sử dụng đất .................................41
2.3.2. Trình tự, thủ tục thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế chuyển giao quyền sử
dụng đất ............................................................................................................................41
2.3.3. Tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất ..............................................43
CHƯƠNG 3............................................................................................................................. 45
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ .............................................. 45
3.1. Những kết quả đạt được trong công tác cưỡng chế quyền sử dụng đất.........................45
3.2. Những khó nhăn và nguyên nhân khó khăn trong công tác cưỡng chế quyền sử dung
đất 46
3.3. Giải pháp đề xuất.......................................................................................................50
KẾT LUẬN ............................................................................................................................. 53
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thi hành án là một trong những hoạt động quan trọng của Nhà nước, nhằm đưa
các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế. Hoạt
động thi hành án có hiệu quả, một mặt bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả hoạt động
tư pháp của Nhà nước, thể hiện sự tôn trọng của mọi người đối với các phán quyết
nhân danh Nhà nước của Tòa án, mặc khác là công cụ hữu hiệu để khôi phục các
quyền lợi ích của công dân khi bị xâm hại.
Hoạt động thi hành án vừa là hoạt động chuyên môn, vừa thể hiện quyền lực
Nhà nước, theo quy định tại Điều 136 Hiến pháp 1992 quy định: “Các bản án, quyết
định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan Nhà nước, tổ
chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng;
những người và đơn vị hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. Thế nhưng, không
phải mọi công dân, tổ chức vào cũng có ý thức tốt mà tự nguyện thi hành theo bản án,
quyết định của Tòa án, cho nên phải buộc cơ quan thi hành án tổ chức cưỡng chế.
Hiện nay, do sự phát triển của kinh tế xã hội các giao dịch dân sự diễn ra ngày
càng nhiều, bên cạnh đó các tranh chấp về các giao dịch này cũng càng tăng. Dân số
phát triển nên giá đất ngày càng tăng cao, chính vì thế mà các tranh chấp về đất đai
ngày càng có xu hướng nhiều thêm. Bản án, quyết định của Tòa án giải quyết các tranh
chấp này có hiệu lực pháp luật mọi người không phải lúc nào cũng tự nguyện thi hành,
thế là bị cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Một trong những biện pháp cưỡng chế của cơ quan thi hành án trong đó có biện
pháp cưỡng chế quyền sử dụng đất, biện pháp này được áp dụng trong trường hợp
người phải thi hành án không còn tài sản nào khác, Bản án tuyên kê biên, bán đấu giá
quyền sử dụng đất, chuyển giao quyền sử dụng đất. Do quyền sử dụng đất có giá trị
lớn khi áp dụng biện pháp cưỡng chế sẽ làm chấm dứt hoàn toàn các quyền của người
phải thi hành án, trong quá trình tổ chức cưỡng chế quyền sử dụng đất có nhiều vấn đề
phát sinh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các đương sự, ảnh hưởng đến quyền
và lợi ích của các đối tượng có liên quan.
Để bảo đảm được hiệu quả của việc cưỡng chế, bảo đảm được quyền và lợi ích
của các đương sự. Do đó, thông qua việc nghiên cứu người viết muốn làm sáng tỏ về
trình tự, thủ tục, nguyên tắc tổ chức cưỡng chế, những khó nhăn, vướng mắc trong quá
trình tổ chức cưỡng chế, từ đó có một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thi
hành án liên quan đến quyền sử dụng đất.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Đề tài hướng tới làm sáng tỏ các vấn đề về biện pháp cưỡng chế quyền sử dụng
đất về trình tự, thủ tục, nguyên tắc áp dụng cưỡng chế, cách thức tổ chức cưỡng chế
trong từng trường hợp cụ thể. Sau đó phân tích các vấn đề liên quan này. Song song
đó, người viết cũng đưa ra thực trạng, khó khăn nguyên nhân và một số giải pháp khắt
phục, nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng biện pháp cưỡng chế quyền sử dụng
đất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự và những người có liên quan.
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Trong luận văn này, người viết chủ yếu xoay quanh vấn đề của việc áp dụng
biện pháp cưỡng chế quyền sử dụng đất như: Khái niệm, trình tự, thủ tục, nguyên tắc,
thực trạng, khó khăn trong quá trình tổ chức cưỡng chế từ đó có một số giải pháp kiến
nghị. Do giới hạn về thời gian cũng như kiến thức còn hạn hẹp nên các vấn đề khác về
cưỡng chế thi hành án dân sự người viết không nghiên cứu sâu mà chỉ điểm qua.
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Trọng tâm của đề tài “Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự liên quan đến
quyền sử dụng đất” là tìm hiểu các quy định của pháp luật về cưỡng chế quyền sử
dụng đất, từ đó phân tích các quy định này. Bên cạnh đó người viết còn sử dụng một
số biện pháp khác như: So sánh, đánh giá, tổng hợp.
5. Kết cấu của đề tài
Đề tài có kết cấu như sau:
-Lời nói đầu
-Chương 1: Khái quát chung về cưỡng chế, cưỡng chế thi hành án dân sự và
cưỡng chế quyền sử dụng đất
-Chương 2: Tổ chức cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tải sản là quyền sử dụng
đất và chuyển giao quyền sử dụng đất
-Chương 3: Thực trạng và một số giải pháp cho biện pháp cưỡng chế quyền sử
dụng đất trong công tác thi hành án dân sự
-Kết luận
-Danh mục tài liệu tham khảo
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement