Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992809 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHẾ ĐỊNH ĐẠI DIỆN TRONG
QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ
1.1 Sự cần thiết để ban hành chế định đại diện..4
1.2 Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của chế định thay mặt theo Bộ luật dân
sự hiện hành5
1.2.1 Khái niệm về chế định thay mặt 5
1.2.2 Khái niệm về các chủ thể trong quan hệ pháp luật thay mặt 6
1.2.3 Đặc điểm của chế định đại diện11
1.2.4 Ý nghĩa của chế định thay mặt .12
1.3 Phân loại thay mặt ..13
1.3.1 Đại diện theo pháp luật ..13
1.3.2 Đại diện theo ủy quyền ..14
1.4 Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của chủ thể thay mặt .15
1.4.1 Điều kiện để trở thành người thay mặt .15
1.4.2 Quyền của người thay mặt .16
1.4.3 Nghĩa vụ của người thay mặt 17
1.5 Mối quan hệ giữa thay mặt và giám hộ19
1.6 Sơ lược lịch sử phát triển của chế định thay mặt trong Bộ luật dân sự
Việt Nam 21
1.7 Những điểm mới về chế định thay mặt của Bộ luật dân sự 2005 ..23
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỊNH ĐẠI DIỆN
TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH
2.1 Chủ thể đại diện..27
2.1.1 Chủ thể thay mặt theo pháp luật..27
2.1.2 Chủ thể thay mặt theo ủy quyền ..37
2.2 Xác lập quan hệ thay mặt 39
2.2.1 Xác lập quan hệ thay mặt theo pháp luật .44
2.2.2 Xác lập quan hệ thay mặt theo ủy quyền .45
2.3 Phạm vi thay mặt .43
2.3.1 Phạm vi thay mặt theo pháp luật 44
2.3.2 Phạm vi thay mặt theo ủy quyền 45
2.4 Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền thay mặt xác lập,
thực hiện..46
2.5 Hậu quả của giao dịch dân sự do người thay mặt xác lập, thực hiện vượt
quá phạm vi thay mặt ..47
2.6 Các trường hợp chấm dứt quan hệ đại diện48
2.6.1 Các trường hợp chấm dứt quan hệ thay mặt theo pháp luật 48
2.6.2 Các trường hợp chấm dứt quan hệ thay mặt theo ủy quyền 50
2.7 Mối quan hệ thay mặt trong Luật thương mại và Luật tố tụng dân sự.52
2.7.1 Quan hệ thay mặt trong Luật thương mai 52
2.7.2 Quan hệ thay mặt trong Luật tố tụng dân sự..56
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT, NHỮNG BẤT CẬP
VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH ĐẠI DIỆN
3.1 Thực trạng áp dụng chế định thay mặt vào thực tiễn .62
3.2 Những bất cập phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật về đại diện..64
3.2.1 Bất cập trong việc xác định người thay mặt theo pháp luật cho các chủ thể64
3.2.2 Bất cập trong việc xác định thẩm quyền của người thay mặt theo ủy quyền ..66
3.2.3 Thiếu xót trong việc quy định các trường hợp chấm dứt quan hệ đại diện
theo ủy quyền .68
3.3 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật về
chế định đại diện.70
KẾT LUẬN ..77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập, để đáp ứng nhu cầu
giao lưu dân sự, phát triển kinh tế, hợp tác quốc tế,… pháp luật Việt Nam và các
nước trên thế giới đã thừa nhận quyền tự do xác lập và thực hiện giao dịch thông
qua người khác. Đây là điểm tiến bộ mà nhiều nước trên thế giới đã công nhận từ
lâu. Điều này được thể hiện trong việc ghi nhận chế định thay mặt trong luật ở các
nước như Điều 164 Bộ luật dân sự Đức, Điều 1984 Bộ luật dân sự Pháp năm 1804,
Điều 797 Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan. Ở nước ta hiện nay, thì điểm tích
cực này được ghi nhận trong luật Thương mại, luật Tố tụng dân sự, luật Hôn nhân
và gia đình, nhưng được quy định chung và cụ thể nhất trong Bộ luật dân sự 2005.
Việc ghi nhận quy định pháp luật về thay mặt trong Bộ luật dân sự 2005 đã đảm bảo
được quyền tự do ý chí, tự do thỏa thuận của các chủ thể trong hoạt động pháp lý
đời sống dân sự, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giao lưu dân sự, giao kết trong
hoạt động thương mại, giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền dễ dàng hơn
trong việc xử lý các vụ việc có liên quan đến những chủ thể là đối tượng không có
đầy đủ năng lực pháp lý và các vụ việc có yếu tố thay thế nhau trong việc xác lập,
thực hiện các giao dịch pháp lý dân sự, thương mại Đồng thời tầm quan trọng của
chế định thay mặt còn được thể hiện trong các quy định về việc thay mặt cho người
không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho những
đối tượng này.
Dù hệ thống pháp luật nước ta đã quy định khá cụ thể về chế định đại diện,
tuy nhiên đời sống xã hội luôn luôn chuyển đổi, vận động đa dạng, những vấn đề
về quan hệ thay mặt vẫn còn những thiếu xót hay những mối quan hệ pháp lý về đại
diện mới được nảy sinh. Do đó, hệ thống pháp luật thay mặt đã không theo kịp để
điều chỉnh và đã lộ những điểm hạn chế nhất định. Đó là những quy định điều có
mục đích điều chỉnh quan hệ thay mặt nhưng khi đưa vào thực tiễn để giải quyết một
vụ việc cụ thể lại gây mâu thuẫn cho nhau; quy định pháp luật bị hiểu sai lệch về
câu chữ và nội dung nên khi áp dụng sẽ gây bất cập; quy định về hình thức đại diện
còn quá tùy nghi, thiếu tính cụ thể
Để hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật đối với chế định thay mặt cũng như
những thiếu sót và bất cập của chế định thay mặt khi áp dụng vào đời sống dân sự
người viết đã chọn đề tài “ Đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự Việt Nam hiện
hành - lý luận và thực tiễn” với mong muốn có được cái nhìn tổng quan, khoa học
về chế định luật thay mặt và khái quát được những nét căn bản về thực trạng hệ
thống quan hệ pháp luật thay mặt nước ta. Trên cơ sở của việc nghiên cứu đó có thể
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement