Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002734 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
PHẦN MỞ ðẦU ..............................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của ñề tài..........................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................1
3. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................2
5. Cơ cấu của luận văn ................................................................................................2
CHƯƠNG 1......................................................................................................................3
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỘI LỪA ðẢO CHIẾM ðOẠT......................................3
TÀI SẢN...........................................................................................................................3
1.1 Khái quát chung về các tội xâm phạmsở hữu.....................................................3
1.2 Khái quát tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản.............................................................5
1.2.1 Khái niệm lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản ..........................................................5
1.2.2 ðặc trưng của tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản ..............................................6
1.3 Nguyên nhân của tội phạm lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản .....................................7
1.4 Hậu quả do hành vi phạm tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản gây ra .....................9
1.5 Sơ lược lịch sử các quy ñịnh về tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản:........................9
1.6 Quy ñịnh của một số nước trên thế giới về tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản ....11
CHƯƠNG 2....................................................................................................................13
TỘI PHẠM LỪA ðẢO CHIẾM ðOẠT TÀI SẢN THEO QUY ðỊNH CỦA PHÁP
LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH ..............................................................13
2.1 Khái niệm tội phạm lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản theo quy ñịnh của pháp luật
hình sự Việt Nam hiện hành.....................................................................................13
2.2 Các dấu hiệu pháp lý của tội phạm lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản......................14
2.2.1 Dấu hiệu về mặt khách thể của tội phạm ...................................................14
2.2.2 Dấu hiệu về mặt khách quan của tội phạm................................................14
2.2.3 Dấu hiệu về mặt chủ quan của tội phạm....................................................24
2.2.4 Dấu hiệu về mặt chủ thể của tội phạm .......................................................26
2.3 Hình phạt ñối với tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt
Nam hiện hành...........................................................................................................30
2.3.1 Phạm tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 139
Bộ luật hình sự.......................................................................................................30
2.3.1.1 Trường hợp thứ nhất, phạm tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản do chiếm
ñoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn ñồng trở lên bằng
thủ ñoạn gian dối ...............................................................................................31
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
2.3.1.2 Trường hợp thứ hai, phạm tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản do chiếm
ñoạt tài sản của người khác có giá trị dưới năm trăm nghìn ñồng trở lên
bằng thủ ñoạn gian dối nhưng gây hậu quả nghiêm trọng............................32
2.3.1.3 Trường hợp thứ ba, phạm tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản do chiếm
ñoạt tài sản của người khác có giá trị dưới năm trăm nghìn ñồng trở lên
bằng thủ ñoạn gian dối nhưng ñã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm
ñoạt mà còn vi phạm .........................................................................................33
2.3.1.4 Trường hợp thứ tư, phạm tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản do ñã bị kết
án về tội chiếm ñoạt, chưa ñược xóa án tích mà còn vi phạm.......................33
2.3.2 Phạm tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản thuộc các trường hợp quy ñịnh tại
khoản 2 ðiều 139 Bộ luật hình sự, bị phạt tù từ 2 năm ñến 7 năm...................34
2.3.2.1 Lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản có tổ chức ................................................34
2.3.2.2 Lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản có tính chất chuyên nghiệp....................35
2.3.2.3 Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm....................36
2.3.2.4 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hay lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ
chức ñể lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản ..................................................................37
2.3.2.5 Dùng thủ ñoạn xảo nguyệt ñể lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản .................38
2.3.2.6 Chiếm ñoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu ñồng ñến dưới hai
trăm triệu ñồng..................................................................................................39
2.3.2.7 Lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng.....................39
2.3.3 Lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản thuộc các trường hợp quy ñịnh tại khoản 3
ðiều 139 Bộ luật hình sự.......................................................................................41
2.3.3.1 Chiếm ñoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu ñồng ñến dưới năm
trăm triệu ñồng..................................................................................................41
2.3.3.2 Lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng...............42
2.3.4 Lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản thuộc các trường hợp quy ñịnh tại khoản 4
ðiều 139 Bộ luật luật hình sự ...............................................................................44
2.3.4.1 Chiếm ñoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu ñồng trở lên ...........44
2.3.4.2 Lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản gây hậu quả ñặc biệt nghiêm trọng ......44
2.3.5 Hình phạt bổ sung ñối vơi người phạm tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản...48
2.4 Phân biệt tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản với một số tội khác ..........................49
2.4.1 Phân biệt tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản với tội cướp giật tài sản ...........49
2.4.2 Phân biệt tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản với tội cưỡng ñoạt tài sản ........49
ng tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
2.4.3 Phân biêt tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản với tội sản xuất, buôn bán hàng
giả............................................................................................................................51
2.4.4 Phân biệt tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản với tội trốn thuế........................52
2.4.5 Phân biệt tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm ñoạt tài sản ..................................................................................................52
CHƯƠNG 3....................................................................................................................54
THỰC TRẠNG TỘI LỪA ðẢO CHIẾM ðOẠT TÀI SẢN VÀ GIẢI PHÁP
NHẰM PHÒNG CHỐNG CÓ HIỆU QUẢ TỘI PHẠM NÀY .................................54
3.1 Thực trạng tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản ở Việt Nam....................................54
3.2 Những bất cập trong quá trình xét xử tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản và
nguyên nhân...............................................................................................................56
3.2.1 Khó khăn trong việc xét xử..........................................................................56
3.2.2 Những sai sót trong công tác xét xử vẫn còn xảy ra..................................60
3.2.3 Khó khăn trong việc ñiều tra, phát hiện tội phạm ....................................60
3.2.4 Sự quản lý lõng lẽo của cơ quan Nhà nước trong việc cấp giấy phép
thành lập doanh nghiệp ........................................................................................61
3.2.5 Chính sách thuế còn nhiều kẻ hở ................................................................62
3.3 Giải pháp nhằm phòng chống có hiệu quả tội phạm lừa ñảo chiếm ñoạt tài
sản ...............................................................................................................................63
rung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
PHẦN MỞ ðẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng xã hội chủ
nghĩa, tình hình kinh tế xã hội nước ta ñã có những bước phát triển mạnh mẽ.
Nhu cầu càng lớn thì sự hấp dẫn của chủ thể ñối với lợi ích càng lớn, do ñó, ñộng
cơ tư tưởng thúc ñẩy hành ñộng của con người càng mạnh mẽ. Sự kích thích
mạnh mẽ của lợi ích có thể thúc ñẩy hành ñộng của con người theo những chiều
hướng khác nhau. Tất cả các lợi ích sẽ thúc ñẩy và quyết ñịnh ñộng cơ hành ñộng
của con người. Bên cạnh những mặt tích cực, năng ñộng do nền kinh tế thị
trường mang lại thì mặt trái của cơ chế thị trường cũng tác ñộng ñến ñời sống xã
hội, do ñó, tình hình vi phạm pháp luật cũng trở nên tinh vi, xảo nguyệt và phức
tạp hơn, xuất hiện nhiều hình thức, thủ ñoạn phạm tội mới ñặc biệt là các tội xâm
phạm sở hữu mà cụ thể hơn nữa là tội phạm lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản. Tội phạm
này ñang là ñiểm nóng của xã hội. ðể phù hợp với công tác ñấu tranh phòng,
chống tội phạm nói chung và tội lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản nói riêng, ngày 21
tháng 12 năm 1999 Quốc hội ñã thông qua Bộ luật hình sự mới. Các quy ñịnh
của Bộ luật hình sự năm 1999 không chỉ góp phần vào việc bảo vệ ñộc lập, chủ
quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam xã hội chủ nghĩa bảo vệ Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà còn góp phần duy trì trật tự xã
hội.Với tình hình tội phạm lừa ñảo chiếm ñoạt tài sản diễn ra như hiện nay thì
pháp luật hình sự Việt Nam có những quy ñịnh như thế nào? Và những quy ñịnh
ấy có phù hợp hay chưa? Vì lý do dó mà tác giả lựa chọn ñề tài lừa ñảo chiếm
ñoạt tài sản ñể nghiên cứu.
Vì ñây là lần nghiên cứu ñầu tiên nên không tránh khỏi những hạn chế và
thiếu sót. Rất mong quý thầy cô và ñộc giả ñóng góp thêm ñể ñề tài này ñược
hoàn thiện hơn.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trong văn này, tác giả xin ñi sâu nghiên cứu và phân tích rõ tội phạm xâm
phạm sở hữu ñược quy ñịnh tại Chương XIV của Bộ luật hình sự năm 1999.
ðồng thời ñưa ra những vấn ñề thực tiễn trong quá trình ñiều tra và xét xử, từ ñó
phân tích những nguyên nhân cơ bản nhằm ñề ra biện pháp xử lý cho việc ñấu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement